Pracodawcy RP w sprawie zarządzenia obniżającego wycenę świadczeń

0
746


Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej stanowczo sprzeciwiają się propozycji zmniejszenia wyceny punktowej wielu świadczeń udzielanych w ramach hospitalizacji krótszej niż 2 dni. List w tej sprawie został przesłany do prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Agnieszki Pachciarz.

Autorzy listu podkreślają, że specyfika funkcjonowania szpitali w trybie hospitalizacji pełnej, hospitalizacji planowanej jak również hospitalizacji jednodniowej różni się. W ramach hospitalizacji pełnej oraz hospitalizacji planowej niezbędne jest zapewnienie całodobowej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej we wszystkie dni tygodnia – bez względu na liczbę pacjentów oraz czas trwania poszczególnych hospitalizacji. Dodatkowo szpitale działające w trybie pełnej hospitalizacji powinny być gotowe na zagwarantowanie całodobowo pacjentom opieki w stanach nagłych oraz w sytuacji zagrożenia życia. Te działania generują dodatkowe koszty związane między innymi z koniecznością 24-godzinnego zabezpieczenia pracy bloku operacyjnego oraz całej infrastruktury szpitalnej. W rozumieniu autorów listu, zróżnicowanie stawek za te same procedury między różnymi trybami hospitalizacji podyktowane i uzasadnione było różnymi poziomami kosztów związanych właśnie między innymi z trybem gotowości szpitala. Wprawdzie szpitale funkcjonujące w ramach pełnej hospitalizacji mają możliwość pozyskania dodatkowych środków w ramach kontraktów na izbę przyjęć, ale wysokość tych środków nie pokrywa wszystkich wymienionych wcześniej kosztów. Przypadki nagłe to wielokrotnie hospitalizacje, których koszt przewyższa stawki za rozliczane procedury, tym samym pokrycie deficytów winno następować z wyższych stawek za procedury planowe.

Autorzy listu podkreślili, że szpitale prywatne mają na celu między innymi efektywne leczenie pacjentów. W ramach tego pojęcia zawarte jest także minimalizowanie czasu hospitalizacji. Skrócenie okresu hospitalizacji nie byłoby możliwe bez zatrudniania wysokiej klasy specjalistów oraz zakupów nowoczesnego sprzętu, w tym umożliwiającego stosowanie technik małoinwazyjnych. Wskazane działania przyczyniają się do osiągania bardzo dobrych rezultatów operacyjnych, jak również istotnego ograniczania liczby powikłań śród- i pooperacyjnych. Tym samym umożliwiają krótszą hospitalizację pacjentów, a co za tym idzie ich szybszy powrót do normalnego funkcjonowania i pełnego zdrowia.

Pracodawcy RP sprzeciwiają się sytuacji, w której działania Narodowego Funduszu Zdrowia wskutek proponowanych zmian w finansowaniu procedur spowodowałyby nadmierne i nieuzasadnione wydłużanie hospitalizacji pacjentów. – Nie rozumiemy, dlaczego skuteczne leczenie w szpitalach całodobowych miałoby być dyskryminowane poprzez obniżanie stawek za wiele realizowanych procedur? – zapytali autorzy listu.

Dodatkowo, zdaniem Pracodawców RP brak jest uzasadnienia dla wprowadzania zmian w wycenie wielu procedur w trakcie trwania kontraktu. Wiele podmiotów leczniczych zawarło 3 – 5 letnie kontrakty, uzgadniając konkretną wycenę usług medycznych. W oparciu o wynegocjowane stawki sporządzono biznesplany i zapewniono sprawne funkcjonowanie szpitala. Wprowadzenie zmiany polegającej na istotnym zmniejszeniu wyceny wielu procedur może zdezorganizować prace wielu podmiotów i utrudnić dostęp do świadczeń pacjentom.

Zgodnie z zapowiedziami Ministra Zdrowia, Bartosza Arłukowicza w pierwszym półroczu 2013 roku ma zostać uchwalona ustawa demonopolizująca NFZ i jednocześnie statuująca instytucję, która ma dokonać rzetelnej wyceny świadczeń medycznych. Według Pracodawców RP, wydaje się rozsądne poczekać na efekty prac tej agencji i wtedy dokonać kompleksowej zmiany w wycenie punktowej procedur w oparciu o analizy ekonomiczne i faktyczną wycenę usług medycznych.

W liście zawarto również pytanie dotyczące wprowadzenia wymogu posiadania izby przyjęć w szpitalu jednodniowym. – Czy należy rozumieć, że jest to jedynie realizacja zapisów załączników nr 1 i 3 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia  z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą, czy też planujecie Państwo nieuzasadnione rozszerzenie wymagań w tym zakresie? Sprawa ta jest bardzo istotna dla szpitali pracujących w trybie jednodniowym, stąd pozwalamy sobie zasygnalizować ten problem – piszą autorzy listu.

Pod listem  podpisał się Andrzej Mądrala, wiceprezydent Pracodawców RP.