Pracodawcy RP: porady prawne dla przedsiębiorców

0
756

Pracodawcy RP oferują bezpłatne porady prawne świadczone przez utworzone przy tej organizacji Centrum Wsparcia Przedsiębiorców. Pierwszeństwo w dostępie do usług CWP mają podmioty będące członkami bezpośrednimi lub pośrednimi Pracodawców RP i mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Porady prawne Centrum Wsparcia Przedsiębiorców dotyczą między innymi takich obszarów jak prawo pracy, prawo spółek handlowych, prawo podatkowe, prawo administracyjne czy prawo gospodarcze.

CWP powstało w ramach projektu pod nazwą. „Budowa Centrum Wsparcia Przedsiębiorców Pracodawców RP –  dialog społeczny poprzez mediacje”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V, Działanie 5.5 Rozwój dialogu społecznego, Poddziałanie 5.5.2 Wzmocnienie uczestników dialogu społecznego, na podstawie umowy pomiędzy Pracodawcami RP a Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej.

Aby skorzystać z porad prawnych należy wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych poprzez przesłanie skanu podpisanego oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych wraz z podanymi niezbędnymi danymi.

Biuro Centrum znajduje się w Warszawie przy ulicy Świętokrzyskiej 36, lok. 28/29.

Ekspert prawny CWP czeka na pytania pod adresem: cwp@pracodawcyrp.pl