Projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach: plan zakupu zgodny z mapą potrzeb

0
876

Nowelizacja ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych zakłada, że dyrektor oddziału wojewódzkiego NFZ będzie sporządzał plan zakupu świadczeń opieki zdrowotnej na następny rok, uwzględniając mapę regionalną oraz stan dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej na obszarze województwa.

Regionalna mapa potrzeb zdrowotnych, zgodnie z nowelizacją ustawy, będzie przygotowywana  raz na 5 lat dla obszaru każdego województwa. Jej projekt będzie przygotowywać Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny na podstawie danych epidemiologicznych, demograficznych i danych z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

Mapę sporządzać będzie wojewoda w porozumieniu z wojewódzką rada do spraw potrzeb zdrowotnych. Będzie ona podstawą do ustalenia priorytetów dla regionalnej polityki zdrowotnej oraz podstawą dla wojewody do wydawania decyzji administracyjnej o celowości utworzenia nowych podmiotów leczniczych, nowych jednostek lub nowych komórek organizacyjnych przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego (posiadanie ważnej decyzji ma dawać dodatkowe punkty przy kontraktowaniu).

Mapy regionalne będą przekazywane do Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego, który na ich podstawie będzie sporządzał mapę ogólnopolską. Tę mapę oraz mapy regionalne będzie zatwierdzał minister zdrowia.

W konsekwencji wprowadzonej poprawki do nowelizacji ustawy w skład wojewódzkich rad do spraw potrzeb zdrowotnych będą  wchodzili konsultanci wojewódzcy oraz ośmiu członków, w tym jeden przedstawiciel reprezentatywnych organizacji świadczeniodawców, takich, które zrzeszają świadczeniodawców, u których liczba osób zatrudnionych  i osób udzielających świadczeń opieki zdrowotnej wynosi łącznie co najmniej 10 000 osób.

Zmiany dotyczące udziału pracodawców w wojewódzkich radach poparła sejmowa komisja zdrowia, dzięki uwagom Pracodawców RP.

Więcej na ten temat w artykule: Komisja zdrowia za udziałem pracodawców w wojewódzkich radach ds. potrzeb zdrowotnych>>>

Projekty ustaw z tzw. pakietu kolejkowego były przedmiotem prac sejmowej komisji zdrowia 8 i 9 lipca 2014. W piątek 11 lipca 2014 w Sejmie odbyło się drugie czytanie projektów. Z powodu zgłoszenia poprawek przez większość klubów uczestniczących w debacie, projekty zostały skierowane ponownie do komisji zdrowia.

Projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych dostępny jest na stronie Sejmu www.sejm.gov.pl