Pracodawcy RP: przepisy dotyczących mammobusów nieprecyzyjne

0
268

Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej przekazali uwagi do projektu zarządzenia prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów dotyczących profilaktycznych programów zdrowotnych w części dotyczącej wykonywania badań przez pracownie mobilne. Przekazane uwagi koncentrują się wokół § 10 pkt. 2 – 4.

Pracodawcy RP stwierdzają, że planowanie zasobów personelu medycznego dla pracowni mobilnych z maksymalnie 150-dniowym wyprzedzeniem (zgodnie z funkcjonalnością SIMP i koniecznością planowania postojów mammobusów) zawsze wiąże się z koniecznością dokonywania częstych zmian w zatwierdzonym harmonogramie stanowiącym załącznik 2A do umowy (wynika to między innymi z chorób pracowników, awarii sprzętu mobilnego, urlopów na żądanie).

Dodatkowo nie jest możliwe zaplanowanie par lekarzy opisujących badania przed rozpoczęciem kwartału i zachowaniem wymagań opisanych w European Guidelines for quality assurances In mammography screening. Wszyscy pracownicy medyczni biorący udział w świadczeniu usług medycznych są ujęci w załączniku 2 do umowy (harmonogram i zasoby).

Dlatego, według Pracodawców RP, celowe wydaje się ograniczenie zawartości załącznika 2A do podania numeru aparatu mammograficznego, terminu i miejsca postoju mammobusu. Sprecyzowanie  personelu wykonującego badanie w systemie SIMP  nastąpiłoby  w dniu zmiany statusu rejestracji na status zdjęcie lub wynik w systemie SIMP (informacja o nazwiskach techników aktualnie pracujących jest wywieszana w mammobusie).

„W naszej opinii zapis § 10 pkt. 4 jest dalece nieprecyzyjny i powoduje znaczne utrudnienia we właściwym wykorzystaniu zasobów i zwiększaniu efektywności badań. W przypadkach odstępstwa opisanego w pkt 3/1 i pkt 3/2 akceptacja powinna dotyczyć załącznika 2A w formie papierowej,  przesłanego do oddziału NFZ” – stwierdzają opiniujący projekt, którzy zwracają zwrócić uwagę, że zaostrzone przepisy związane z koniecznością uzupełniania danych określonych w załączniku 2A dotyczą tylko pracowni mobilnych i świadczą o nierównym ich traktowaniu w porównaniu ze świadczeniodawcami stacjonarnymi.

W opinii Pracodawców RP zapisy zarządzenia stawiają także w uprzywilejowanej pozycji NFZ, ponieważ niedotrzymanie terminów przez pracowników Funduszu uniemożliwia pracę świadczeniodawcom i wpływa na swobodę prowadzenia działalności gospodarczej. Jednocześnie płatnik za niedopełnienie obowiązków w tym zakresie nie ponosi żadnej odpowiedzialności, natomiast świadczeniodawca za każdy najdrobniejszy błąd może otrzymać karę umowną.