Projekt rozporządzenia w sprawie wynagrodzeń rezydentów

0
517

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie wysokości zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarzy i lekarzy dentystów odbywających szkolenie specjalizacyjne w ramach rezydentury.

Wysokość tego wynagrodzenia jest zróżnicowana, w zależności od wybranej dziedziny medycyny oraz od okresu odbytej specjalizacji.

Rozporządzenie jest wynikiem podpisanego 8 lutego 2018 roku porozumienia ministra zdrowia z Porozumieniem Rezydentów OZZL, które zakończyło protest lekarzy rezydentów i uwzględnia ustalone wysokości wynagrodzeń. Data wejścia w życie rozporządzenia wynika także z tego porozumienia.

Z projektu wynika, że lekarz zakwalifikowany do odbywania rezydentury w dziedzinie nieokreślanej jako priorytetowa otrzyma miesięczne wynagrodzenie w wysokości 4.000 zł brutto, a w dziedzinie określanej jako priorytetowa 4.700 zł. Uzgodniono, że wynagrodzenia te wzrosną począwszy od trzeciego roku rezydentury o 500 zł brutto dla specjalizacji określanych jako niepriorytetowe oraz o 600 zł brutto dla specjalizacji określanych jako priorytetowe i wyniosą odpowiednio 4.500 zł oraz 5.300 zł.

Poza tym, w § 3 pkt 2 porozumienia z 8 lutego 2018 roku zapisano gwarancję, że lekarze, których aktualna wysokość wynagrodzenia jest wyższa niż uzgodniona w pkt 1 utrzymają swoje dotychczasowe wynagrodzenie. Sytuacja ta dotyczy lekarzy zakwalifikowanych w okresie od 31 października 2017 roku do odbywania rezydentury w dziedzinie określanej jako priorytetowa, dlatego ich wynagrodzenie w dalszym ciągu wynosić będzie 4.875 zł, jak ustalono w rozporządzeniu ministra zdrowia z 27 października 2017 roku w sprawie wysokości zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego  lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizację w ramach rezydentury (Dz. U. poz. 2017).

Konsultacje dotyczące projektu trwają 10 dni od otrzymania rozporządzenia.