Pracodawcy MP: aktywność w roku 2012

0
1026


W roku 2012 w ramach organizacji Pracodawców Medycyny Prywatnej aktywnie działały fora tematyczne, zajmujące się kluczowymi zagadnieniami związanymi z rynkiem prywatnych usług medycznych.

Jednym z nowo aktywowanych forów było Forum Diagnostyki Obrazowej, w którym aktywnie działali nowi członkowie organizacji. Forum IT wspiera Ministerstwo Zdrowia w procesie przygotowania elektronicznej karty pacjenta. Forum Ubezpieczeniowe podejmuje próby znalezienia kompromisu pomiędzy Polską Izbą Ubezpieczeń a firmami ubezpieczeniowymi. Aktywne są także pozostałe fora: Forum HR, Forum Opieki Długoterminowej, które organizuje spotkanie przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, a także Forum Podatkowe oraz Akademia Zdrowia 2030.

Do najważniejszych osiągnięć zarządu organizacji w roku 2012 można zaliczyć naświetlenie tematyki jakości opieki oraz bezpieczeństwa pacjenta, a w konsekwencji podjęcie przez Ministerstwo Zdrowia i Narodowy Fundusz Zdrowia prac nad rozwiązaniami w zakresie jakości opieki zdrowotnej czy zajęcie aktywnego miejsca przez Związek na mapie dialogu społecznego w obszarze starzejącego się społeczeństwa. Ważne było także uzyskanie akceptacji Ministerstwa Zdrowia dla dwu kluczowych postulatów w zakresie dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych – roli medycyny pracy i powszechności ubezpieczenia, a także konsekwentne budowanie świadomości społecznej na temat roli i znaczeniu zysku społecznego, a nie tylko zysku ekonomicznego, w podejmowaniu decyzji gospodarczych przez prywatnych przedsiębiorców ochrony zdrowia.

W wyniku działań zarządu Pracodawców MP urzeczywistniony został także, we współpracy z Pracodawcami RP, rzeczowy dialog na poziomie Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia przy Ministerstwie Zdrowia, realizowany przez reprezentantów Związku, stałych członków Zespołu – Annę Rulkiewicz i Andrzeja Mądralę.