Pracodawcy Medycyny Prywatnej: trzeba podkreślać rolę prywatnego sektora

0
807

Pracodawcy Medycyny Prywatnej, którzy spotkali się 29 czerwca 2017 roku na zgromadzeniu ogólnym, podkreślali, że chcą walczyć z marginalizowaniem roli prywatnych podmiotów w systemie ochrony zdrowia. Celem działania organizacji jest także analiza legislacji i przeciwdziałanie negatywnym dla prywatnego sektora konsekwencjom wprowadzanych obecnie zmian.

Organizacja chce także zwracać uwagę na potrzebę zwiększenia finansowania ochrony zdrowia, na zmiany w legislacji dotyczące podstawowej opieki zdrowotnej, opieki koordynowanej czy jakości w ochronie zdrowia, na problem outsourcingu. Chce monitorować skutki wprowadzenia sieci szpitali a także opracować raport na temat prywatnego rynku medycznego.

Pracodawcy Medycyny Prywatnej chcą także promować prywatny sektor ochrony zdrowia poprzez podkreślanie jakości usług oferowanych przez prywatne placówki.

Jednym z priorytetów organizacji będzie też wsparcie rozwiązania problemu braku kadr medycznych w Polsce. W tej sprawie zorganizowano już spotkania  z przedstawicielami Ministerstwa  Zdrowia.

W roku 2016 Pracodawcy Medycyny Prywatnej brali między innymi udział w I Kongresie Zdrowia Pracodawców RP we wrześniu 2016 roku, jako współorganizator tego przedsięwzięcia. Efektem obrad Kongresu  była księga rekomendacji, opublikowana i rozesłana do kilkuset odbiorców.

Członkowie organizacji brali udział w pracach Rady Dialogu Społecznego, w Trójstronnym Zespole ds. Ochrony Zdrowia, Zespole ds. usług publicznych, podzespole ds. ochrony zdrowia. Odbyło się kilkadziesiąt posiedzeń, podczas których omówiono wszystkie kluczowe projekty aktów prawnych i zajęto kilkanaście stanowisk.

Członkiem Rady Zdrowia Publicznego, elitarnego grona ekspertów i przedstawicieli większości ministerstw, powołanego na mocy ustawy o zdrowiu publicznym, jest prezes Pracodawców Medycyny Prywatnej i prezes Grupy Lux Med Anna Rulkiewicz. Rada zajmowała się między innymi zmianami w zakresie medycyny pracy.

W ramach organizacji aktywnie działały fora tematyczne: Forum Diagnostyki Obrazowej, Forum Telemedycyny, Forum Medycyny Laboratoryjnej, Forum Pielęgniarek i Położnych, Forum Rehabilitacji i Forum Ubezpieczeń Zdrowotnych.

Forum Telemedycyny skupiło się na uzgodnieniu agendy oraz pierwszych działaniach polegających na monitorowaniu otoczenia prawnego telemedycyny oraz rządowych inicjatyw e-zdrowia.

Forum Medycyny Laboratoryjnej między innymi wprowadziło do zespołu do spraw Ośrodków Jakości w diagnostyce laboratoryjnej eksperta Forum Danutę Kozłowską. Forum uważa za swój sukces powołanie tego zespołu, gdyż propozycja przesłana do Ministerstwa Zdrowia dotycząca  nadzoru nad laboratoriami medycznymi była oparta właśnie o istniejące Ośrodki Jakości.

Przedstawiciele Forum brali udział w panelu ekspertów w NIK poprzedzającym ogólnopolską kontrolę Izby dotyczącą dostępności i finansowania diagnostyki laboratoryjnej, oraz w posiedzeniu sejmowej komisji zdrowia poświęconej kształceniu diagnostów laboratoryjnych.

Forum działało także na rzecz dopuszczenia outsourcingów laboratoriów w szpitalach, które mają się znaleźć w sieci  jako odpowiedź na postulat prezes KIDL o zabronieniu stosowania tej procedury.

Forum Pielęgniarek i Położnych brało udział w pracach komisji nad rozporządzeniami ministra zdrowia w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych przez pielęgniarkę albo położną samodzielnie bez zlecenia lekarskiego. Zgłaszane były poprawki głównie związane z rozszerzeniem zakresu zlecanych samodzielnie przez pielęgniarki badań oraz zniesieniem wymagań dodatkowego kształcenia podyplomowego dla niektórych czynności na przykład wykonywania EKG.  Poprawki te zostały uwzględnione.

Przedstawiciele Forum brali także udział w stałych pracach komisji zajmującej się e-zdrowiem w pielęgniarstwie w CSIOZ,  tworząc Międzynarodową Klasyfikację Diagnoz Pielęgniarskich i model tworzenia pielęgniarskiej dokumentacji medycznej. Klasyfikacja posiada oficjalne rekomendacje Departamentu Pielęgniarek i Położnych MZ oraz Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych. Odbywały się także cykliczne spotkania z reprezentantami środowiska (PTP, WOIPiP, NRPiP) dotyczące konieczności powstania Strategii Rozwoju Pielęgniarstwa i Położnictwa. Forum współpracuje z Warszawskim Uniwersytetem Medycznych w zakresie badań nad wykorzystaniem nowych kompetencji zawodowych pielęgniarek i położnych.

Natomiast przedstawiciele Forum Rehabilitacji brali udział w pracach komisji sejmowej dotyczących ustawy o zawodzie fizjoterapeuty oraz podejmowali próby aktywizacji środowiska świadczeniodawców, uczestniczą także w organizacji nowych struktur samorządu fizjoterapeutów.

Jedną ze zmian wprowadzonych przez Pracodawców Medycyny Prywatnej w najbliższych miesiącach będzie także modernizacja portalu internetowego www.medycynaprywatna.pl.