Pracodawcy RP na temat refundacji leków

0
1215


11 kwietnia 2013 roku w siedzibie Pracodawców RP odbyło się spotkanie przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia z przedstawicielami sektora farmaceutycznego dotyczące planowanej nowelizacji ustawy o refundacji leków. Podczas spotkania skupiono się przede wszystkim na problemie przedłużania decyzji refundacyjnych, wydanych dla większości leków obecnych na liście na 2 lata, których termin upływa z końcem 2013 roku.

Zgodnie  z obecnymi przepisami ustawy refundacyjnej cały proces administracyjny trzeba rozpocząć od początku już w czerwcu 2013 roku. Wymagać to będzie złożenia całej dokumentacji, podobnie jak w przypadku wniosku o refundację leku wchodzącego na listę po raz pierwszy, powtórzenia negocjacji, wydania decyzji etc.

Taka procedura jest w obecnej sytuacji mało realna ze względów czasowych, zarówno w kwestii przygotowania tego rodzaju obszernych i bardzo szczegółowych dokumentów dla wszystkich leków, jak i w kwestii ich analizy i akceptacji przez właściwe do tego urzędy. Ponadto, ponieważ większość dokumentacji pozostaje bez zmian, składanie jej na nowo byłoby wymogiem czysto biurokratycznym angażującym zasoby firm i administracji państwowej, bez przełożenia na istotny efekt dla pacjenta.

Ministerstwo Zdrowia, które już wcześniej deklarowało na posiedzeniach Komisji Trójstronnej podjęcie sprawy uproszczeń wymogów dotyczących dokumentacji, obecnie rozważa nadanie szybkiej ścieżki legislacyjnej najbardziej palącym korektom do ustawy, w szczególności w zakresie wprowadzenia mechanizmu przedłużenia decyzji refundacyjnych.

– Należy podkreślić, że Ministerstwo Zdrowia ze zrozumieniem podchodzi do postulatów branży farmaceutycznej w kwestii konieczności znowelizowania ustawy, szczególnie w tak priorytetowym obszarze, jakim jest przedłużenie decyzji refundacyjnych, aby uniknąć potencjalnych problemów związanych z wygaśnięciem decyzji refundacyjnych dla większości leków refundowanych na przełomie 2013/14 roku i ryzyka zamieszania z dostępnością leków dla pacjentów – powiedział Paweł Sztwiertnia, Dyrektor Generalny INFARMY i ekspert Pracodawców RP.

Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Zdrowia trwają w tej chwili prace nad nowelizacją ustawy. Pracodawcy RP oraz INFARMA, reprezentujące stronę rynkową – przemysł farmaceutyczny, od kilku miesięcy inicjują regularne spotkania obu stron umożliwiające dialog na temat problemów wynikających z funkcjonowania ustawy refundacyjnej oraz na temat wspólnego analizowania i konstruowania najkorzystniejszych rozwiązań, które miałyby usprawnić jej funkcjonowanie.

W spotkaniu udział wzięli ze strony pracodawców: Pracodawcy RP, Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA, Business Centre Club, Izba Gospodarcza Farmacja Polska, Polski Związek Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego oraz Polska Izba Przemysłu Farmaceutycznego i Wyrobów Medycznych POLFARMED.

Drugim tematem było omówienie sytuacji producentów leków wynikającej z konieczności transpozycji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady  2011/62/UE  w zakresie zapobiegania wprowadzaniu sfałszowanych produktów leczniczych do legalnego łańcucha dystrybucji.