Projekt rozporządzenia w sprawie wynagrodzeń ratowników medycznych

0
1214

Do konsultacji został przekazany projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie średniego wzrostu miesięcznego wynagrodzenia ratowników medycznych wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy w wysokości 1200 zł w przeliczeniu na etat albo równoważnik etatu.

Wzrost ten będzie obowiązywał od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

Dotyczy ratowników medycznych w ramach umów dotyczących leczenia szpitalnego, ratowników medycznych oraz dyspozytorów medycznych w ramach umów dotyczących ratownictwa medycznego oraz ratowników medycznych oraz pielęgniarek systemu państwowego ratownictwa medycznego w zespole ratownictwa medycznego u podwykonawcy.

Konieczność zmiany przepisów dotyczących wynagrodzeń tych grup pracowników wynika z zawarcia 24 września 2018 roku w Warszawie porozumienia pomiędzy ministrem adrowia a Komitetem Protestacyjnym Ratowników Medycznych oraz Sekcją Krajową Pogotowia Ratunkowego i Ratownictwa Medycznego NSZZ „Solidarność”.

Obecnie obowiązujące rozporządzenie ministra zdrowia z 12 lipca 2018 rokuzmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej okresowe rozwiązanie dotyczące przyznania dodatku dla ratowników medycznych w wysokości 400 zł miesięcznie, za okres od  lipca 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku oraz 800 zł miesięcznie, za okres od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018 roku, w tym składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy.

Dodatek jest uwzględniony w kwocie zobowiązania Narodowego Funduszu Zdrowia wynikającej z umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Ratownicy medyczni otrzymują ten dodatek udzielając świadczeń opieki zdrowotnej w ramach umów w zakresie leczenia szpitalnego, opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień realizowanych w warunkach stacjonarnych lub dziennych, świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej realizowanych w warunkach stacjonarnych, opieki paliatywnej i hospicyjnej realizowanych w warunkach stacjonarnych oraz świadczeń wysokospecjalistycznych.

Natomiast przedstawiony do konsultacji projekt w sposób kompleksowy reguluje kwestię wzrostu wynagrodzeń ratownikom medycznym w ramach umów dotyczących leczenia szpitalnego, ratownikom medycznym oraz dyspozytorom medycznym w ramach umów dotyczących ratownictwa medycznego, ratownikom medycznym oraz pielęgniarkom systemu państwowego ratownictwa medycznego w zespole ratownictwa medycznego u podwykonawcy.

Część przepisów rozporządzenia wejdzie w życie 1 stycznia 2019 roku, część – 1 sierpnia 2019 roku, co wynika z konieczności uniknięcia wprowadzania w jednym czasie dwóch różnych mechanizmów przekazywania środków na średni wzrost miesięcznego wynagrodzenia dla wskazanych osób.

Od 1 stycznia 2019 roku w życie wejdą przepisy, zgodnie z którymi placówki, które mają podpisane kontrakty na świadczenia w zakresie leczenia szpitalnego lub ratownictwa medycznego mają przekazać do NFZ informacje o liczbie etatów albo równoważników etatów pracujących u nich ratowników medycznych, dyspozytorów medycznych oraz pielęgniarek systemu. Na ich podstawie NFZ określi współczynniki korygujące i przekaże środki na wzrost wynagrodzeń.

Natomiast od 1 stycznia 2019 do 31 sierpnia 2019 roku środki przeznaczone na średni wzrost wynagrodzenia osób, o których mowa w projekcie, będą przekazywane na podstawie kwartalnej informacji przekazanej przez placówki.

Projekt rozporządzenia został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji 27 listopada 2018 roku. Uwagi do projektu można przekazywać do 7 grudnia 2018 roku.