Projekt ustawy o refundacji usprawni proces zaopatrzenia w wyroby medyczne

0
140

Projektowane zmiany w ustawie o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych mają na celu usprawnienie procesu zaopatrzenia w wyroby medyczne poprzez zmianę regulacji dotyczących realizacji zleceń. Wprowadzone ułatwienia dotyczyć będą zarówno pacjentów, jak i wystawiających oraz realizatorów zleceń.

Uwzględniają one zarówno postulaty pacjentów, jak i Naczelnej Izby Lekarskiej oraz przedsiębiorców funkcjonujących w branży wyrobów medycznych. 

Projektowane zmiany w art. 38c ust. 2 ustawy o refundacji przewidują potwierdzenie posiadania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej oraz weryfikację zlecenia, w tym uprawnień dodatkowych na dwóch etapach realizacji zlecenia, czyli w chwili jego wystawiania oraz w momencie przyjmowania do realizacji danego zlecenia, ale weryfikacja zlecenia dokonywana będzie wyłącznie na etapie wystawienia zlecenia.

Na etapie realizacji zlecenia świadczeniodawca zobowiązany będzie natomiast wyłącznie do sprawdzenia braku upływu okresu, w którym zlecenie może zostać zrealizowane oraz wieku świadczeniobiorcy, jeżeli ma on wpływ na limit finansowania ustalony podczas weryfikacji dokonanej przez Narodowy Fundusz Zdrowia na etapie wystawienia zlecenia.

Obecnie obowiązujące przepisy mówią, że czynności te są wykonywane w chwili wystawiania zlecenia oraz z chwilą wydania wyrobu medycznego. Ponieważ jednak dokonywanie czynności sprawdzających w chwili wydania wyrobu medycznego może rodzić nie tylko trudności praktyczne, ale również wątpliwości prawne zdecydowano zarówno o ich ograniczeniu (weryfikacja zlecenia wyłącznie na etapie jego wystawienia), jak również o dokonywaniu potwierdzenia posiadania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej i sprawdzania wieku świadczeniobiorcy w momencie przyjmowania zlecenia do realizacji – czytamy w uzasadnieniu do projektu.

Ograniczenie weryfikacji zlecenia wyłącznie do etapu jego wystawienia pozwoli nie dublować czynności przez NFZ, zarówno na etapie wystawiania zlecenia jak i jego realizacji, ułatwiając jednocześnie świadczeniobiorcom realizację zleceń.

Czytaj także: Są nowe wzory zleceń na wyroby medyczne>>>

Proponuje się zatem, aby dokonanie zmiany ustalonego przez NFZ limitu mogło następować wyłącznie w sytuacji, gdy świadczeniodawca przyjmując zlecenie do realizacji dokona sprawdzenia wieku świadczeniobiorcy. Wówczas w przypadku ustalenia przez świadczeniodawcę realizującego zlecenie błędnego limitu, jego odpowiedzialność finansowa będzie adekwatna do popełnionego błędu, czyli nie będzie on zwracał równowartości całego limitu, lecz kwotę stanowiącą różnicę między limitem ustalonym przez świadczeniodawcę błędnie a prawidłowo określonym limitem finansowania wyrobu medycznego.

W przepisach proponuje się również uwzględnienie analogicznej do ustalenia błędnego limitu – sytuacji, kiedy świadczeniodawca zaniecha dokonania zmiany limitu.

Jednocześnie, aby uprościć wystawianie zleceń na wyroby medyczne, w sytuacji, gdy podlegać będą one weryfikacji przez NFZ za pośrednictwem systemów informatycznych NFZ, proponuje się wprowadzenie dla ministra zdrowia fakultatywnego upoważnienia do wydania rozporządzenia określającego uproszczone wzory zleceń.

Będą one mogły obejmować węższy zakres danych, które są konieczne do wpisywania na zleceniu przez osobę uprawnioną do wystawienia zlecenia, na przykład tylko numer PESEL oraz imię i nazwisko (bez konieczności wskazywania jego innych danych) bądź będą dotyczyły wyłącznie określonego rodzaju wyrobu medycznego, na przykład soczewek, protez, umożliwiając tym samym pominięcie pewnych danych charakterystycznych dla innego rodzaju wyrobów medycznych.

Ogólny wzór zlecenia określony na podstawie art. 38 ust. 7 będzie zawierać natomiast pełen zakres informacji oraz odniesienie do różnych rodzajów wyrobów medycznych. Dodatkowo, w art. 38 ust. 7b ustawy o refundacji, proponuje się, aby uproszczone wzory nie mogły być stosowane w przypadku gdy weryfikacja zleceń odbywać będzie się bez pośrednictwa systemów informatycznych NFZ. 

Ponadto w art. 38d ust. 1 ustawy o refundacji proponuje się zmianę polegającą na określeniu, że zlecenia na wyroby medyczne są wystawiane na okres nie dłuższy niż 12 kolejnych miesięcy kalendarzowych od dnia wystawienia, zamiast na okres realizacji. Rezygnacja z pojęcia okres realizacji pozwoli usunąć wątpliwości co do możliwości realizacji zlecenia w okresie jego ważności.  

Jednocześnie w art. 38d ust. 12 ustawy o refundacji proponuje się wskazanie, że po zakończeniu realizacji zlecenia oryginał zlecenia oraz dokumentacja potwierdzająca dokonanie realizacji zlecenia są przechowywane przez świadczeniodawcę. W związku z tym, że realizatorzy zleceń na wyroby medyczne są podmiotami udzielającymi świadczeń opieki zdrowotnej, a nie świadczeń zdrowotnych, konieczne jest doprecyzowanie, że mają oni obowiązek przechowywać i udostępniać zlecenia oraz dokumentację potwierdzającą dokonanie realizacji zlecenia na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. 

Nowelizacja ustawy z 21 lutego 2019 roku o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 399) zawarta w art. 3 projektu ustawy umożliwi ministrowi zdrowia finansowanie wydatków związanych z utworzeniem i wdrożeniem systemu zarządzającego trybami obsługi pacjenta w szpitalnym oddziale ratunkowym, w którym są przetwarzane dane o liczbie osób i czasie oczekiwania na udzielenie świadczenia zdrowotnego w szpitalnym oddziale ratunkowym, zwanym dalej „TOPSOR”, we wszystkich szpitalnych oddziałach ratunkowych jeszcze w bieżącym roku.

Proponowany przepis poszerzy spektrum podmiotów, którym będzie mogło zostać udzielone wsparcie na wdrożenie systemu TOPSOR w ramach jednolitej architektury technicznej, której wytworzenie może nastąpić jedynie w sytuacji, w której zmiana zostanie dokonana jednoczasowo. 

Proponuje się, aby zmiany dotyczące zleceń na wyroby medyczne weszły w życie z dniem 1 września 2019 r., przy jednoczesnym wydłużeniu dotychczasowego okresu trwania pilotażu, w którym świadczeniodawcy mogą wystawiać i realizować zlecenia w nowy sposób w porozumieniu z NFZ, do 31 grudnia 2019 roku.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji 14 kwietnia 2019 roku.

Uwagi do projektu można przekazywać do 19 kwietnia 2019 roku.