Pracodawcy RP: konieczna pomoc dla podmiotów leczniczych

0
758

Pracodawcy RP zaproponowali swoje uwagi do propozycji pomocy dla przedsiębiorców, przedstawionej przez rząd w związku z epidemią koronawirusa. Według Pracodawców RP w pakiecie nie zawarto żadnych środków pomocowych dla podmiotów leczniczych.

Podmioty te potrzebują pomocy, ponieważ w związku z obecną sytuacją zmagać się będą z ogromnymi komplikacjami w zakresie zwiększenia pracochłonności, drastycznego wzrostu kosztów funkcjonowania, w tym w szczególności zakupu wyposażenia, środków ochrony itp.

Poza tym zapowiadana kwota środków finansowych nie znajduje potwierdzenia w przygotowanych rozwiązaniach legislacyjnych, a rozwiązania te nie uwzględniają oczekiwanych rozwiązań, chociażby w obszarze dotyczącym stworzenia specjalnych warunków pracy dla personelu medycznego.

Według Pracodawców RP konieczne jest także jednoznaczne uregulowanie możliwości wystawiania przez lekarzy zwolnień podczas porad telemedycznych.

Zaprojektowane rozwiązania dotyczące obszaru medycyny pracy w części realizują postulaty środowiska medycznego, ponieważ mają na celu zawieszenie obowiązku wykonywania badań profilaktycznych, jednak konieczne jest przedłużenie okresu ważności orzeczeń lekarskich o 90 dni zamiast wskazanych w projekcie 60 lub 30. Poza tym w projektowanej regulacji zabrakło przepisów dotyczących uzyskania w obecnej sytuacji tzw. książeczki sanepidowskiej, niezbędnej chociażby w branży spożywczej – podkreślają Pracodawcy RP.

Czytaj także: Pandemia pokazuje, co jest ważne w ochronie zdrowia>>>

Konieczne jest też uzupełnienie projektu o rozwiązania rozszerzające możliwość wykonywania badań diagnostycznych w pojazdach oraz obiektach przenośnych, ustawionych na terenie szpitali.

Natomiast w przypadku zamówień na udzielanie świadczeń zdrowotnych związanych  z przeciwdziałaniem COVID-19 konieczne jest wprowadzenie rozwiązań dotyczących niestosowania przepisów art. 26-27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tryb konkursowy).

Według Pracodawców RP konieczne jest udostępnienie aptekom środków ochrony osobistej, niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa personelu medycznego oraz ciągłości pracy apteki przy ograniczonym personelu, umożliwienie wytwarzania środków dezynfekujących w aptekach oraz zapewnienie ciągłości dostaw i  dostępu do leków. Na czas działań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 konieczne jest  wstrzymanie prowadzonych aktualnie kontroli aptek i niewszczynanie nowych, zarówno przez Inspekcję Farmaceutyczną, jak i Narodowy Fundusz Zdrowia.

Pracodawcy RP podkreślają, że przygotowany projekt tzw. tarczy antykryzysowej idzie we właściwym kierunku, ale ma jednocześnie wiele braków, które jak najszybciej należy wypełnić odpowiednimi regulacjami. W obliczu kryzysu, którego skutków nie sposób jeszcze przewidzieć, rozwiązania powinny iść dużo dalej i być bardziej elastyczne. Poza tym zaproponowane kryteria warunkujące skorzystanie ze wsparcia mogą okazać się zbyt wygórowane. W efekcie istnieje ryzyko, że niektóre instrumenty pomocowe będą fikcyjne i nieskuteczne.

Poza tym w projektowanych przepisach w zasadzie brak rozwiązań skierowanych do dużych przedsiębiorców, którzy nie są uodpornieni na problemy ekonomiczne związane z epidemią Covid-19.

Aby zapewnić bezpieczeństwo ekonomiczne kraju, pomóc przetrwać firmom i zachować miejsca pracy konieczne jest poniesienie adekwatnych nakładów finansowych, przy jednoczesnym zachowaniu stabilności finansowej państwa. Jest oczywiste, że skompensowanie wszystkich strat i kosztów nie będzie możliwe. Jednak pamiętajmy, że to firmy i ich pracownicy stanowią bazę dochodów na finansowanie zadań publicznych państwa. Bez firm i pracowników bezpieczeństwo zdrowotne państwa nie będzie mogło być realizowane w długim okresie. Bezpieczeństwo zdrowotne nie istnieje bez bezpieczeństwa ekonomicznego – czytamy w stanowisku Pracodawców RP, którzy podkreślają, że wszelkie koszty walki z epidemią, muszą być tak rozłożone aby nie naruszyć bezpieczeństwa ekonomicznego oraz nie mogą one być przerzucane na firmy.

Propozycje Pracodawców RP dotyczą między innymi zaliczek na podstawek dochodowy, podatku VAT, ochrony i wsparcia w funkcjonowaniu rynku pracy, a także niezbędnych rozwiązań prawno-administracyjnych.

Całe stanowisku Pracodawców RP dostępne jest tutaj>>>