Projekt zarządzenia prezesa NFZ w sprawie bezlimitowych badań TK i RM

0
375

Na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia opublikowany został projekt zarządzenia prezesa NFZ w sprawie warunków zawierania i realizacji umów w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, który dotyczy bezlimitowych badań TK i RM.

Wynika z niego, że gdy wartość wykonanych świadczeń, w zakresie badania tomografii komputerowej lub badania  rezonansu magnetycznego, przekroczy określoną dla nich kwotę, zobowiązania Funduszu wobec świadczeniodawcy, na wniosek świadczeniodawcy składany po upływie kwartału, w którym nastąpiło to przekroczenie – odpowiedniemu zwiększeniu ulegają liczby jednostek rozliczeniowych i kwoty zobowiązań oraz odpowiednio kwota zobowiązania z tytułu realizacji umowy.

Do postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie zarządzenia, będą stosowane przepisy dotychczasowe.

Zarządzenie zobowiązuje także dyrektorów oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia do wprowadzenia niezbędnych zmian wynikających z wejścia w życie tych przepisów.

Z uzasadnienie do projektu wynika, że wprowadzane zmiany mają spowodować skrócenie czasu oczekiwania na wykonanie tomografii komputerowej (TK) oraz rezonansu magnetycznego (RM) poprzez zwiększenie środków finansowych na realizację tych badań.

„Wprowadzenie bezlimitowego rozliczania i finansowania tych świadczeń zgodnie z rzeczywistym wykonaniem powinno zmotywować świadczeniodawców do wykonywania większej liczby badań. Jest to szczególnie ważne, z uwagi na bardzo długie kolejki chorych, oczekujących na tę diagnostykę. Podjęte działania powinny w istotny sposób wpłynąć na zmniejszenie liczby pacjentów oczekujących na przeprowadzenia wskazanej diagnostyki wysokospecjalistycznej” – czytamy w uzasadnieniu.

Nowe przepisy mają wejść w życie od 1 kwietnia 2019 roku.

Czytaj na ten temat: Od 1 kwietnia – badania TK i RM oraz usunięcie zaćmy – bez limitu>>>

Opinie i uwagi do projektu zarządzenia można przesyłać do dnia 29 marca 2019 roku do godziny 12:00, na adres e-mail: sekretariat.dsoz@nfz.gov.pl wpisując w treść maila „uwagi AOS”.

Link do projektu – www.nfz.gov.pl