Projekt rozporządzenia o pomocy publicznej udzielanej przez ABM

0
764

Rozporządzenie ministra zdrowia określające warunki i tryb udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Agencji Badań Medycznych jest niezbędne do zapewniania zgodności tych przepisów z przepisami unijnymi. Agencja ma wspierać rozwój badań w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz technologii medycznych.

Chodzi o rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 roku uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 1098 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.) oraz rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z 18 grudnia 2013 roku w sprawie  stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1 , z późn. zm.).

W obecnym systemie instytucjonalnym ochrony zdrowia nie istnieje wyspecjalizowana instytucja zajmująca się wspieraniem i rozwojem badań medycznych, co przekłada się na liczbę prowadzonych badań w naszym kraju. Problem ten widoczny jest w szczególności w przypadku niekomercyjnych badań klinicznych (NKBK). W Rzeczypospolitej Polskiej badania te stanowią zaledwie około 2 procent wszystkich zarejestrowanych badań klinicznych, gdy tymczasem w krajach Europy Zachodniej około 40 procent – czytamy w uzasadnieniu do projektu rozporządzenia.

Czytaj także: Pracodawcy RP: 80 miliardów euro na innowacje>>>

Zakłada się, że pierwsze granty na prowadzenie niekomercyjnych badań klinicznych zostaną przyznane w 2019 roku, a pierwszych ich efektów będzie można spodziewać się po około 4 latach.

Niekomercyjne badania kliniczne mogą być prowadzone przez instytuty badawcze nadzorowane przez ministra zdrowia lub inne wysokospecjalistyczne placówki medyczne, a ich celem jest poszukiwanie nowych metod leczenia chorób, w tym chorób onkologicznych, kardiologicznych oraz rzadkich, a także rozwój wiedzy i nauki. Badania te mogą również służyć ocenie skuteczności leków istniejących

Z ustawy o Agencji Badań Medycznych wynika, że działalność Agencji ma zapewnić rozwój nauk medycznych oraz nauk o zdrowiu oraz przyczynić się do wzrostu innowacyjności polskiej medycyny. Rolą Agencji jest zapewnienie właściwego źródła finansowania dla badań stanowiących podstawę zarządzania opieką medyczną i zdrowotną w oparciu o dowody naukowe.

Projekt rozporządzenia został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji 28 marca 2019 roku>>>

Uwagi do projektu można przekazywać do 12 kwietnia 2019.