Prezydent podpisał ustawę „covidową”

0
707

Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę z 28 października 2020 roku o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19.

Ustawa przewiduje między innymi karę grzywny albo karę nagany za nieprzestrzeganie zakazów, nakazów, ograniczeń lub obowiązków określonych w przepisach o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi lub w przepisach o Państwowej Inspekcji Sanitarnej albo nieprzestrzeganie decyzji wydanych na podstawie tych przepisów przez organy inspekcji sanitarnej w stosunku do osób zdrowych oraz osób sprawujących pieczę nad osobą małoletnią.

Przewiduje także możliwość wyrażenia zgody na wykonywanie zawodu lekarza albo lekarza dentysty osobie, która uzyskała kwalifikacje poza terytorium Unii Europejskiej, oraz przyznania jej prawa wykonywania zawodu na określony zakres czynności zawodowych, czas i miejsce zatrudnienia w podmiocie wykonującym działalność leczniczą a także możliwość skierowania do pracy przy zwalczaniu epidemii lekarzy, którzy ukończyli staż podyplomowy i nie uzyskali prawa wykonywania zawodu lekarza z powodu niezłożenia z wynikiem pozytywnym egzaminów: LEK albo LDEK.

Ustawa zakłada możliwość zarządzenia przez wojewodę, na czas określony, użycia straży gminnych (miejskich) do wspólnych działań z Policją, w celu realizacji zadań ochrony spokoju i porządku w miejscach publicznych oraz współdziałania z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń.

Ustawa wydłuża termin realizacji recepty na leki, które są obecnie nieodstępne, o nie więcej niż 150 dni od dnia jej wystawienia.

Zakłada także wzmocnienie kompetencji wojewódzkiego koordynatora ratownictwa medycznego oraz wprowadza możliwości powołania przez ministra zdrowia krajowego koordynatora ratownictwa medycznego, który rozstrzygałby spory dotyczące  przyjęcia do szpitala osoby w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.

Ustawa wprowadza także możliwość nałożenia przez Radę Ministrów, w drodze rozporządzenia, obowiązku poddania się badaniom lekarskim przez osoby chore i podejrzane o zachorowanie, stosowania określonych środków profilaktycznych i zabiegów, a także nakazu zakrywania ust i nosa, w określonych okolicznościach, miejscach i obiektach oraz na określonych obszarach, wraz ze sposobem realizacji tego nakazu.

Czytaj także: Szpital Mazovia dołączył do grona Pracodawców Medycyny Prywatnej>>>

Podwyższono także dotychczasową górną granicę wieku 60 lat, stanowiącą przesłankę wyłączającą możliwość skierowania osoby do pracy przy zwalczaniu epidemii, do lat 65  w przypadku mężczyzn.

Umożliwiono także skierowanie do pracy przy zwalczaniu epidemii osób, które nie ukończyły 18 lat bądź ukończyły 60 lat w przypadku kobiet lub 65 lat w przypadku mężczyzn, osób samotnie wychowujących dziecko w wieku do 18 lat oraz osób wychowujących dziecko w wieku do 14 lat, o ile wystąpią z takim wnioskiem do wojewody.

Podwyższono do 200 procent (z dotychczasowych 150 procent) wynagrodzenie zasadnicze dla osób skierowanych przez wojewodę do pracy związanej ze zwalczaniem COVID-19.

Ustawa umożliwia także skierowanie do pracy przy zwalczaniu epidemii studentów kierunków przygotowujących do wykonywania zawodu medycznego, doktorantów w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinach naukowych: nauki medyczne, nauki farmaceutyczne i nauki o zdrowiu, osoby kształcące się w zawodzie medycznym, osoby posiadające wykształcenie w zawodzie medycznym, które ukończyły kształcenie w tym zawodzie w okresie ostatnich 5 lat oraz ratowników, o których mowa w art. 13 ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

Ustawa nie została dotychczas opublikowana w Dzienniku Ustaw RP.

Źródło: www.prezydent.pl