Pracodawcy RP: konieczna jest poprawa jakości prawa, dialog i rozwiązana systemowe

0
979

Pracodawcy RP skierowali do ministra zdrowia propozycje zmian dotyczących systemu ochrony zdrowia. Wśród postulatów znalazły się takie, które dotyczą poprawy jakości stanowionego prawa, dialogu z interesariuszami systemu, dialogu z firmami farmaceutycznymi i włączenia ekspertów organizacji branżowych do prac zespołów merytorycznych powoływanych prze ministra.

Pracodawcy RP wśród postulatów wymienili również usprawnienie i poprawę przejrzystości współpracy z Komisją Ekonomiczną, dokończenie procedowania wniosków o odnowienie refundacji oraz szersze stosowanie zgodnych z ustawą refundacyjną instrumentów dzielenia ryzyka.

Obecnie, jak podkreślają autorzy pisma, praktyczne zastosowanie znajdują jedynie najprostsze instrumenty, czyli w szczególności zwrot części refundacji do płatnika. „Tymczasem w art. 11 pkt 5 ustawy refundacyjnej ustawodawca przewidział znacznie szerszy katalog instrumentów, z których jednak do chwili obecnej nie korzysta. W związku z powyższym wskazane byłoby stworzenie warunków do ich stosowania tak, aby intencje ustawodawcy mogły zostać w pełni realizowane. W szczególności dotyczy to instrumentów dzielenia ryzyka, który uwzględnia efekty zdrowotne” – czytamy w stanowisku Pracodawców RP.

Autorzy pisma proponują także zmiany w zakresie diagnostyki laboratoryjnej, między innymi wzmocnienie roli Centralnego Ośrodka Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej oraz Centralnego Ośrodka Badań Mikrobiologicznych, premiowanie przez Ministerstwo Zdrowia i NFZ laboratoriów akredytowanych według normy PN-EU 15189, jako jednostek o potwierdzonej jakości i kompetencjach, a także stosowanie telemedycyny w diagnostyce laboratoryjnej.

Za zmiany pilne Pracodawcy RP uważają rozwiązanie problematyki wzrostu wynagrodzeń pracowników służby zdrowia oraz sprawy kontraktowania świadczeń. Zapowiadane przełożenie kontraktowania i przedłużenie obecnych umów z NFZ o kolejne półtora roku spowoduje przedłużenie zamknięcia rynku dla nowych podmiotów do czterech lat.

„Legislacja idąc w tym kierunku budzi poważne wątpliwości, o czym przedsiębiorcy mówili już wielokrotnie, podkreślając, że jest to praktyka, która narusza prawa świadczeniodawców na rynku świadczeń zdrowotnych” – czytamy w piśmie. Pracodawcy RP przywołują tutaj wątpliwości, na które uwagę zwracał Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w roku 2013 oraz orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, z którego wynika, że na gruncie prawa unijnego zarówno publiczne jak i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej traktowane są jako podmioty prowadzące działalność gospodarczą.

Pracodawcy RP postulują także uchwalenie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 oraz zmiany legislacyjne, które miałyby dotyczyć ustawy refundacyjnej (między innymi określenie budżetu na refundację na poziomie nie niższym niż 17 procent wydatków publicznych na świadczenia gwarantowane i odejście od sztywnego progu efektywności kosztowej w przypadków leków stosowanych w chorobach nowotworowych),  ustawy o diagnostyce laboratoryjnej (zwiększenie koszyka świadczeń o nowoczesne badania diagnostyczne) czy przepisów dotyczących żywienia dzieci i młodzieży w jednostkach systemu oświaty.

Za zmiany strategiczne Pracodawcy RP uważają opracowanie polityki lekowej państwa i zwiększenie budżetu refundacyjnego, opracowanie całościowej wizji reformy systemu ochrony zdrowia, odbiurokratyzowanie służby zdrowia, wzrost nakładów i premiowanie jakości.