Projekty rozporządzeń w sprawie formularzy IOWISZ

0
566

Opublikowane zostały projekty rozporządzeń ministra zdrowia dotyczące formularzy Instrumentu Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia (IOWISZ). Dotyczą inwestycji, które maja skutkować zmianą zakresu udzielanych świadczeń, oraz inwestycji pozostających bez wpływu na ten zakres.

Rozporządzenia określają wzory wniosków zawierających formularze Instrumentu Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia, wraz ze wskazaniem kryteriów oceny inwestycji, przypisaniem im wagi oraz określeniem skali punktów możliwych do uzyskania w zakresie poszczególnych kryteriów.

Opisują także  sposób wyliczania całkowitego wyniku punktowego w zakresie dokonywania oceny celowości.

Treść rozporządzenia jest determinowana uwzględnieniem w opinii o celowości inwestycji map i priorytetów dla regionalnej polityki zdrowotnej, zapewnieniem jednolitości wniosków o wydanie takiej opinii, porównywalnej i spójnej metodyki dokonywania oceny celowości inwestycji i jej przejrzystości oraz jej zbieżności z potrzebami istotnymi z punktu widzenia ochrony zdrowia.

Głównym celem regulacji jest zapewnienie gospodarnego, adekwatnego i antycypacyjnego wydatkowania środków na inwestycje (między innymi w kontekście późniejszych możliwości zawarcia z Narodowym Funduszem Zdrowia umów na realizacje świadczeń opieki zdrowotnej), eliminowanie przypadków powielania podobnych inwestycji na niewielkim obszarze geograficznym, czy niwelowanie tzw. białych plam na mapie udzielanych świadczeń zdrowotnych.

Formularz IOWISZ będzie wykorzystywany przez wojewodów (a w określonych przypadkach – ministra zdrowia) przy wydawaniu opinii o celowości inwestycji. Przed wydaniem opinii na temat celowości inwestycji wypowiedzą się także oddziały wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia.

Proponuje się, aby całkowity wynik punktowy dla projektu inwestycji był wyliczany zgodnie z określonym w projektowanym rozporządzeniu algorytmem, co zapewni odpowiedni udział w wyniku punktowym wszystkich kryteriów oceny inwestycji oraz przyczyni się do premiowania projektów zgodnych z priorytetami w wielu obszarach jednocześnie, a tym samym wykluczy możliwość uzyskiwania pozytywnych opinii o celowości inwestycji przez projekty niezgodne z priorytetami dla regionalnej polityki zdrowotnej.

W rozporządzeniu określony został graniczny próg punktowy pozwalający na uzyskiwanie pozytywnej opinii o celowości inwestycji. Zrobiono to w oparciu o wstępną analizę 70 wniosków inwestycyjnych, które zostały na potrzeby tej oceny przekazanie przez urzędy marszałkowskie i innych interesariuszy. Po dokonaniu oceny tych wniosków i jej weryfikacji z uwzględnieniem uwag zgłoszonych w ramach konsultacji publicznych oraz wprowadzonych na ich skutek zmian w treści rozporządzenia, ustalono próg na poziomie 6200 punktów.

IOWISZ działa jako formularz złożony z 34 skategoryzowanych kryteriów.

Projekty opublikowane zostały na stronie Rządowego Centrum Legislacji. Uwagi do projektów można przekazywać do 13 czerwca 2018 roku.

Czytaj także: Więcej podmiotów leczniczych będzie korzystać z programu IOWISZ>>>