Projekt rozporządzenia reguluje harmonogram przyjęć

0
2217

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez  świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych, reguluje między innymi sposób rejestrowania danych gromadzonych w harmonogramie przyjęć.

W celu ujednolicenia sposobu rejestrowania niektórych danych, wprowadzono okodowania dla kategorii świadczeniobiorców, jaka ma być nadana każdej osobie wykazywanej w harmonogramie, dla przyczyn zmian terminu w harmonogramie przyjęć i dla przyczyny skreślenia z harmonogramu przyjęć.

Zmiany dotyczą także rozszerzenie katalogu przyczyn skreślenia z list oczekujących, tak aby możliwe było jak najbardziej precyzyjne ich ustalenie. Dodano przyczyny pozwalające na identyfikację przypadków skreślenia z powodu omyłkowego wpisania na listę, braku kwalifikacji do leczenia ze względów medycznych czy zmiany kategorii w harmonogramie przyjęć  – tj. gdy osoba z listy oczekujących nadal jest wpisana w harmonogram przyjęć (listy oczekujących zgodnie z ustawą stanowią część harmonogramu przyjęć), ale oczekuje na świadczenie na przykład jako osoba posiadająca prawo do korzystania ze świadczeń poza kolejnością albo została przyjęta w trybie nagłym, ze względu na pogorszenie stanu zdrowia.

Projekt wprowadza katalog przyczyn zmian terminu dla list oczekujących, doprecyzowanie, że w przypadku osób bezdomnych nie jest konieczne dla dokonania wpisu na listę/harmonogram przyjęć wypełnianie adresu miejsca zamieszkania (takiej osobie należy nadać kod BD, co powoduje brak konieczności wypełniania w harmonogramie danych adresowych) oraz uregulowanie kwestii dotyczących zakresu danych sprawozdawanych przez świadczeniodawców, dotyczących harmonogramu przyjęć (w tym list oczekujących).

Zakres danych, jakie świadczeniodawcy mają przekazywać co miesiąc właściwemu oddziałowi Narodowego Funduszu Zdrowia,  to informacje o liczbie osób wpisanych w harmonogramie przyjęć według stanu na ostatni dzień miesiąca dla każdej kategorii świadczeniobiorcy. Są to dane zbiorcze, o poszczególnych kategoriach świadczeniobiorców, którzy mają przyznane w harmonogramie przyjęć terminy udzielenia świadczenia. Dane te pozwolą określić strukturę świadczeniobiorców, którzy w harmonogramie mają wyznaczony termin. Przekazywane są także dane o każdej osobie na liście oczekujących według stanu na ostatni dzień miesiąca. Osoby te mają być charakteryzowane przez dane o imieniu i nazwisku, numerze PESEL i  kryterium medycznym. Dane te przekazywane są także obecnie.

Czytaj także: W NFZ – departament obsługi pacjenta zamiast spraw świadczeniobiorców>>>

Przekazywane mają być także dane o przypadkach zmian, jakie zaszły na liście oczekujących w danym miesiącu (tj. wpis na listę lub skreślenie z listy oczekujących), jeżeli wynikały ze zmiany kategorii świadczeniobiorcy, a nie z innych przyczyn na przykład. wykonania świadczenia.

Ponadto jako dodatkowe dane w zakresie harmonogramów przyjęć (wymagane przez rozporządzenie o danych) będą przekazywane informacje o skreśleniach z harmonogramu przyjęć, jakie dokonały się w okresie sprawozdawczym.

Uwagi do projektu można przekazywać w ciągu 30 dni od jego otrzymania.

Projekt jest dostępny na stronie www.legislacja.rcl.gov.pl>>>