Prezes NFZ: błędy w eWUŚ pochodzą z Centralnego Wykazu Ubezpieczonych

0
880


Odpowiadając na pismo poseł Julii Pitery, przewodniczącej Sejmowej Komisji Administracji i Cyfryzacji, pełniący obowiązki prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Marcin Pakulski oświadczył, że  system elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców (eWUŚ) działa bez zarzutu. Według prezesa błędy dotyczą Centralnego Wykazu Ubezpieczonych, który stanowi źródło danych dla eWUŚ.

Problemy w CWU dotyczą przetwarzania dużych wolumenów danych, które zasilają ten system. Prezes Pakulski wyjaśnił, że w związku z tym istnieje konieczność rozbudowy infrastruktury sprzętowej dedykowanej na potrzeby obsługi CWU oraz konieczność modernizacji aplikacji oraz przebudowy struktur bazy danych. W roku 2014 została zaplanowana kolejne rozbudowa infrastruktury sprzętowej, służącej między innymi środowisku CWU.

Prezes Pakulski wyjaśnia, że ocena jakości oraz aktualności danych nadsyłanych z ZUS i KRUS a także z MSW (baza pesel) jest elementem stałego monitoringu w Narodowym Funduszu Zdrowia. Działania związane z weryfikacją danych przekazywanych przez ZUS, KRUS i MSW prowadzone są przez Fundusz dla pakietów danych oraz jednostkowo, ramach indywidualnych wniosków o udostępnienie danych.

Proces uzupełniania danych i ich aktualizacji prowadzony jest na bieżąco z ZUS i KRUS i z analiz danych wynika, że podmioty zobowiązane do realizacji obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego kierują do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dokumenty zawierające błędy, a ich korygowanie wydłuża czas prawidłowej rejestracji z NFZ.

Potwierdzenie uprawnień do świadczeń opieki zdrowotnej opierać się musi na wiarygodnych danych zgłoszeniowych, z których dane personalne muszą być zgodne z danymi w bazie PESEL MSA, skąd Fundusz pozyskuje informacje o nowo nadanych numerach PESEL, aktualizacjach danych personalnych oraz o datach zgonów. Poprawne dane mają wpływ na proces potwierdzenia uprawnień w eWUŚ i proces rozliczeń świadczeń opieki zdrowotnej w NFZ.

W roku 2013 przeprowadzono kilkakrotnie analizy porównawcze danych z ZUS i KRUS z danymi z MSW, z których wynika, że baza PESEL nie jest referencyjna dla NFZ. Dotyczy to zarówno danych o datach zgonu (różnice w datach rzeczywistych a zapisanych w systemie PESEL), przepisywania daty zgonu niewłaściwej osobie (również żyjącym), błędnej rejestracji danych personalnych (błędy w imionach i nazwiskach) czy podwójnym (wielokrotnym) nadawaniu numer PESEL tej samej osoby (dotyczy głównie obcokrajowców).

Wyniki analiz i zbiory z błędnymi, zdaniem NFZ, danymi przekazywane były do MSW w celu weryfikacji i skorygowania błędów. W tej grupie danych prace nad aktualizacją i jakością w dalszym ciągu trwają.

23 stycznia 2014 roku o godzinie14.00  w gmachu Sejmu RP (w sali nr 102,bud.C) w Warszawie odbędzie się posiedzenie Komisji Administracji i Cyfryzacji, w trakcie którego zostanie przedstawiona informacja o potencjalnych barierach przy aktualizowaniu bazy ubezpieczonych.