PPP w ochronie zdrowia 2010

0
1185

14 maja 2010, Budynek Focus (Al. Armii Ludowej 26), Warszawa

Czy projekty PPP staną się standardem w sektorze ochrony zdrowia w Polsce? Czy Fundusze Europejskie są szansą rozwoju PPP w naszym kraju? Jak przeprowadzić projekt, który jednocześnie wykorzystuje publiczne środki krajowe, środki pozyskane z UE i kapitał prywatny? Na te i szereg innych pytań postaramy się odpowiedzieć podczas konferencji „PPP w sektorze ochrony zdrowia, a fundusze europejskie”, która odbędzie się 14 maja b. r. w Warszawie. Spotkanie jest organizowane w ramach Akademii Funduszy Europejskich, projektu poświęconego tematyce wspierania przedsiębiorstw z funduszy Unii Europejskiej, realizowanego wspólnie przez Puls Biznesu oraz Europejskie Centrum Przedsiębiorczości jako partnera merytorycznego.

Wejście w życie nowych ustaw regulujących współpracę publiczno-prywatną, czyli ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (ustawa PPP) oraz ustawy z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi (ustawa o koncesji) rozpoczęło nowy etap rozwoju przedsięwzięć inwestycyjnych realizowanych przy współpracy podmiotu publicznego z partnerem prywatnym. Wcześniej obowiązująca, pierwsza ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym, która weszła w życie w 2005 r., zamiast otworzyć rynek na współpracę sektora publicznego i prywatnego przyczyniła się do powiększenia wątpliwości w jakim celu i jak stosować PPP. Pierwszy rok obowiązywania nowych regulacji zaowocował kilkudziesięcioma ogłoszonymi postępowaniami na wybór podmiotu zewnętrznego do współpracy przy różnych projektach. Otwarcie się samorządów na tę formułę wskazuje, że po kilku latach nastąpił przełom w myśleniu o firmach prywatnych jako partnerach działania dla celu publicznego.

Ochrona zdrowia to jeden z głównych sektorów, w których samorządy zdecydowały się na realizację projektów w formule PPP. Spośród 34 projektów zakładających współpracę publiczno-prywatną zgłoszonych w 2009 r. 6 projektów dotyczyło dużych inwestycji infrastrukturalnych w tym obszarze. Wartość najdroższego z nich przekraczała 140 mln zł, a najmniejsze opiewały na 1,5 mln zł. Żaden z realizowanych projektów PPP w sektorze ochrony zdrowia nie został dofinansowany ze środków unijnych. Dofinansowanie z funduszy europejskich uzyskały natomiast 4 projekty sportowo – rekreacyjne.

Gorącym orędownikiem formuły PPP jest Komisja Europejska. Na poziomie unijnym modele PPP wykorzystywane są głównie w sektorze transportowym (drogi i szlaki kolejowe), budynków publicznych (szkoły, szpitale, więzienia) i ochronie środowiska (oczyszczalnie ścieków, utylizacja odpadów). Komisja przedstawia szereg argumentów na rzecz realizacji projektów PPP, takich jak m. in. możliwość stworzenia efektu dźwigni w stosunku do finansowania prywatnego i połączenia środków prywatnych ze środkami publicznymi, rozłożenia kosztów sfinansowania infrastruktury na cały okres jej użytkowania, co zmniejsza obciążenia budżetu sektora publicznego na początku procesu inwestycyjnego i pozwala przyspieszyć jego realizację, zwiększenia szans na terminowe i zgodne z planem finansowym oddawanie inwestycji, zredukowania kosztów i zapewnienia lepszego stosunku jakości do ceny dzięki wykorzystaniu efektywności i potencjału innowacyjnego sektora prywatnego, podzielenia ryzyka między sektor publiczny i prywatny, wspomagania zrównoważonego rozwoju, innowacyjności oraz prac badawczo-rozwojowych, zwiększenia udziału firm z Unii Europejskiej w rynkach zamówień publicznych w krajach trzecich.
Fundusze strukturalne na lata 2007-2013 wspierają rozwój partnerstwa publiczno-prywatnego w Państwach Członkowskich poprzez trzy inicjatywy: JASPERS, JESSICA, JEREMIE. By wzmocnić partnerstwo publiczno-prywatne, szczególnie w obliczu obecnego kryzysu finansowego, Komisja Europejska ma zamiar jeszcze w 2010 r. podjąć m. in. działania na rzecz usunięcia dyskryminacji partnerstwa publiczno-prywatnego przy rozdzielaniu środków unijnych.

Europejskie Centrum Przedsiębiorczości wraz z Pulsem Biznesu pod patronatem OZPPSZ, dostrzegając korzyści jakie może przynieść realizacja projektów inwestycyjnych w sektorze ochrony zdrowia w formule PPP oraz w odpowiedzi na zainteresowanie potencjalnych partnerów PPP postanowili zorganizować tematyczną konferencję poświęconą PPP w sektorze ochrony zdrowia w kontekście funduszy europejskich.

Podczas konferencji poruszone zostaną takie zagadnienia jak: PPP w polityce gospodarczej rządu, doświadczenia firm europejskich w realizacji projektów PPP w sektorze ochrony zdrowia. Uczestnicy dowiedzą się jakie są uwarunkowania prawne realizacji przedsięwzięć typu PPP w Polsce oraz jak model ten sprawdza się w innych państwach UE. Tematyka spotkania obejmie również sposoby finansowania tego typu projektów poprzez instytucje finansowe (np. banki) oraz sposoby ubezpieczania realizacji dofinansowanych projektów.

Więcej informacji na stronie organizatora EuCP.

Udział w konferencji jest bezpłatny.