Pracodawcy MP przyjęli plan działania na rok 2013

0
923


Pracodawcy Medycyny Prywatnej przyjęli na walnym zgromadzeniu członków organizacji plan działania na rok 2013. Obejmuje on przedsięwzięcia dotyczące zrównoważonego rozwoju sektora opieki zdrowotnej, dialogu społecznego, rozwoju innych niż ubezpieczenie powszechne form finansowania opieki medycznej, wsparcia jakości leczenia, rozwoju usług pod kątem starzenia się społeczeństwa oraz działań edukacyjnych i komunikacyjnych.

Zrównoważony rozwój sektora opieki zdrowotnej ma obejmować kształtowanie krótko- i długoterminowych strategii rozwoju rynku w Polsce, w szczególności formułowanie kierunków strategicznych przemian gospodarki zdrowotnej, traktowanie na równych prawach wszystkich form finansowania opieki zdrowotnej, ochronę inwestycji w ochronie zdrowia poprzez tworzenie warunków dla długoterminowej współpracy z płatnikiem publicznym, wzrost zdrowotności społeczeństwa wykorzystujący uniwersalne i globalne technologie e-zdrowia, nie naruszający zasad prywatności i wzmacniający podmiotowość pacjenta oraz stosowanie równych zasad w dostępie do pomocy publicznej podmiotów leczniczych realizujących misję publiczną, bez względu na rodzaj własności.

Rozwój sektora prywatnego opieki zdrowotnej dzięki dialogowi społecznemu polega przede wszystkim na promocji zasady pomocniczości w ochronie zdrowia. Według postulatów Pracodawców Medycyny Prywatnej każda inwestycja publiczna powinna być poprzedzona dyskusją o tym, czy nie mogą jej zrealizować partnerzy prywatni lub też, czy nie dysponują już odpowiednią infrastrukturą. Pozostałe postulaty dotyczą dopuszczalności świadczenia usług komercyjnych przez szpitale publiczne ograniczonej wyłącznie do szpitali prowadzonych w formie spółki kapitałowej, na równych zasadach jak sektor prywatny, to jest przy zachowaniu równości podatkowej podmiotów w zakresie podatku CIT oraz korzystaniu z pomocy publicznej i wspólnotowej na zasadach niezaburzających uczciwej konkurencji, wprowadzenie zwolnienia z podatku CIT i możliwości akumulacji zysku przez wszystkie podmioty lecznicze prowadzone w formie spółki kapitałowej pod warunkiem przeznaczania zysku na cele statutowe oraz wsparcie roli i trwałego rozwoju usług medycyny pracy świadczonych przez świadczeniodawców prywatnych.

W ramach rozwoju innych niż ubezpieczenie powszechne form finansowania opieki zdrowotnej  postulowane jest doprecyzowanie standardów jakości tej opieki zawartych w katalogu świadczeń gwarantowanych, wprowadzenie współpłacenia za opiekę zdrowotną w formie dopłat za świadczenia wykraczające poza standard świadczeń gwarantowanych, rozwój dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych w ramach spójnego planu poszerzenia bazy finansowania świadczeń zdrowotnych na zasadach sprawiedliwej konkurencji, zachowujących dorobek medycyny pracy oraz obejmujących docelowo co najmniej 50% osób pracujących. Konkurencja płatników w zakresie obowiązkowej składki na ubezpieczenia zdrowotne powinna wprowadzać mechanizmy uniemożliwiające wykluczenie ze względu na wiek, płeć, stan zdrowia i miejsce zamieszkania oraz wprowadzające ulgi w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości wartości zagwarantowanych lub otrzymanych od pracodawcy świadczeń medycznych do kwoty określonej rocznym limitem.

Pracodawcy Medycyny Prywatnej walczą także o systemowe wsparcie dla jakości opieki i bezpieczeństwa leczenia. Ma ono polegać na przyjęciu ustawy o jakości w ochronie zdrowia wprowadzającej transparentne i powszechne zasady mierzenia i publikowania osiąganych wskaźników jakości leczenia, bezpieczeństwa pacjenta oraz efektów klinicznych, na znaczących preferencjach finansowych dla podmiotów leczniczych realizujących strategię jakości leczenia i bezpieczeństwa opieki, promujących nowoczesne i efektywne technologie medyczne, wycenie usług medycznych opartej o faktyczne i realne koszty zawarte w standardach świadczenia usług z katalogu świadczeń gwarantowanych, dostosowaniu struktury i rozkładu świadczeń zdrowotnych do obecnych i przyszłych potrzeb społeczeństwa z uwzględnieniem zmian populacyjnych i epidemiologicznych, oparte o mierniki jakości leczenia, nie kierujące się formą własności podmiotów leczniczych oraz rozwoju sprawiedliwych i społecznie optymalnych zasad kontraktowania świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych, wolnych od wpływów politycznych, kierujących się dobrem pacjenta i populacji.

Plan na rok 2013 zakłada także działalność na rzecz przyjęcia ustawy o zdrowiu publicznym, integrującej niezależne działania i budżety ministerstw, prowadzące do wzrostu zdrowotności społeczeństwa i optymalnej efektywności wykorzystania zasobów narodowych, zwiększenie uwagi narodowego płatnika w obszarze zapobiegania chorobom, skutkujące wzrostem nakładów na medycynę prewencyjną, a odciążające medycynę naprawczą, rozwój alternatywnych, przyjaznych dla pacjenta i tańszych w realizacji form opieki i leczenia, realizowanych w domu pacjenta z wykorzystaniem środków leczenia na odległość oraz w koordynacji z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej

Pracodawcy MP rozszerzają bazę członków organizacji o podmioty realizujące usługi opiekuńcze i skoordynowanej opieki medycznej. Planują także  współpracę z instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi w obszarze zdrowia publicznego i healthy ageing.

Działania edukacyjne i komunikacyjne informujące o roli sektora prywatnego w zrównoważonym rozwoju zdrowotności społeczeństwa w roku 2013 obejmują rozwój i utrwalanie dialogu społecznego z partnerami rządowo-parlamentarnymi, związkami zawodowymi oraz organizacjami pracodawców, w szczególności Pracodawcami Rzeczypospolitej Polskiej, współpracę ze szkołami wyższymi i organizatorami konferencji w budowaniu potencjału wiedzy z zakresu organizacji i zarządzania przedsiębiorstwami ochrony zdrowia i doskonalenia systemu zdrowia publicznego, współpracę ekspercką z mediami oraz działania z zakresu public relations, badania nad optymalnymi formami dialogu społecznego w ochronie zdrowia a także rozwój biuletynu informacyjnego i strony internetowej Związku medycynaprywatna.pl.