Przekształcenie podstawą rozwoju szpitali

0
1120

Arkariusz Mazepa

Starosta Myśliborski

W powiecie myśliborskim działają dwa szpitale i oba są prowadzone w formie spółek prawa handlowego, których 100-procentowym udziałowcem jest powiat. Przekształcenie miało stworzyć podstawę do rozwoju tych podmiotów i tak już się dzieje.

Szpital Barlinek Sp. z o.o. jest w trakcie budowy  nowej części obiektu i przebudowy obecnie istniejącej. Gmina Barlinek podjęła uchwałę o wniesieniu do spółki Szpital Barlinek 1 mln złotych wraz z objęciem nowych udziałów. Powiat myśliborski posiada w tej spółce 7,55 mln złotych. Po podpisaniu aktu notarialnego przez nowego wspólnika gminę Barlinek, Szpital w Barlinku będzie spółką z kapitałem zakładowym w wysokości 8,55 mln złotych.

Drugi ze szpitali – Szpital w Dębnie Sp. z o.o. w momencie przekształcenia posiadał kapitał zakładowy w wysokości 10 tysięcy złotych. W wyniku konwersji wierzytelności powiatu myśliborskiego – pożyczki udzielonej przez powiat dla szpitala – kapitał zakładowy został zwiększony do kwoty 1,76 mln złotych. Obecnie powiat myśliborski zabiega o wzmocnienie i rozwój  spółki Szpital w Dębnie poprzez wejście nowego wspólnika gminę Dębno.

Szpital w Dębnie do 16 października 2012 roku prowadził działalność  w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej i  jako pierwszy w powiecie myśliborskim został przekształcony w spółkę prawa handlowego. Szpital Barlinek Spółka z o.o. funkcjonuje w formie spółki prawa handlowego od 17 stycznia 2013 roku.

Decyzja o przekształceniu placówek była wynikiem wejścia w życie przepisów ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 roku oraz  podjętych na tej podstawie analiz ekonomicznych (sytuacji szpitali przed przekształceniem oraz prognoz na lata przyszłe), których wyniki wskazywały, że będzie to szansa na znaczną poprawę sytuacji finansowej szpitali oraz powiatu. Przejęcie zobowiązań obu szpitali oraz spłata ich przez powiat myśliborski z dotacji  celowej przekazanej w ramach wsparcia samorządów przy przekształceniu w spółkę spowodowało możliwości rozwoju obu szpitali jako spółek oraz uwolnienie powiatu myśliborskiego, gminy Dębno i gminy Barlinek z poręczeń kredytów dla SP ZOZ-ów. Poręczenia te widniały w budżetach samorządów do dnia przejęcia zobowiązań  przez powiat myśliborski z tytułu kredytów obu szpitali.

Ważnym aspektem podjęcia decyzji o przekształceniu był przepis ustawy o działalności leczniczej, który zobowiązuje samorządy do pokrycia straty za rok 2012 do końca września 2013 roku, w przypadku gdyby powiat  nie dokonał przekształcenia lub likwidacji placówek.

W dniu przejęcia zobowiązań od Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Dębnie wartości ich wynosiła ponad 15 mln złotych, z czego prawie 5 mln złotych stanowiły zobowiązania wobec powiatu myśliborskiego  (z tytułu udzielonych pożyczek oraz spłat za szpital poręczonych mu kredytów). Zobowiązania Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Barlinku na dzień przejęcia wynosiły ponad 5 mln złotych.

Powiat Myśliborski złożył dwa wnioski o dotację celową z budżetu państwa , w związku z przekształceniem placówek. Łączna wartości otrzymanej dotacji celowej wyniosła ponad  14.9 mln zł. Pozwoli to spłacić prawie w całości przejęte zobowiązania  z wkładem własnym w wysokości około  300 tysięcy złotych  oraz pokryć koszty przekształcenia.