Pracujemy na rzecz podniesienia jakości w opiece medycznej

0
1136

Anna RulkiewiczAnna Rulkiewicz
prezes Pracodawców Medycyny Prywatnej

Pracodawcy Medycyny Prywatnej już od 10 lat działają na rzecz poprawy sytuacji na polskim rynku opieki zdrowotnej. Będąc członkami Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej bierzemy udział w wielu istotnych debatach dotyczących kształtu systemu opieki medycznej.

Nasi przedstawiciele uczestniczą w obradach Komisji Trójstronnej ds. Ochrony Zdrowia działającej przy Ministrze Zdrowia – przewodniczyliśmy pracom tego zespołu w drugim półroczu 2012 roku. Do sukcesów naszej organizacji można zaliczyć wiele zmian, które poprawiły jakość działania systemu lub też uchroniły pacjentów przed szkodliwymi przepisami.  Bardzo ważne było niedopuszczenie  do przyjęcia błędnych rozwiązań w projekcie ustawy o dodatkowym ubezpieczeniu zdrowotnym, a także usunięcie z projektu ustawy o działalności leczniczej wymogu kapitałowego 5 mln zł dla podmiotów niepublicznych oraz zakazu stosowania preferencyjnych udziałów i akcji czy wprowadzenie obniżki w stawce podatku od zdarzeń medycznych dla podmiotów posiadających akredytację. Pracodawcy Medycyny Prywatnej wsparli świadczeniodawców z Lubelszczyzny w proteście przeciwko zmowie szpitali publicznych. Sprawa zakończyła się skargą do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta, która została rozpatrzona pozytywnie i zakończyła szkodliwe działania, ograniczające zdrową konkurencję.

Placówki prywatne są dzisiaj ważnym elementem całego systemu opieki zdrowotnej i jedną z szans na poprawę jakości polskiej służby zdrowia. Dążymy do funkcjonowania w symbiozie z publiczną opieką medyczną, bo wiemy, że taki model współpracy jest niezwykle korzystny dla pacjentów. Jesteśmy otwarci na zmiany i poszukujemy sprawdzonych rozwiązań również poza granicami naszego kraju.

W ciągu ponad dziesięciu lat działalności Pracodawcy Medycyny Prywatnej napisali dziesiątki, a nawet setki pism do prezesa NFZ dotyczących zasad kontraktowania, takich jak na przykład wymóg zatrudnienia pielęgniarki operacyjnej do operacji zaćmy – ostatecznie sprawa zakończyła się usunięciem tego wymogu. Wiele naszych pism trafiło też do Ministerstwa Zdrowia. Dotyczyły one szczegółowych kryteriów, jakie mają spełniać podmioty lecznicze, na przykład liberalizacji wymagań fachowych i sanitarnych. Eksperci z naszej organizacji byli często obecni w prasie, telewizji, na konferencjach, na łamach fachowych czasopism, wypowiadając się w sprawach istotnych dla środowiska.

Do naszych sukcesów możemy także zaliczyć mianowanie kandydata Pracodawców Medycyny Prywatnej dr Małgorzaty Gałązki-Sobotki na członka Rady Narodowego Funduszu Zdrowia. We współpracy z Uczelnią Łazarskiego uruchomiliśmy także studia MBA w ochronie zdrowia, podczas których praktyczną wiedzę przekazują członkowie Pracodawców MP.

Celem naszej organizacji jest wypracowanie i wprowadzanie ewolucyjnych przekształceń w ochronie zdrowia korzystnych dla wszystkich pacjentów, bo warto pamiętać, że pod opieką prywatnych świadczeniodawców jest dzisiaj wielu Polaków, z których ogromna część przyjmowana jest w ramach kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Organizacja jest skuteczna dzięki naszym członkom, którzy tworzą aktywne zespoły robocze. Najważniejsze z nich to między innymi: Forum IT, Forum HR, Forum Jakości i Innowacji, Forum Ubezpieczeń Zdrowotnych, Forum Opieki Długoterminowej czy utworzone na początku stycznia 2013 roku – Forum Diagnostyki Obrazowej. Do Pracodawców Medycyny Prywatnej może przystąpić każdy świadczeniodawca, nie będący podmiotem publicznym. Do naszej organizacji należą zarówno najwięksi operatorzy posiadający sieć specjalistycznych placówek w całej Polsce, jak i lokalne NZOZ-y oferujące usługi podstawowej opieki zdrowotnej, a nawet małe praktyki świadczące na przykład usługi rehabilitacyjne.

Podejmowane przez nas działania sprzyjają rozwojowi całego rynku opieki medycznej. Wspieramy prywatny sektor niezależnie od jego skali, ponieważ mocno wierzymy, że jesteśmy bardzo ważnym ogniwem w polskim  systemie opieki zdrowotnej, a nasza rola będzie rosnąć. Wiemy, że nasza ranga będzie tym większa, im wyższa będzie jakość naszych usług. Dlatego w 2013 roku  temu zagadnieniu poświęcimy szczególną uwagę. Wspólnie z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Szpitali Prywatnych będziemy pracować nad utworzeniem Systemu Informowania o Jakości w Ochronie Zdrowia. Bardzo nam zależy na tym, aby właśnie jakość stała się najważniejszym kryterium oceny danej placówki, a nie to, czy jest ona publiczna czy też prywatna. Pozostając aktywnym uczestnikiem rozmów dotyczących kształtu polskiego systemu opieki zdrowotnej, będziemy się dzielić naszą wiedzą i doświadczeniem, mając na uwadze dobro wszystkich polskich pacjentów. Dążymy do koegzystencji i długofalowej współpracy, która może przynieść pozytywne zmiany dla całego rynku opieki medycznej.