Projekt rozporządzenia dotyczącego recept – w konsultacjach

0
702

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie recept dostosowuje zawarte w nim przepisy do ustawy wprowadzającej e-recepty. Zbiera także w jednym dokumencie zasady dotyczące recept wystawianych przez wszystkie osoby, które mają do tego uprawnienia, czyli lekarzy, lekarzy dentystów, felczerów, starszych felczerów oraz pielęgniarki i położne.

Projekt określa sposób realizacji recept wystawianych w postaci elektronicznej oraz w postaci papierowej, a także zakres danych niezbędnych do ich realizacji.

Między innymi wynika z niego, że dane na recepcie powinny być napisane w sposób czytelny i trwały, przewidziana jest także możliwość naniesienia tych danych za pomocą wydruku, pieczątki lub naklejki.

Resort zdrowia wyjaśnia w uzasadnieniu do projektu, że wymóg taki wynika z faktu częstego wpisywania danych na receptę w sposób niewyraźny, trudny do odczytania, co rodzi wątpliwości interpretacyjne i może nawet prowadzić do odmowy realizacji recepty.

Rozporządzenie określa sposób nadawania unikalnego numeru identyfikującego receptę oraz wymagania i uprawnienia tych, którym te numery są przydzielane. Dotyczy to także recept elektronicznych. Osoby uprawnione i świadczeniodawcy mają obowiązek zaopatrywania się w druki recept we własnym zakresie, po przydzieleniu im unikalnych numerów identyfikujących. Mogą ich użyć tylko ci, którym zostały przydzielone i mogą być użyte tylko raz, co ma przeciwdziałać nadużyciom. Przepisy te są już obecnie obowiązujące, rozporządzenie rozszerza je jedynie na recepty elektroniczne.

Nowością w stosunku do dotychczasowego stanu prawnego jest wprowadzenie obowiązku wytworzenia „Dokumentu Realizacji Recepty” w postaci elektronicznej jako formy otaksowania recepty elektronicznej oraz wprowadzenie przepisu nakazującego przechowywanie tego dokumentu w Systemie Informacji Medycznej. Przepis ten, określający, w jaki sposób następuje rozliczenie realizacji recepty, urealnia zafunkcjonowanie recepty elektronicznej w wymiarze praktycznym.

Projekt został przekazany do konsultacji społecznych, które określone zostały na 7 dni od daty jego otrzymania. Projekt został opublikowany 8 marca 2018.

www.legislacja.rcl.gov.pl