Pracodawcy RP w sprawie zarządzenia obniżającego wycenę świadczeń

Autor:
23 listopada 2012

Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej stanowczo sprzeciwiają się propozycji zmniejszenia wyceny punktowej wielu świadczeń udzielanych w ramach hospitalizacji krótszej niż 2 dni. List w tej sprawie został przesłany do prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Agnieszki Pachciarz.

Autorzy listu podkreślają, że specyfika funkcjonowania szpitali w trybie hospitalizacji pełnej, hospitalizacji planowanej jak również hospitalizacji jednodniowej różni się. W ramach hospitalizacji pełnej oraz hospitalizacji planowej niezbędne jest zapewnienie całodobowej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej we wszystkie dni tygodnia - bez względu na liczbę pacjentów oraz czas trwania poszczególnych hospitalizacji. Dodatkowo szpitale działające w trybie pełnej hospitalizacji powinny być gotowe na zagwarantowanie całodobowo pacjentom opieki w stanach nagłych oraz w sytuacji zagrożenia życia. Te działania generują dodatkowe koszty związane między innymi z koniecznością 24-godzinnego zabezpieczenia pracy bloku operacyjnego oraz całej infrastruktury szpitalnej. W rozumieniu autorów listu, zróżnicowanie stawek za te same procedury między różnymi trybami hospitalizacji podyktowane i uzasadnione było różnymi poziomami kosztów związanych właśnie między innymi z trybem gotowości szpitala. Wprawdzie szpitale funkcjonujące w ramach pełnej hospitalizacji mają możliwość pozyskania dodatkowych środków w ramach kontraktów na izbę przyjęć, ale wysokość tych środków nie pokrywa wszystkich wymienionych wcześniej kosztów. Przypadki nagłe to wielokrotnie hospitalizacje, których koszt przewyższa stawki za rozliczane procedury, tym samym pokrycie deficytów winno następować z wyższych stawek za procedury planowe.

Autorzy listu podkreślili, że szpitale prywatne mają na celu między innymi efektywne leczenie pacjentów. W ramach tego pojęcia zawarte jest także minimalizowanie czasu hospitalizacji. Skrócenie okresu hospitalizacji nie byłoby możliwe bez zatrudniania wysokiej klasy specjalistów oraz zakupów nowoczesnego sprzętu, w tym umożliwiającego stosowanie technik małoinwazyjnych. Wskazane działania przyczyniają się do osiągania bardzo dobrych rezultatów operacyjnych, jak również istotnego ograniczania liczby powikłań śród- i pooperacyjnych. Tym samym umożliwiają krótszą hospitalizację pacjentów, a co za tym idzie ich szybszy powrót do normalnego funkcjonowania i pełnego zdrowia.

Pracodawcy RP sprzeciwiają się sytuacji, w której działania Narodowego Funduszu Zdrowia wskutek proponowanych zmian w finansowaniu procedur spowodowałyby nadmierne i nieuzasadnione wydłużanie hospitalizacji pacjentów. - Nie rozumiemy, dlaczego skuteczne leczenie w szpitalach całodobowych miałoby być dyskryminowane poprzez obniżanie stawek za wiele realizowanych procedur? – zapytali autorzy listu.

Dodatkowo, zdaniem Pracodawców RP brak jest uzasadnienia dla wprowadzania zmian w wycenie wielu procedur w trakcie trwania kontraktu. Wiele podmiotów leczniczych zawarło 3 – 5 letnie kontrakty, uzgadniając konkretną wycenę usług medycznych. W oparciu o wynegocjowane stawki sporządzono biznesplany i zapewniono sprawne funkcjonowanie szpitala. Wprowadzenie zmiany polegającej na istotnym zmniejszeniu wyceny wielu procedur może zdezorganizować prace wielu podmiotów i utrudnić dostęp do świadczeń pacjentom.

Zgodnie z zapowiedziami Ministra Zdrowia, Bartosza Arłukowicza w pierwszym półroczu 2013 roku ma zostać uchwalona ustawa demonopolizująca NFZ i jednocześnie statuująca instytucję, która ma dokonać rzetelnej wyceny świadczeń medycznych. Według Pracodawców RP, wydaje się rozsądne poczekać na efekty prac tej agencji i wtedy dokonać kompleksowej zmiany w wycenie punktowej procedur w oparciu o analizy ekonomiczne i faktyczną wycenę usług medycznych.

W liście zawarto również pytanie dotyczące wprowadzenia wymogu posiadania izby przyjęć w szpitalu jednodniowym. - Czy należy rozumieć, że jest to jedynie realizacja zapisów załączników nr 1 i 3 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia  z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą, czy też planujecie Państwo nieuzasadnione rozszerzenie wymagań w tym zakresie? Sprawa ta jest bardzo istotna dla szpitali pracujących w trybie jednodniowym, stąd pozwalamy sobie zasygnalizować ten problem – piszą autorzy listu.

Pod listem  podpisał się Andrzej Mądrala, wiceprezydent Pracodawców RP.


Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej stanowczo sprzeciwiają się propozycji zmniejszenia wyceny punktowej wielu świadczeń udzielanych w ramach hospitalizacji krótszej niż 2 dni. List w tej sprawie został przesłany do prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Agnieszki Pachciarz.

Autorzy listu podkreślają, że specyfika funkcjonowania szpitali w trybie hospitalizacji pełnej, hospitalizacji planowanej jak również hospitalizacji jednodniowej różni się. W ramach hospitalizacji pełnej oraz hospitalizacji planowej niezbędne jest zapewnienie całodobowej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej we wszystkie dni tygodnia – bez względu na liczbę pacjentów oraz czas trwania poszczególnych hospitalizacji. Dodatkowo szpitale działające w trybie pełnej hospitalizacji powinny być gotowe na zagwarantowanie całodobowo pacjentom opieki w stanach nagłych oraz w sytuacji zagrożenia życia. Te działania generują dodatkowe koszty związane między innymi z koniecznością 24-godzinnego zabezpieczenia pracy bloku operacyjnego oraz całej infrastruktury szpitalnej. W rozumieniu autorów listu, zróżnicowanie stawek za te same procedury między różnymi trybami hospitalizacji podyktowane i uzasadnione było różnymi poziomami kosztów związanych właśnie między innymi z trybem gotowości szpitala. Wprawdzie szpitale funkcjonujące w ramach pełnej hospitalizacji mają możliwość pozyskania dodatkowych środków w ramach kontraktów na izbę przyjęć, ale wysokość tych środków nie pokrywa wszystkich wymienionych wcześniej kosztów. Przypadki nagłe to wielokrotnie hospitalizacje, których koszt przewyższa stawki za rozliczane procedury, tym samym pokrycie deficytów winno następować z wyższych stawek za procedury planowe.

Autorzy listu podkreślili, że szpitale prywatne mają na celu między innymi efektywne leczenie pacjentów. W ramach tego pojęcia zawarte jest także minimalizowanie czasu hospitalizacji. Skrócenie okresu hospitalizacji nie byłoby możliwe bez zatrudniania wysokiej klasy specjalistów oraz zakupów nowoczesnego sprzętu, w tym umożliwiającego stosowanie technik małoinwazyjnych. Wskazane działania przyczyniają się do osiągania bardzo dobrych rezultatów operacyjnych, jak również istotnego ograniczania liczby powikłań śród- i pooperacyjnych. Tym samym umożliwiają krótszą hospitalizację pacjentów, a co za tym idzie ich szybszy powrót do normalnego funkcjonowania i pełnego zdrowia.

Pracodawcy RP sprzeciwiają się sytuacji, w której działania Narodowego Funduszu Zdrowia wskutek proponowanych zmian w finansowaniu procedur spowodowałyby nadmierne i nieuzasadnione wydłużanie hospitalizacji pacjentów. – Nie rozumiemy, dlaczego skuteczne leczenie w szpitalach całodobowych miałoby być dyskryminowane poprzez obniżanie stawek za wiele realizowanych procedur? – zapytali autorzy listu.

Dodatkowo, zdaniem Pracodawców RP brak jest uzasadnienia dla wprowadzania zmian w wycenie wielu procedur w trakcie trwania kontraktu. Wiele podmiotów leczniczych zawarło 3 – 5 letnie kontrakty, uzgadniając konkretną wycenę usług medycznych. W oparciu o wynegocjowane stawki sporządzono biznesplany i zapewniono sprawne funkcjonowanie szpitala. Wprowadzenie zmiany polegającej na istotnym zmniejszeniu wyceny wielu procedur może zdezorganizować prace wielu podmiotów i utrudnić dostęp do świadczeń pacjentom.

Zgodnie z zapowiedziami Ministra Zdrowia, Bartosza Arłukowicza w pierwszym półroczu 2013 roku ma zostać uchwalona ustawa demonopolizująca NFZ i jednocześnie statuująca instytucję, która ma dokonać rzetelnej wyceny świadczeń medycznych. Według Pracodawców RP, wydaje się rozsądne poczekać na efekty prac tej agencji i wtedy dokonać kompleksowej zmiany w wycenie punktowej procedur w oparciu o analizy ekonomiczne i faktyczną wycenę usług medycznych.

W liście zawarto również pytanie dotyczące wprowadzenia wymogu posiadania izby przyjęć w szpitalu jednodniowym. – Czy należy rozumieć, że jest to jedynie realizacja zapisów załączników nr 1 i 3 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia  z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą, czy też planujecie Państwo nieuzasadnione rozszerzenie wymagań w tym zakresie? Sprawa ta jest bardzo istotna dla szpitali pracujących w trybie jednodniowym, stąd pozwalamy sobie zasygnalizować ten problem – piszą autorzy listu.

Pod listem  podpisał się Andrzej Mądrala, wiceprezydent Pracodawców RP.

Inne artykuły

Nowa specjalizacja w ochronie zdrowia – psychoterapia uzależnień

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 28.01.2022

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia wprowadza nową dziedzinę specjalizacji w ochronie zdrowia, jaką jest psychoterapia uzależnień. Umożliwi to podniesienie w ramach kształcenia podyplomowego kwalifikacji osób posiadających tytuł zawodowy lekarza lub tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa.

Specjalizację taką będą także mogły uzyskać osoby z tytułami magistra uzyskanymi po studiach w zakresie: praca socjalna, psychologia, pedagogika, pedagogika specjalna, socjologia, resocjalizacja, zdrowie publiczne, nauki o rodzinie, teologia lub filozofia.

Osoba posiadająca tytuł specjalisty w dziedzinie psychoterapii uzależnień będzie przygotowana do prowadzenia psychoterapii osób z zaburzeniami związanymi z używaniem alkoholu, środków odurzających, substancji psychotropowych i nowych substancji psychoaktywnych, a także osób z zaburzeniami nawyków i popędów oraz bliskich tych osób.

Osoby takie będą mogły przeprowadzać diagnozę problemową oraz prowadzić psychoterapię indywidualną oraz grupową.

Czytaj także: Centrum Medyczne Damiana: nowe Centrum Zdrowia Psychicznego Mind Health w Gdańsku >>>

Nowelizacja ustawy o zdrowiu publicznym oraz niektórych innych ustaw z 17 listopada 2021 roku (Dz. U. poz. 2469) uwzględnia zmiany dotyczące systemu szkolenia w dziedzinie uzależnienia, które od 1 stycznia 2022 roku prowadzone jest przez Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom.

Powstało ono z połączenia Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii oraz Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Zmiany te wpisują się w funkcjonujący system prowadzenia szkoleń i uzyskiwania tytułu specjalisty w określonych dziedzinach ochrony zdrowia.

Zmiany przyczynią się także do skoordynowania systemu szkoleń w dziedzinie uzależnienia, obecnie funkcjonują trzy ścieżki dochodzenia do certyfikatu, od 1 stycznia 2022 roku prowadzone przez Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom. Dwie z nich obsługiwane były do 31 grudnia 2021 roku przez KBPN, a jedna przez PARPA.

Projekt rozporządzenie ministra zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalizacji w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji 28 stycznia 2022.

Uwagi do projektu można przesyłać w ciągu 7 dni.

Przeczytaj teraz

Przesunięcie terminu przekazywania przez szpitale danych do RCB

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 28.01.2022

Rozporządzenie ministra zdrowia przesuwa termin, od którego szpitale udzielające świadczeń pacjentom z podejrzeniem o zakażenie i potwierdzonym zakażeniem wirusem Sars-CoV-2, będą obowiązane do raportowania danych do Rządowego Centrum Bezpieczeństwa (RCB).

Chodzi o dane pacjentów z podejrzeniem o zakażenie i potwierdzonym zakażeniem wirusem Sars-CoV-2, obejmujące wiek, płeć, numer w wykazie głównym przyjęć i wypisów, stan pacjenta według modyfikowanej skali wczesnego ostrzegania (skali MEWS) oraz prowadzoną tlenoterapię, a także informacje o liczbie łóżek i ich wykorzystaniu.

Dane te zgodnie z obowiązującymi przepisami powinny być przekazane do RCB od 1 stycznia 2022 roku. Zmiana terminu na 1 lipca 2022 roku wynika z konieczności ukończenia przez RCB, prac projektowych nad modułem wchodzącym w skład Systemu Ewidencji Zasobów Ochrony Zdrowia, przeznaczonym do gromadzenia tych informacji.

Prace te mogą zostać ukończone do końca czerwca 2022 roku i od 1 lipca 2022 roku system, którego administratorem jest RCB, będzie umożliwiał ich raportowanie.

Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie zakresu informacji gromadzonych w Systemie Ewidencji Zasobów Ochrony Zdrowia oraz sposobu i terminów przekazywania tych informacji zostało opublikowane na stronie Rządowego Centrum Legislacji. w Dzienniku Ustaw RP i skierowane do ogłoszenia.

Wejdzie w życie z mocą obowiązywania od 31 grudnia 2021.

Przeczytaj teraz

Medicover rozszerzył współpracę z Uczelnią Łazarskiego

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 28.01.2022

Od początku stycznia 2022 w warszawskim centrum medycznym Medicover – Inflancka odbywały się zajęcia kliniczne z przedmiotu „medycyna rodzinna”, dedykowane studentom Wydziału Lekarskiego Uczelni Łazarskiego. To kolejna forma współpracy między firmą medyczną a jedną z nielicznych uczelni niepublicznych w Polsce prowadzących kształcenie na kierunku lekarskim.

Wcześniej, jesienią 2021, studenci Uczelni Łazarskiego mieli możliwość odbycia praktyk w Wielospecjalistycznym Szpitalu Medicover na warszawskim Wilanowie. W ramach tej współpracy, od początku  roku studenckiego 2021/22 studenci Uczelni Łazarskiego mają możliwość zdobywania wiedzy w oddziałach klinicznych szpitala pod okiem specjalistów z obszaru: kardiologii, kardiochirurgii, chirurgii ogólnej, ginekologii, położnictwa oraz anestezjologii i intensywnej terapii.

Zajęcia kliniczne w warszawskich centrach medycznych to również kolejny element kształcenia lekarzy rodzinnych w Polsce, w które zaangażowany jest Medicover. Wcześniej w centrum medycznym Medicover – Grunwaldzka w Gdańsku, rozpoczęto organizację szkoleń specjalizacyjnych dla rezydentów, na podstawie posiadanej przez centrum akredytacji.

Edukacyjna działalność prowadzona przez Medicover wiąże się z wieloma korzyściami dla wszystkich, ale największą, długofalową korzyść, osiągną pacjenci.

-Kształcenie przyszłych kadr medycznych to duża odpowiedzialność, którą z honorem bierzemy na siebie wraz z partnerami, takimi jak Uczelnia Łazarskiego. Wierzymy, że możliwość nabycia wiedzy praktycznej, pod okiem ekspertów, w inspirującym i profesjonalnym otoczeniu, to coś wyjątkowego na drodze kształcenia zawodowego przyszłego lekarza – komentuje lek med. Patryk Poniewierza, dyrektor ds. medycznych w Medicover Polska.

Czytaj także: Cztery uczelnie niepubliczne kształcą lekarzy>>>

-Celem naszej firmy jest poprawa i utrzymanie zdrowia oraz dobrego samopoczucia naszych pacjentów. Aby to osiągnąć bardzo ważne jest holistyczne patrzenie na zdrowie. Taka umiejętność jest kluczowa dla lekarzy rodzinnych, którzy są blisko pacjenta, znają jego historię choroby i pełnią niezwykle ważną rolę w jego leczeniu. Nawiązując współpracę z Uczelnią Łazarskiego mamy poczucie wspólnego kształtowania kadry medycznej, która będzie dbać o nasze zdrowie i wellbeing w przyszłości. Mamy nadzieję, że pojawienie się na rynku zmotywowanych, dobrze wykształconych lekarzy pozwoli w pewnym stopniu zmniejszyć problem niedoborów kadry medycznej – dodaje.

-Medycyna rodzinna to jeden z przedmiotów procesu kształcenia na Wydziale Medycznym Uczelni Łazarskiego. Kontakt naszych studentów z pacjentami i zespołem wybitnych profesjonalistów, umożliwiający realizację kształcenia w formule mistrz–uczeń, przy zachowaniu małych, dwuosobowych grup, to możliwość zdobywania wiedzy i umiejętności w praktyce. Medicover, wpisując się w proces dydaktyczny, to nie tylko jedna z największych firm świadczących usługi z zakresu medycyny rodzinnej w Polsce, ale przede wszystkim model opieki lekarskiej oparty na empatii i wszechstronnym podejściu do potrzeb pacjenta. Jestem przekonany, że będzie to bardzo owocna i wieloletnia współpraca –mówi dr hab. Paweł Olszewski, dziekan Wydziału Medycznego Uczelni Łazarskiego.

Medicover w realizacji programu zajęć klinicznych bazował na dotychczasowych, pozytywnych szkoleniowych doświadczeniach z gdańskiego centrum.

Czytaj także: Szpital Medicover z porodówką numer 1 w Polsce i na Mazowszu >>>

-Szkolenia organizowane przez Medicover to okazja do pracy z uznanymi praktykami, w centrach medycznych, gdzie nowoczesne narzędzia i metody leczenia spotykają się z ugruntowaną, wielospecjalistyczną wiedzą. Taką możliwość zdobywania szlifów lekarskich w żywym, dynamicznym środowisku, to coś, co oceniam szczególnie korzystnie, patrząc na dotychczasowe moje kształcenie – podsumowuje Paulina Śliwińska, uczestniczka szkoleń specjalizacyjnych w centrum medycznym Medicover – Grunwaldzka w Gdańsku.

Nawiązując kolejną współpracę z Uczelnią Łazarskiego, Medicover objął swoim zasięgiem przyszłych lekarzy rodzinnych, adeptów najbardziej różnorodnej specjalizacji, studiujących w Warszawie.

Przeczytaj teraz

Lux Med Diagnostyka kupuje nowe mammografy

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 28.01.2022

Lux Med Diagnostyka w roku 2022 kupi 7 nowoczesnych cyfrowych mammografów klasy premium, które przeznaczone będą do mobilnych pracowni mammograficznych. Montaż pierwszego urządzenia Siemens Fusion odbędzie się 1 lutego 2022.

Nowe mammografy zapewnią większy komfort badania i doskonałą jakość obrazu. Będą one wykorzystywane do wykonywania bezpłatnych badań w ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi u pań w wieku 50 – 69 lat.

Zakup został dofinansowany kwotą blisko 4,2 mln zł przez Ministerstwo Zdrowia w ramach Narodowej Strategii Onkologicznej.

Lux Med Diagnostyka to największy usługodawca diagnostyki obrazowej w Polsce, który oferuje świadczenia dla pacjentów, lekarzy oraz partnerów prywatnych i publicznych. Wykonuje badania z zakresu rezonansu magnetycznego, tomografii komputerowej, mammografii, USG i RTG.

Czytaj także: Lux Med Diagnostyka inwestuje w nowy sprzęt i technologię >>>

Pracownie Lux Med Diagnostyka działają na terenie publicznych szpitali oraz jako samodzielne ośrodki w całej Polsce. Własne i współzarządzane placówki znajdują się w Warszawie, Bielsku Podlaskim, Częstochowie, Gdańsku, Inowrocławiu, Katowicach, Kłobucku, Koninie, Krakowie, Lublinie, Lublińcu, Łomży, Łodzi, Mielcu, Olsztynie, Opolu, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, Toruniu oraz Wrocławiu.

W roku 2021 Lux Med Diagnostyka otworzyła nową pracownię mammograficzną w Warszawie, nową pracownię tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego w Katowicach, a także wyposażyła pracownię tomografii komputerowej działającą w Szpitalu Bielańskim w nowy aparat.

Przeczytaj teraz

Projekt rozporządzenia w sprawie diagnostycznych poziomów referencyjnych

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 27.01.2022

Do konsultacji skierowany został projekt rozporządzenia, które określa diagnostyczne poziomy referencyjne dla badań rentgenodiagnostycznych, badań diagnostycznych z zakresu medycyny nuklearnej oraz zabiegów z zakresu radiologii zabiegowej.

Został on przygotowany na podstawie aktualnie obowiązujących poziomów referencyjnych dla badań diagnostycznych wykonywanych z zastosowaniem promieniowania jonizującego oraz zabiegów z zakresu radiologii zabiegowej, określonych w załącznikach nr 2 i 3 do rozporządzenia ministra zdrowia z 18 lutego 2011 r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 884).

Podstawą określenia wartości diagnostycznych poziomów referencyjnych był przegląd zaleceń europejskich, analiza międzynarodowych przepisów prawnych i danych literaturowych oraz analizy w zakresie oceny narażenia medycznego przeprowadzone przez Krajowe Centrum Ochrony Radiologicznej w Ochronie Zdrowia.

Na potrzeby zmian rozporządzenia przeprowadzono porównania dostępnych wartości diagnostycznych poziomów referencyjnych zawartych w przepisach niektórych krajów europejskich, takich jak Niemcy, Francja czy Wielka Brytania, a także dokonano przeglądu publikacji naukowych.

Projekt wprowadza zmiany diagnostycznych poziomów referencyjnych dla radiografii pediatrycznej oraz dla standardowego dorosłego pacjenta o wzroście 170 cm i masie 70 kg w zakresie radiografii, mammografii i tomografii komputerowej. Między innymi wykaz poziomów referencyjnych dla badań z zakresu tomografii komputerowej doprecyzowano i rozszerzono o nowe pozycje.

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie diagnostycznych poziomów referencyjnych został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji 27 stycznia 2022 roku.

Uwagi do projektu można przekazywać w ciągu 30-tu dni.

Link do projektu>>>

Przeczytaj teraz

Certus łączy przychodnie w Swarzędzu

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 27.01.2022

Centrum Medyczne nr 3 i Centrum Medyczne nr 5, należące do Prywatnej Lecznicy Certus z Poznania, zlokalizowane w Swarzędzu, zostaną połączone i będą działać w jednej lokalizacji – przy ulicy Poznańskiej.

W lokalizacji tej działa obecnie Centrum Medyczne nr 3. Centrum Medyczne nr 5 natomiast jest zlokalizowane na osiedlu E. Raczyńskiego 2/23.

Placówki mają zostać połączone w lutym 2022.

Czytaj także: Poznań: nowy blok operacyjny w szpitalu Certus >>>

Obie przychodnie oferują świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, Centrum Medyczne nr 3 – także komercyjne konsultacje specjalistyczne, a Centrum Medyczne nr 5 –leczenie stomatologiczne, zarówno finansowane przez NFZ jak i komercyjne.

Certus prowadzi w Poznaniu szpital i ambulatorium przy ulicy Grunwaldzkiej 156. Centrum Medyczne nr 1 działa przy ulicy Marcelińskiej 90. Centrum Medyczne nr 2  – przy ulicy Wagrowskiej 6 (przy Rondzie Starołęka), a centrum medyczne nr 4 – na poznańskim osiedlu Wichrowe Wzgórze 122.

Prywatna Lecznicza Certus powstała w roku 1992 jako pierwszy wielospecjalistyczny prywatny szpital w Polsce.

W 2017 roku Certus został częścią Penta Hospitals International (PHI) – grupy szpitali i przychodni w Europie Środkowo-Wschodniej. Od 2019 roku jest częścią Grupy EMC.

Przeczytaj teraz

instagram volgers kopen volgers kopen