Prywatne podmioty pionierami nowoczesnego zarządzania

0
868


Małgorzata Gałązka-Sobotka
Dyrektor Centrum Kształcenia Podyplomowego,
Uczelnia Łazarskiego

Jesteśmy świadkami radykalnych zmian w jakości zarządzania placówkami medycznymi w Polsce. Stosowanie nowoczesnych narzędzi wpływa na racjonalizację kosztów w ochronie zdrowia. Liderami w tym zakresie są przede wszystkim podmioty prywatne, które dzięki temu uzyskują dodatkową wartość, zarówno w zakresie jakości świadczeń, jak i organizacji procesów, pozwalającą im skutecznie konkurować na rynku.

O ile podejście proinwestycyjne możemy obserwować zarówno w placówkach medycznych działających w sektorze publicznym jak i prywatnym, to podmioty prywatne w większym stopniu charakteryzuje prorynkowe postrzegania zadań. Podmioty te odważnie czerpią z doświadczeń innych, bardziej urynkowionych, dziedzinach gospodarki, wprowadzając takie rozwiązania jak na przykład leasing nieruchomości czy wydzielanie osobnych spółek przeznaczonych do realizacji poszczególnych zadań, w zależności od rodzaju i zakresu działalności. Innowacyjne i przedsiębiorcze koncepcje organizacyjne zwiększają elastyczność w dostosowaniu się świadczeniodawców prywatnych do warunków otoczenia.

Na podstawie przykładów analizowanych podczas konferencji „Racjonalizacja kosztów w ochronie zdrowia w Polsce”, która odbyła się w Warszawie 15 i 16 listopada 2011, można stwierdzić, że nadal widoczne jest zróżnicowanie w poziomie profesjonalizmu i podejścia do zarządzania w podmiotach leczniczych. O ile jakość świadczonych usług jest zróżnicowana zarówno w jednym jak i drugim sektorze, to podejście do zarządzania, w tym racjonalizacji kosztów wyraźnie różni te dwa obszary.

Jednocześnie jednak po stronie podmiotów samorządowych, czyli zarówno szpitali publicznych jak i przekształconych w spółki prowadzonych przez samorządy, pojawiają się inicjatywy, z których wynika, że zarządzający nimi mają świadomość korzyści wypływających z konkurencji przez współdziałanie. Można tutaj podać przykład Konsorcjum Dolnośląskich Szpitali Powiatowych, utworzonego przez podmioty publiczne oraz niepubliczne samorządowe. Jego celem jest współdziałanie na wielu polach, po to, aby mieć większą siłę przekonywania zarówno wobec samorządów, dostawców sprzętu i usług, ale i odbiorców. Widać, że menedżerowie tych placówek poszukują różnych rozwiązań w celu osiągnięcia optymalizacji kosztów. W tym przypadku elementem łączącym jest cel działania, a nie właściciel czy rodzaj placówki. Konsorcjum jest także platformą służącą do dzielenia się wiedzą i doświadczeniem.