Projekt rozporządzenia w sprawie inspektora ochrony radiologicznej 

0
97

Do konsultacji skierowany został projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie nadawania uprawnień inspektora ochrony radiologicznej w pracowniach stosujących aparaty rentgenowskie w celach medycznych. 

Rozporządzenie wdraża dyrektywę unijną, ustanawiającą podstawowe normy bezpieczeństwa w celu ochrony przed zagrożeniami wynikającymi z narażenia na działanie promieniowania jonizującego. 

W projekcie utrzymano podział typów uprawnień inspektora ochrony radiologicznej na uprawnienia typu R i typu S. Typy uprawnień, rodzaje działalności, do których nadzorowania uprawniają, oraz szczegółowe warunki nadawania tych uprawnień zostały określone w załączniku do rozporządzenia.  

Czytaj także: Centrum Medyczne Damiana uruchomiło Centrum Zdrowia Psychicznego we Wrocławiu>>>

Projekt określa, że szkolenia są prowadzone w formie wykładów, ćwiczeń oraz zajęć seminaryjnych odbywających się przy bezpośrednim udziale kadry dydaktycznej oraz osób biorących udział w szkoleniu w tym samym czasie i w tym samym miejscu (szkolenia stacjonarne).  

Zakres tematyczny szkolenia dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień inspektora ochrony radiologicznej uwzględnia zmiany wynikające z ustawy Prawo atomowe. 

Rozporządzenie nie daje, jak w dotychczasowych przepisach, możliwości zwolnienia osób, ubiegających się o nadanie uprawnień inspektora ochrony radiologicznej, z obowiązku posiadania stażu w przypadku osób, które w dniu złożenia wniosku o dopuszczenie do egzaminu posiadały uprawnienia inspektora ochrony radiologicznej  i ubiegały się o uprawnienia tego samego typu lub ukończyły w okresie ostatnich 5 lat studia wyższe na kierunkach zawierających w programach studiów zagadnienia z zakresu dozymetrii i ochrony radiologicznej wraz z zajęciami praktycznymi. 

Ustawa Prawo atomowe przewiduje, w przypadku spełnienia któregoś z tych warunków, jedynie możliwość zwolnienia osoby ubiegającej się o nadanie uprawnień inspektora ochrony radiologicznej z wymogu odbycia szkolenia. 

Czytaj także: Będzie nowelizacja ustawy o najniższym wynagrodzeniu w ochronie zdrowia>>>

Rozporządzenie określa szczegółowo sposób przeprowadzenia egzaminu i sposób pracy komisji egzaminacyjnej (w tym sprawdzanie tożsamości egzaminowanego na podstawie okazanego przez niego dokumentu przed rozpoczęciem egzaminu) oraz sposób ustalania wyniku egzaminu dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień.  Egzamin składa się z części pisemnej i ustnej, bez możliwości zwolnienia z niego. 

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie nadawania uprawnień inspektora ochrony radiologicznej sprawującego wewnętrzny nadzór nad przestrzeganiem wymagań ochrony radiologicznej w jednostkach ochrony zdrowia został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji 13 maja 2021 roku. Uwagi do projektu można przekazywać w ciągu 10-ciu dni. 

Link do projektu>>>