Projekt rozporządzenia o badaniach osób ujętych przez Straż Marszałkowską

0
347

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie organizowania, przeprowadzania i dokumentowania badań lekarskich osób ujętych przez funkcjonariuszy Straży Marszałkowskiej.

Osobę ujętą poddaje się badaniom lekarskim, w przypadku gdy została jej udzielona pierwsza pomoc, zachodzi uzasadniona obawa, że znajduje się w stanie zagrażającym jej życiu lub zdrowiu, zażądała niezwłocznego zbadania przez lekarza, oświadczyła, że cierpi na schorzenia wymagające stałego lub okresowego leczenia, którego przerwanie zagrażałoby jej życiu lub zdrowiu, z posiadanych przez Straż Marszałkowską informacji lub okoliczności ujęcia wynika, że może być chora na chorobę zakaźną, lub jest kobietą w widocznej ciąży.

Badanie lekarskie osoby ujętej przeprowadza się po wyrażeniu na nie zgody przez tę osobę. Zgoda nie jest wymagana, jeżeli stan zdrowia osoby ujętej uniemożliwia złożenie przez nią oświadczenia lub jeżeli wynika to z przepisów odrębnych.

Badanie lekarskie osoby ujętej przeprowadza się na podstawie pisemnego (lub w uzasadnionych przypadkach – ustnego) wniosku Komendanta Straży Marszałkowskiej, jego zastępcy, dowódcy zmiany albo upoważnionego funkcjonariusza kierowanego do podmiotu leczniczego.

Badanie lekarskie osoby ujętej przeprowadza lekarz najbliższego miejscu ujęcia podmiotu leczniczego, udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej, właściwego ze względu na stan zdrowia tej osoby. Badanie takie przeprowadza się niezwłocznie, w miarę możliwości przed innymi osobami oczekującymi na udzielenie tego świadczenia.

Straż Marszałkowska zapewnia przewiezienie osoby ujętej w celu przeprowadzenia badania lekarskiego. Jeżeli stan zdrowia osoby ujętej wskazuje na potrzebę zapewnienia do jej przewiezienia, w celu przeprowadzenia badania lekarskiego, specjalnych warunków transportu przewiezienia dokonuje się specjalistycznym środkiem transportu sanitarnego.

Po przeprowadzeniu badania lekarskiego osobie ujętej lekarz wydaje zaświadczenie lekarskie o istnieniu przeciwwskazań medycznych do ujęcia albo o ich braku. Zaświadczenie dołącza się do dokumentacji sporządzonej w związku z ujęciem osoby.

Rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 12 ust. 9 ustawy z 26 stycznia 2018 roku o Straży Marszałkowskiej. Konsultacje w sprawie rozporządzenia trwają do 11 czerwca 2018 roku.