Projekt ustawy o podziale NFZ na etapie analizy

0
1176


Krzysztof Bąk, rzecznik prasowy Ministerstwa Zdrowia

Projekt ustawy o instytucjach systemu ubezpieczenia zdrowotnego jest obecnie na etapie analizy uwag przekazanych po uzgodnieniach wewnętrznych. Po zakończeniu tego etapu  przygotowany zostanie projekt, który po akceptacji kierownictwa Ministerstwa Zdrowia przekazany zostanie do uzgodnień zewnętrznych.

Minister Zdrowia w listopadzie 2012 roku powołał zespół, którego zadaniem było opracowanie rozwiązań mających na celu systemowe uporządkowanie kompetencji i funkcji wykonywanych przez instytucje systemu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, w szczególności ministra zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia. Zespół przygotował projekt założeń do projektu ustawy o instytucjach systemu ubezpieczenia zdrowotnego, który pod koniec stycznia 2013 roku został przekazany do uzgodnień wewnętrznych.

W zakresie gospodarki finansowej regionalnych funduszy zdrowia obowiązywać będą zasadniczo podstawowe reguły odnoszące się obecnie do gospodarki finansowej oddziałów wojewódzkich NFZ, w szczególności w zakresie tworzenia planu finansowego. Projekt nie przewiduje zmiany obecnie funkcjonującego modelu, w którym to wojewódzki płatnik decyduje o alokacji środków pochodzących ze składek na poziomie województwa.

Przewiduje się natomiast utworzenie nowego instrumentu, służącego do oceny potrzeb zdrowotnych mieszkańców województwa – tzw. mapy oceny potrzeb zdrowotnych. Będzie to dokument obiektywnie odzwierciedlający problemy i potrzeby zdrowotne populacji danego województwa, z uwzględnieniem zróżnicowania występującego na obszarach poszczególnych powiatów, który zidentyfikuje potrzeby zdrowotne. Będzie również służył do prowadzenia okresowych ocen skuteczności podejmowanych działań na rzecz poprawy stanu zdrowia ludności.

Mapa oceny potrzeb zdrowotnych będzie wykorzystywana w procesie zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez  regionalne fundusze zdrowia. Informacje w niej zawarte będą uwzględniane podczas tworzenia planu zakupu świadczeń oraz będą podstawą do wydawania przez wojewodę opinii co do celowości podejmowania nowych inwestycji w infrastrukturę medyczną oraz tworzenia na danym obszarze nowych jednostek lub komórek organizacyjnych przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego.

Uwzględnienie w procesie kontraktowania danych zawartych w mapie oceny potrzeb zdrowotnych pozwoli na właściwe zabezpieczenie dostępności świadczeń opieki zdrowotnej, z uwzględnieniem specyfiki potrzeb zdrowotnych społeczności lokalnych. Dokument ten sporządzany będzie w oparciu o najszerszy zakres możliwych do uzyskania wiarygodnych i aktualnych danych epidemiologicznych.

Mapa oceny potrzeb zdrowotnych będzie sporządzana przez wojewodę, przy udziale wojewódzkiej Rady do Spraw Oceny Potrzeb Zdrowotnych. W skład Rady wejdzie 5 osób wyróżniających się wiedzą w zakresie zdrowia publicznego, w tym 4 powołane przez wojewodę, reprezentujące: wojewodę, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny, urzędy statystyczne, uczelnie wyższe oraz konsultant wojewódzki w dziedzinie epidemiologii.

Projekt przewiduje zwiększenie roli samorządów i przedstawicieli strony społecznej w funkcjonowaniu  regionalnych funduszy zdrowia.

W strukturze  regionalnych funduszy zdrowia wyodrębnione zostaną organy w postaci Rady Nadzorczej oraz Prezesa. Udział reprezentantów strony samorządowej i społecznej w składzie Rady Nadzorczej regionalnego funduszu zdrowia zagwarantuje ich wpływ na funkcjonowanie płatnika. Przewiduje się także udział przedstawiciela wojewody.

W kompetencjach rad nadzorczych będzie wybór i przedstawienie ministrowi właściwemu do spraw zdrowia kandydatów na prezesów  regionalnych funduszy zdrowia oraz zatwierdzanie dokumentów takich jak m.in.: statut, plan pracy regionalnego funduszu zdrowia na dany rok, sprawozdanie finansowe oraz roczne i okresowe sprawozdania z działalności regionalnego funduszu zdrowia.

W pozostałych kwestiach dotyczących działania regionalnego funduszu zdrowia, takich jak określanie szczegółowych zasad kontraktowania świadczeń czy tworzenie planu finansowego oraz planu zakupu świadczeń, rada nadzorcza otrzyma kompetencje opiniodawcze.