Pracodawcy RP: trzeba wzmocnić nadzór nad laboratoriami medycznymi

0
993

Według Pracodawców RP niezbędne jest wzmocnienie prawne ośrodków nadzorujących diagnostykę laboratoryjną, między innymi poprzez ich wyposażenie w dodatkowe instrumenty prawne umożliwiające egzekwowanie jakości.

Badanie laboratoryjne musi być wiarygodne, a tę wiarygodność potwierdza się między innymi poprzez kontrolę zewnątrzlaboratoryjną, prowadzoną w Polsce przez Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej, Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej oraz Instytut Hematologii i Transfuzjologii w zakresie serologii grup krwi.

Są to wyspecjalizowane instytucje nadzorowane przez Ministerstwo Zdrowia. Ich zadaniem jest prowadzenie obowiązkowych dla wszystkich, niezależnie od struktury własnościowej,  sprawdzianów dla laboratoriów, które pozwalają ocenić jakość wykonywanych badań.

W ocenie Pracodawców RP niezbędne jest wzmocnienie prawne ośrodków wykonujących te sprawdziany  albo zamykanie laboratoriów, które nie są w stanie spełnić określonych norm.

W związku z tym Pracodawcy RP proponują umożliwienie publikowania na stronach internetowych ośrodków wyników kontroli jakości (sprawdzianów) uzyskanych przez wszystkie laboratoria. Dla laboratoriów, które nie spełniły wymagań i uzyskały negatywne wyniki, proponowane jest wprowadzenie obligatoryjnego procesu działań korygujących aż do uzyskania poprawnych wyników. Jeżeli działania korygujące nie doprowadziłyby do poprawy jakości danego badania, ośrodek miałby prawo zakazania jego wykonywania i wydawania wyników tego badania w danym laboratorium.

Kolejne propozycje dotyczą ustalenia kryteriów dopuszczania lub wstrzymywania procesu wykonywania badań przez laboratoria na podstawie uzyskanych wyników badań kontroli międzylaboratoryjnej oraz poszerzenia zakresu badań objętych sprawdzianami organizowanymi przez centralne ośrodki tak, aby objąć kontrolą jak najwięcej badań wykonywanych w laboratoriach w Polsce. W przypadku badań nieobjętych kontrolą prowadzoną przez centralne ośrodki laboratoria musiałyby uczestniczyć w innych dostępnych, komercyjnych sprawdzianach, a wyniki uzyskane w tych sprawdzianach powinny podlegać ocenie w COBJ.

Pracodawcy RP proponują także, aby wyposażyć centralne ośrodki w narzędzia (w tym informatyczne) potrzebne do prowadzenia nadzoru nad jakością metod badawczych w laboratoriach wraz z możliwością ich publikacji.

– Uważamy, że wyniki kontroli zewnętrznej są obiektywną i jednoznaczną, bo numeryczną, oceną badania wykonywanego w danym  laboratorium, i zawsze aktualną bo często powtarzaną. Poddajemy także pod rozwagę wprowadzenia ustawowego obowiązku posiadania akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji wg normy 15189:2013 dla wszystkich laboratoriów chcących korzystać ze środków publicznych-  apelują Pracodawcy RP.