Pracodawcy RP: apel do Ministra Zdrowia

Autor:
27 listopada 2012

Zdaniem Pracodawców RP projekt rozporządzenia w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami zawiera błędy krytyczne na poziomie założeń, a ocena skutków regulacji jest niekompletna i niebezpiecznie zaniżona. Apel w tej sprawie został przekazany do Ministra Zdrowia, Bartosza Arłukowicza.

Pracodawcy RP uważają, że propozycje norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych są za wysokie i będą rodzić skutki ekonomiczne dla podmiotów leczniczych przekraczające ich możliwości finansowe. Z szacunkowej kalkulacji wynika, że koszt wdrożenia proponowanych wymogów  w szpitalu powiatowym posiadającym kontrakt w wysokości ok. 12-13 mln zł wyniesie 1,2 mln zł. To oznacza skokowy wzrost wydatków o około 10% bez wskazania źródła ich pokrycia. Należy dodać, że w przypadku niektórych szpitali nowe minimalne normy zatrudnienia mogą oznaczać konieczność zatrudnienia nawet 2-3 krotnie więcej personelu. Ministerstwo Zdrowia w projekcie nie przedstawiło żadnego instrumentu umożliwiającego finansowanie nowych wymogów. Pokrycie ich ze środków własnych szpitala, przy ciasnym kontraktowaniu świadczeń przez Narodowy Fundusz Zdrowia, jest niewykonalne w obecnej sytuacji sektora ochrony zdrowia i najbliższej perspektywie gospodarczej.

Pracodawcy RP wyrażają stanowczą obawę, że w przypadku przyjęcia przedstawionej propozycji zostanie popełniony analogiczny błąd, jaki miał miejsce w przypadku niesławnej podwyżki wynagrodzenia pielęgniarek o 203 zł, której skutki ekonomiczne były opłakane dla szpitali. Należy podkreślić, że już obecnie podmioty publiczne, których nowy wymóg dotyczy, mają rekordowo wysokie zadłużenie. Jego dalszy wzrost spowoduje konieczność oszczędzania w innych obszarach, co paradoksalnie spowoduje pogorszenie jakości opieki zdrowotnej w szpitalach. Rezultaty regulacji okażą się tym samym sprzeczne z jej celami.

Pracodawcy RP uważają ponadto, iż konsekwencje finansowe mogą być wyższe niż te wynikające z szacunków, ponieważ skokowo wzrośnie popyt na pracę pielęgniarek i położnych, które w związku z tym będą oczekiwały wyższego wynagrodzenia. Dodatkowo, patrząc na strukturę wiekową pielęgniarek oraz liczbę osób wchodzących do zawodu, może okazać się, że w wielu regionach wymogi przewidziane w projekcie rozporządzenia nie będą możliwe do spełnienia ze względu na brak odpowiedniej liczby osób do pracy.

- Stoimy na stanowisku, że niezbędne jest uzupełnienie Oceny Skutków Regulacji o analizę finansową kosztu wdrożenia nowych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w zależności od wielkości szpitala. Należy także uzupełnić punkt dotyczący wpływu zmian na budżet państwa oraz samorząd terytorialny (ewentualne wyższe zadłużenie szpitali będą pokrywały ich organy założycielskie). Dodatkowo konieczne jest zestawienie liczby pielęgniarek i szacunkowego wzrostu zapotrzebowania na ich pracę. Pozwoli to pokazać, czy wystarczy osób, aby zapełnić ewentualne braki kadrowe oraz oszacować wywołany niedoborem - kwalifikowanego personelu wzrost wynagrodzeń – napisali w komunikacie Pracodawcy RP.

Autorzy apelu uważają, że nie ma uzasadnienia merytorycznego do wprowadzenia tak wysokiej etatyzacji w szpitalach oraz że dyskusji o standardach zatrudnienia nie wolno prowadzić nie uwzględniając koniecznego przesunięcia kompetencji i zakresu odpowiedzialności personelu. Stają też na stanowisku, że jeśli celem zmiany jest osiągnięcie norm przyjętych w krajach zachodniej Europy, to należy przede wszystkim zwrócić uwagę  na zwiększenie roli samych pielęgniarek, jak i personelu pomocniczego – opiekunów, sanitariuszy oraz pomocy pielęgniarskich.

W większości państw Unii Europejskiej pielęgniarki w wielu czynnościach mogą skutecznie zastępować lekarzy. Zwiększenie  uprawnień pielęgniarek i położnych w Polsce spowoduje oczekiwany przez związki zawodowe wzrost wynagrodzeń w tym środowisku. Aby jednocześnie odciążyć zawód pielęgniarki i położnej od zadań niewymagających tego rodzaju kompetencji i umiejętności, Pracodawcy RP uważają za niezbędne wprowadzenie zawodów pomocniczych do szpitali. Przykładem może być zawód opiekuna medycznego, który może wykonywać połowę czynności zgodnych systemem klasyfikacji z kategorią II i III (higiena, odżywianie, wydalanie, aktywność fizyczna).

Pracodawcy RP nie wyrażają zgody na wybiórcze rozumienie równego traktowania podmiotów leczniczych. Tak długo jak podmioty lecznicze niebędące przedsiębiorcami nie będą płacić podatku dochodowego, będą prowadzić w sposób niejednolity dla rynku księgi rachunkowe, będą korzystać w nadmiarze z pomocy publicznej, będą uzyskiwać pierwszeństwo wielkości kontraktu, tak długo nie wolno pogłębiać nierówności. Uważają przy tym, że normy zatrudnienia można rozciągnąć na podmioty lecznicze będące przedsiębiorcami, ale tylko i wyłącznie wtedy, gdy będą one racjonalne i ekonomicznie uzasadnione, zaś prawa i obowiązki podmiotów będących przedsiębiorcami i niebędących przedsiębiorcami będą analogiczne.
Pracodawcy RP zauważają iż naturalnym skutkiem wprowadzenia w  życie obecnego projektu rozporządzenia może być zobowiązanie wszystkich podmiotów leczniczych do spełnienia nowych norm, jako warunku koniecznego, w procesie kontraktowania świadczeń. W związku z tym szybkie wejście w życie projektu w takim kształcie może oznaczać, że wiele podmiotów straci możliwość kontynuacji kontraktu, w tym także wiele podmiotów niebędących przedsiębiorcami.

Ze względu na wagę projektu, Pracodawcy RP apelują o zorganizowanie konferencji uzgodnieniowej, która pozwoli wyjaśnić podniesione problemy.


 


Zdaniem Pracodawców RP projekt rozporządzenia w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami zawiera błędy krytyczne na poziomie założeń, a ocena skutków regulacji jest niekompletna i niebezpiecznie zaniżona. Apel w tej sprawie został przekazany do Ministra Zdrowia, Bartosza Arłukowicza.

Pracodawcy RP uważają, że propozycje norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych są za wysokie i będą rodzić skutki ekonomiczne dla podmiotów leczniczych przekraczające ich możliwości finansowe. Z szacunkowej kalkulacji wynika, że koszt wdrożenia proponowanych wymogów  w szpitalu powiatowym posiadającym kontrakt w wysokości ok. 12-13 mln zł wyniesie 1,2 mln zł. To oznacza skokowy wzrost wydatków o około 10% bez wskazania źródła ich pokrycia. Należy dodać, że w przypadku niektórych szpitali nowe minimalne normy zatrudnienia mogą oznaczać konieczność zatrudnienia nawet 2-3 krotnie więcej personelu. Ministerstwo Zdrowia w projekcie nie przedstawiło żadnego instrumentu umożliwiającego finansowanie nowych wymogów. Pokrycie ich ze środków własnych szpitala, przy ciasnym kontraktowaniu świadczeń przez Narodowy Fundusz Zdrowia, jest niewykonalne w obecnej sytuacji sektora ochrony zdrowia i najbliższej perspektywie gospodarczej.

Pracodawcy RP wyrażają stanowczą obawę, że w przypadku przyjęcia przedstawionej propozycji zostanie popełniony analogiczny błąd, jaki miał miejsce w przypadku niesławnej podwyżki wynagrodzenia pielęgniarek o 203 zł, której skutki ekonomiczne były opłakane dla szpitali. Należy podkreślić, że już obecnie podmioty publiczne, których nowy wymóg dotyczy, mają rekordowo wysokie zadłużenie. Jego dalszy wzrost spowoduje konieczność oszczędzania w innych obszarach, co paradoksalnie spowoduje pogorszenie jakości opieki zdrowotnej w szpitalach. Rezultaty regulacji okażą się tym samym sprzeczne z jej celami.

Pracodawcy RP uważają ponadto, iż konsekwencje finansowe mogą być wyższe niż te wynikające z szacunków, ponieważ skokowo wzrośnie popyt na pracę pielęgniarek i położnych, które w związku z tym będą oczekiwały wyższego wynagrodzenia. Dodatkowo, patrząc na strukturę wiekową pielęgniarek oraz liczbę osób wchodzących do zawodu, może okazać się, że w wielu regionach wymogi przewidziane w projekcie rozporządzenia nie będą możliwe do spełnienia ze względu na brak odpowiedniej liczby osób do pracy.

– Stoimy na stanowisku, że niezbędne jest uzupełnienie Oceny Skutków Regulacji o analizę finansową kosztu wdrożenia nowych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w zależności od wielkości szpitala. Należy także uzupełnić punkt dotyczący wpływu zmian na budżet państwa oraz samorząd terytorialny (ewentualne wyższe zadłużenie szpitali będą pokrywały ich organy założycielskie). Dodatkowo konieczne jest zestawienie liczby pielęgniarek i szacunkowego wzrostu zapotrzebowania na ich pracę. Pozwoli to pokazać, czy wystarczy osób, aby zapełnić ewentualne braki kadrowe oraz oszacować wywołany niedoborem – kwalifikowanego personelu wzrost wynagrodzeń – napisali w komunikacie Pracodawcy RP.

Autorzy apelu uważają, że nie ma uzasadnienia merytorycznego do wprowadzenia tak wysokiej etatyzacji w szpitalach oraz że dyskusji o standardach zatrudnienia nie wolno prowadzić nie uwzględniając koniecznego przesunięcia kompetencji i zakresu odpowiedzialności personelu. Stają też na stanowisku, że jeśli celem zmiany jest osiągnięcie norm przyjętych w krajach zachodniej Europy, to należy przede wszystkim zwrócić uwagę  na zwiększenie roli samych pielęgniarek, jak i personelu pomocniczego – opiekunów, sanitariuszy oraz pomocy pielęgniarskich.

W większości państw Unii Europejskiej pielęgniarki w wielu czynnościach mogą skutecznie zastępować lekarzy. Zwiększenie  uprawnień pielęgniarek i położnych w Polsce spowoduje oczekiwany przez związki zawodowe wzrost wynagrodzeń w tym środowisku. Aby jednocześnie odciążyć zawód pielęgniarki i położnej od zadań niewymagających tego rodzaju kompetencji i umiejętności, Pracodawcy RP uważają za niezbędne wprowadzenie zawodów pomocniczych do szpitali. Przykładem może być zawód opiekuna medycznego, który może wykonywać połowę czynności zgodnych systemem klasyfikacji z kategorią II i III (higiena, odżywianie, wydalanie, aktywność fizyczna).

Pracodawcy RP nie wyrażają zgody na wybiórcze rozumienie równego traktowania podmiotów leczniczych. Tak długo jak podmioty lecznicze niebędące przedsiębiorcami nie będą płacić podatku dochodowego, będą prowadzić w sposób niejednolity dla rynku księgi rachunkowe, będą korzystać w nadmiarze z pomocy publicznej, będą uzyskiwać pierwszeństwo wielkości kontraktu, tak długo nie wolno pogłębiać nierówności. Uważają przy tym, że normy zatrudnienia można rozciągnąć na podmioty lecznicze będące przedsiębiorcami, ale tylko i wyłącznie wtedy, gdy będą one racjonalne i ekonomicznie uzasadnione, zaś prawa i obowiązki podmiotów będących przedsiębiorcami i niebędących przedsiębiorcami będą analogiczne.
Pracodawcy RP zauważają iż naturalnym skutkiem wprowadzenia w  życie obecnego projektu rozporządzenia może być zobowiązanie wszystkich podmiotów leczniczych do spełnienia nowych norm, jako warunku koniecznego, w procesie kontraktowania świadczeń. W związku z tym szybkie wejście w życie projektu w takim kształcie może oznaczać, że wiele podmiotów straci możliwość kontynuacji kontraktu, w tym także wiele podmiotów niebędących przedsiębiorcami.

Ze względu na wagę projektu, Pracodawcy RP apelują o zorganizowanie konferencji uzgodnieniowej, która pozwoli wyjaśnić podniesione problemy.


 

Inne artykuły

Pracodawcy RP wręczyli Jubileuszowe Wektory 2021

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 16.01.2022

15 stycznia 2022 po raz 20. wręczone zostały nagrody Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej. Medal Pro Masovia otrzymał z rąk marszałka województwa organizator wydarzenia. Partnerem medycznym uroczystości była Grupa Lux Med, a jednym z partnerów – Laboratoria Medyczne Diagnostyka.

Wśród wyróżnionych nie zabrakło przedstawiciela rynku medycznego.

Wyróżnienie otrzymał Piotr Sójka, współwłaściciel firmy MIRAI Clinic sp. za stworzenie unikalnego, nowoczesnego centrum ortopedycznego przy zachowaniu najwyższej troski o zabytkową wartość budowli i potrzeby lokalnej społeczności.

MIRAI Clinic prowadzi placówki w Otwocku oraz w Warszawie – w dzielnicach Wola i Mokotów.

Czytaj także: Sport-Klinika organizatorem sympozjum ortopedycznego>>>

Pozostali wyróżnieni Wektorami 2021 to: Andrzej Wasilewski, akcjonariusz MAK Investments S.A.,  Elżbieta Zajezierska, prezes zarządu Nowel Sp. z o.o., Michael Schulz, regional manager H&M Hennes & Mauritz logistics sp z o.o., Jan Rejs, właściciel i założyciel Rejs Sp. z o.o. w Rypinie oraz spółka Polenergia S.A.

Nagrodę Super Wektora otrzymał Rafał Brzoska, prezes InPost Sp. z o.o.

Wektory to coroczne nagrody przyznawane od 2002 roku przez Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej. Są prestiżowym wyróżnieniem dla tych, którzy wskazują nowatorskie rozwiązania dla polskiej gospodarki oraz przyczyniają się do rozwoju społecznego.

Przeczytaj teraz

Alab realizuje pilotaż badania molekularnego HPV-DNA

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 14.01.2022

Alab Plus wspólnie z Mazowieckim Szpitalem Wojewódzkim w Siedlcach został wybrany, w wyniku postępowania konkursowego, do realizacji pilotażu zastosowania badania molekularnego w kierunku wirusa brodawczaka ludzkiego wysokiego ryzyka (HPV-HR) jako nowego testu przesiewowego w profilaktyce raka szyjki macicy w Polsce.

Celem pilotażu jest ocena i porównanie skuteczności testu w kierunku wirusa brodawczaka ludzkiego oraz badania cytologicznego w wykrywaniu zmian przedrakowych i raka szyjki macicy.

Grupa Alab na potrzeby pilotażu będzie wykonywać badania cytologiczne, badania w kierunku oznaczenia DNA HPV-HR oraz badania histopatologiczne.

Czytaj także: Diagnostyka: 2 miliony badań w ramach programu Profilaktyka 40 PLUS>>>

-Jesteśmy dumni, że możemy uczestniczyć w tak prestiżowym projekcie i wierzymy, że nasz udział przyczyni się do wypracowania optymalnej strategii, która w przyszłości pozwoli na znaczące ograniczenie zachorowalności kobiet na raka szyjki macicy i wypracowanie efektywnej profilaktyki dla każdej Polki – mówi Magdalena Popławska-Barlik, koordynator pilotażu w Alab Plus.

W całym kraju podejmowane są akcje profilaktyczne i edukacyjne, aby zapobiec wysokiej śmiertelności z powodu raka szyjki macicy. Inicjatywa bezpłatnych przesiewowych badań w ramach pilotażu dotyczy kobiet w wieku 30-59 lat, które w ciągu ostatnich 36 miesięcy nie miały wykonanego badania cytologicznego.

Grupa Alab to ogólnopolska sieć medycznych laboratoriów diagnostycznych. Jest częścią europejskiej sieci placówek skoncentrowanych wokół laboratorium Limbach z główną siedzibą w Heidelbergu. Posiada 80 laboratoriów oraz ponad 400 punktów pobrań na terenie całego kraju.

Czytaj także: Alab rozwija sieć placówek >>>

Przeczytaj teraz

Lublin: nowe świadczenia w Żagiel-Med

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 14.01.2022

Przychodnia Żagiel-Med, działająca przy ulicy Onyksowej 2 w Lublinie, otworzyła nową poradnię, w której konsultacji udziela specjalista w zakresie chorób płuc dzieci. Konsultacje oferowane w poradni są komercyjne.

Przychodnia Żagiel-Med przy ulicy Onyksowej działa od września 2021 roku. Zajmuje pomieszczenia o powierzchni 600 mkw.

Przeniosły się tutaj poradnie wcześniej funkcjonujące w przychodniach Żagiel Med przy ulicy Zana i Onyksowej 12, które zajmują obecnie lepiej wyposażone i nowocześniejsze gabinety. W nowej siedzibie możliwe jest także rozszerzenie zakresu oferowanych usług.

Placówka oferuje świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej oraz konsultacje specjalistyczne. Można tutaj wykonać badanie USG oraz skorzystać z szerokiego zakresu świadczeń stomatologicznych, zarówno w ramach NFZ jak i komercyjnie.

Żagiel Med prowadzi w Lublinie także szpital przy ulicy Tetmajera 21, który działa we własnym 5-kondygnacyjnym budynku o łącznej powierzchni 3,3 tys. mkw. Szpital posiada 36 łóżek dla pacjentów i dwie sale operacyjne, funkcjonuje w formule otwartej, bez wyodrębnionych fizycznie oddziałów. Wykonywane są tutaj zabiegi w zakresie chirurgii bariatrycznej, chirurgii naczyniowej, chirurgii plastycznej, ortopedii, ginekologii, otolaryngologii, urologii, neurologii, neurochirurgii oraz chirurgii szczękowo-twarzowej.

Czytaj także: Żagiel Med: największa prywatna inwestycja w zdrowie na Lubelszczyźnie >>>

W budynku zlokalizowana jest również WSPR z trzema karetkami wyjazdowymi oraz własna centralna sterylizatornia świadcząca usługi na rzecz szpitala oraz dla około 20 zewnętrznych jednostek medycznych, w tym dla Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej, Straży Pożarnej czy Policji. Przy szpitalu działa przychodnia.

Spółka Żagiel Med należy do Lubelskiej Grupy Kapitałowej Żagiel.

Przeczytaj teraz

Centrum Medyczne Ogrodowa rozszerza ofertę badań

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 14.01.2022

Centrum Medyczne Ogrodowa ze Skierniewic rozszerzyło ofertę świadczeń o specjalistyczną diagnostykę dla najmłodszych pacjentów, czyli USG dzieci oraz USG przezciemiączkowe. Badania są komercyjne.

Pracownia diagnostyki obrazowej w Centrum Medycznym Ogrodowa oferuje także wykonywanie badań USG jamy brzusznej, węzłów chłonnych, piersi, tarczycy, narządu ruchu, echo serca (także u dzieci i noworodków) oraz badanie USG doppler.

Centrum Medyczne Ogrodowa oferuje świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej oraz konsultacje specjalistyczne zarówno komercyjne jak i finansowane przez NFZ.

W ofercie placówki są świadczenia w zakresie stomatologii, medycyny estetycznej a także diagnostyka laboratoryjna. Prowadzone są badania kliniczne.

Czytaj także: Diagnostyka: 2 miliony badań w ramach programu Profilaktyka 40 PLUS >>>

Centrum Ogrodowa działa od 2013 roku. Zlokalizowane jest w centrum miasta przy ulicy Ogrodowej 21/23 w budynku o powierzchni około 11000 mkw (część medyczna zajmuje około 900 mkw).  W budynku działa też apteka.

Właścicielem placówki jest lekarz Grzegorz Kania, prowadzący także sieć przychodni zlokalizowanych w sąsiednich miejscowościach – w Makowie, Bolimowie, Łowiczu oraz drugą placówkę w Skierniewicach – na osiedlu Zadębie.

Przeczytaj teraz

Chorzów: Severux współpracuje ze szpitalem klinicznym

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 14.01.2022

Centrum Medyczne Severux z Chorzowa rozpoczęło współprace z Samodzielnym Publicznym Szpitalem Klinicznym nr 1 im. prof. Stanisława Szyszko w Zabrzu w zakresie realizacji projektu, którego celem jest poprawa wyleczalności raka płuca w mikroregionie śląskim.

Jest to projekt dofinansowany ze środków unijnych, a jego realizacja potrwa do 30 listopada 2023 roku.

W ramach projektu wykonywane są badania obrazowe płuc za pomocą niskodawkowej tomografii komputerowej.

Celem programu jest zwiększenie społecznej świadomości dotyczącej nowotworów płuc oraz poprawa ich wykrywalności na wczesnym etapie. Organizatorzy kampanii działają na rzecz zwiększenia dostępności niskodawkowej tomografii komputerowej dla osób znajdujących się w grupie ryzyka.

Centrum Medyczne Severux powstało w roku 2019. Oferuje świadczenia w zakresie radiologii i diagnostyki obrazowej oraz konsultacje specjalistyczne.

Czytaj także: Diagnostyka: 2 miliony badań w ramach programu Profilaktyka 40 PLUS >>>

Główną specjalizacją centrum jest diagnostyka obrazowa, szczególnie badania układu mięśniowo-szkieletowego.

Działa tutaj pracownia USG, przyjmują specjaliście w zakresie reumatologii, endokrynologii, kardiologii, dermatologii, ginekologii, ortopedii. Można skorzystać z porad dietetyka, z zabiegów fizjoterapeutycznych oraz w zakresie medycyny estetycznej, a także ze świadczeń medycyny sportowej.

W centrum wykonywane są badania ultrasonograficzne, a w ramach współpracy z innymi placówkami (takimi jak sieć pracowni firmy Tomma) specjaliści z Centrum Severux oceniają i opisują badania obrazowe – RTG, tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego.

Severux mieści się przy ulicy Katowickiej 157, na parterze nowo wybudowanego budynku.

Placówkę prowadzi Severux sp. z p.o., jej wspólnikami są – Jarosław Maczuch, Jarosław Skupiński, i Wojciech Wawrzynek, lekarze radiolodzy oraz Wojciech Maczuch, którzy tworzą również zarząd spółki.

Przeczytaj teraz

Kraków: nowa poradnia w CM Prokocim

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 14.01.2022

Centrum Medyczne Prokocim z Krakowa uruchomiło na początku stycznia 2022 roku nową poradnię, która oferuje świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej. W poradni przyjmują lekarze rodzinni oraz lekarz pediatra.

Centrum Medyczne Prokocim otwarte została na początku roku 2020. Działa przy ulicy Dygasińskiego 2d, w nowym budynku, w którym zlokalizowane są także inne placówki medyczne.

Oprócz podstawowej opieki zdrowotnej oferuje komercyjne konsultacje specjalistyczne, badania diagnostyczne oraz drobne zabiegi.

Czytaj także: Lublin: nowe świadczenia w Żagiel-Med >>>

W placówce działają między innymi poradnie – flebologiczna, immunologiczna, ginekologiczna, gastrologiczna, neurologiczna, psychiatryczna, psychologiczna czy chirurgii plastycznej,

Wśród dostępnych procedur są między innymi biopsje, zabiegi w zakresie urologii, chirurgii czy dermatologii. W ramach diagnostyki wykonywane są badania USG, EKG i rektoskopia.

Centrum Medyczne Prokocim zatrudnia lekarzy na co dzień pracujących między innymi w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie, Szpitalu Specjalistycznym im. Józefa Dietla, czy Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie.

Przeczytaj teraz