Przepisy dotyczące medycyny laboratoryjnej wymagają zmian

Autor: Magdalena Okoniewska
2 września 2020

Przepisy regulujące zagadnienia w zakresie medycyny laboratoryjnej wymagają nowelizacji, gdyż dziedzina ta, zwłaszcza w ostatnich latach, dynamicznie zmienia się, szeroko korzystając z automatyzacji i informatyzacji procesów laboratoryjnych, a przede wszystkim z najnowszej wiedzy medycznej – podkreślają Pracodawcy Medycyny Prywatnej, którzy wraz z Pracodawcami RP przekazali uwagi dotyczące projektu ustawy o medycynie laboratoryjnej.

Uwagi dotyczą projektu ustawy z 23 lipca 2020 roku.

Przekazane postulaty dotyczą między innymi wprowadzenia terminu „niemedyczny podmiot laboratoryjny” dla jednoznacznego odróżnienia go od podmiotów leczniczych, prowadzących laboratoria jako zakłady lecznicze, a także dodania definicji autoryzacji jako potwierdzenia wykonania oceny jakości i wartości diagnostycznej badania, zgodnie z procedurami wynikającymi z odrębnych przepisów lub stosownych norm, dokonywanej za pomocą podpisu lub podpisu elektronicznego.

Jako czynności medycyny laboratoryjnej proponowane są takie czynności:

1)Wykonanie diagnostycznych, mikrobiologicznych, cytomorfologicznych, genetycznych (w tym z zakresu genetyki sądowej), hematologicznych, immunologicznych, parazytologicznych, toksykologicznych (w tym z zakresu toksykologii sądowej) oraz transfuzjologicznych lub innych laboratoryjnych badań materiału pochodzenia ludzkiego, w celu dostarczenia informacji do diagnozowania, profilaktyki, leczenia choroby lub oceny stanu zdrowia człowieka oraz w celach kryminalistycznych lub orzeczniczych.

2)Wykonywanie badań materiału biologicznego innego rodzaju niż pochodzenia ludzkiego, w celu uzyskania informacji mogących mieć znaczenie dla diagnozowania, profilaktyki, leczenia choroby lub oceny stanu zdrowia człowieka.

3)Autoryzacja wyników badań oraz konsultacyjne usługi doradcze obejmujące wszystkie aspekty badań laboratoryjnych łącznie z laboratoryjnym interpretowaniem wyników i poradnictwem.

4)Nadzór nad czynnościami medycyny laboratoryjnej wykonywanymi przez inne uprawnione osoby w ramach procedur medycznych stosowanych w miejscu opieki nad pacjentem.

W obliczu aktualnego rozwoju techniki a także dla zapewnienia możliwości ochrony pracowników należy dopuścić – wzorem rozwiązań zastosowanych w ustawach o zawodzie lekarza i ustawie o zawodzie pielęgniarki i położnej wykonywanie świadczeń za pomocą telemedycyny.

Czytaj także: Ministerstwo Zdrowia: korzystamy z wiedzy prywatnych laboratoriów>>>

Według autorów opinii określenie wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego powinno brzmieć tak, że polega ono na wykonywaniu czynności medycyny laboratoryjnej.

Jest to uzasadnione tym, że w obecnym stanie techniki wiele czynności może być wykonywanych poza laboratorium za pomocą środków teleinformatycznych, takich jak na przykład analiza danych, interpretacja, konsultacja, autoryzacja. Nie należy zatem ograniczać wykonywania zawodu wyłącznie do pomieszczeń laboratorium tym bardziej, że jeden z artykułów ustawy wymienia szereg czynności wykonywanych poza laboratorium, które nie są wykonywaniem czynności, ale są uznawane za wykonywanie zawodu.

Art. 10 pkt. 2) projektu ustawy, dotyczący obowiązku zatrudnienia kierownika laboratorium, nie oddaje specyfiki niewielkich ale wysokospecjalistycznych laboratoriów, często prowadzonych w formie dodatkowego zatrudnienia przez bardzo doświadczonych diagnostów laboratoryjnych.

W przypadku takich laboratoriów, wykonywane są pojedyncze badania w skali tygodnia, do wykonania których wystarcza kilka godzin w ramach jednego dnia w tygodniu. Laboratoria takie prowadzą diagności zatrudnieni w innych podmiotach (często na stanowiskach kierowników laboratorium), którzy po godzinach swej podstawowej pracy zajmują się wykonywaniem badań we własnym laboratorium. Postulowana regulacja doprowadzi do konieczności zamknięcia takich laboratoriów.

Dlatego Pracodawcy Medycyny Prywatnej postulują usunięcie punktu 2) i wprowadzenie w to miejsce delegacji ustawowej dla ministra zdrowia dla wydania rozporządzenia określającego od jakiej liczby oznaczeń jakiego rodzaju, potrzebne jest zatrudnienie kierownika laboratorium w określonym czasie pracy (np. w  odpowiednio 1/5, 2/5, 3/5, 4/5 lub w pełnym wymiarze czasu pracy).

Według komentujących wymóg zatrudniania co najmniej trzech diagnostów w laboratorium jest niepotrzebny w przypadku małych bardzo wyspecjalizowanych laboratoriów nie pracujących w trybie codziennym. Jego wprowadzenie może doprowadzić do zniknięcia innowacyjnych laboratoriów wdrażających nowe techniki. Wymóg posiadania kierownika jest ingerencją w swobodę działalności gospodarczej nie wymuszoną koniecznością zapewnienia jakości, ponieważ dostatecznie zabezpiecza to zapis nakazujący nadzór diagnosty i powierzający wyłącznie diagnoście kluczowe czynności związane z zatwierdzaniem wyniku. Wymóg zatrudnienia specjalisty jest niewykonalny, ponieważ liczba specjalistów w Polsce ponad dwukrotnie przewyższa liczbę laboratoriów. A zatem taki zapis grozi zamykaniem laboratoriów szczególnie w mniejszych ośrodkach.

– Pragniemy zwrócić uwagę, że obecnie zaproponowany zapis może spowodować, że wiele małych laboratoriów nie będzie mogło temu wymogowi sprostać ze względów finansowych i kadrowych i w efekcie zostanie zmuszonych do likwidacji. W małych laboratoriach (które wykorzystywane są w szczególności przez szpitale powiatowe oraz placówki POZ) często jest tylko kierownik i technicy laboratoryjni. Rozumiejąc intencję projektodawcy, proponujemy, żeby uzależnić minimalną normę zatrudnienia od liczby i rodzaju wykonywanych badań oraz od profilu laboratorium. Jak się bowiem wydaje, nie ma potrzeby, by w małym laboratorium obowiązywał taki sam standard zatrudnienia jak w większej placówce, wykonującej z założenia znacznie większą liczbę badań o różnej specyfice – podkreślają eksperci Pracodawców Medycyny Prywatnej.

Uwagi w sprawie projektu ustawy dotyczą także czynności wizytatorów w laboratorium oraz postępowania powizytacyjnego. Ponieważ wizytatorzy mają za zadanie wizytować poszczególnych diagnostów laboratoryjnych i nie mają uprawnień do oceny działalności całego podmiotu leczniczego, nie jest uzasadnione by inicjatywa samorządu diagnostów laboratoryjnych mogła zmierzać do wykreślenia medycznego laboratorium diagnostycznego z rejestru bez uprzedniego przeprowadzenia postępowania kontrolnego przez organ rejestrowy.

Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych ma być w świetle projektu ustawy uprawniona do kontroli jedynie czynności medycyny laboratoryjnej wykonywanych przez diagnostę laboratoryjnego, a nie do kontroli pracy laboratorium jako podmiotu leczniczego. Proponowany wniosek do organu rejestrowego, w szczególności w zakresie dotyczącym wykreślenia, przekracza więc zakres kompetencji KRDL. Kontrolę w tym przedmiocie powinien przeprowadzać organ rejestrowy.

Przekazujący uwagi do projektu postulują uwzględnienie w regulacji dotyczącej medycyny laboratoryjnej kluczowego problemu, jakim jest dopuszczalność oraz zasady stosowania urządzeń do wykonywania pomiarów w trybie POCT (Point-of-Care Testing – Badania w miejscu opieki nad pacjentem) i jednoznaczne wskazanie, że odczyty wyników uzyskiwane w trybie POCT nie są badaniami laboratoryjnymi i nie są im równoważne, natomiast używane do badań POCT urządzenia i odczynniki powinny być poddane nadzorowi ze strony personelu laboratoryjnego. Powyższa kwestia wymaga pogłębionej analizy i stosunkowo precyzyjnej regulacji, na co wskazują często podnoszone postulaty środowiska.

Czytaj także: Niepubliczne laboratoria medyczne aktywnie wspierają walkę z pandemią COVID-19>>>

Postulat dotyczy także ustawowego umocowania działalności Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej oraz Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej lub co najmniej zawarcie w ustawie delegacji ustawowej dla ministra zdrowia do wydania rozporządzeń regulujących organizację i zadania ośrodków badania jakości, zasady prowadzenia sprawdzianów przez ośrodki, w tym zasady przyznawania laboratoriom medycznym zaświadczeń o uczestnictwie oraz świadectw potwierdzających wysokie wyniki w sprawdzianach oraz badania objęte sprawdzianami.

Aktualne umocowanie ośrodków w postaci zarządzeń ministra zdrowia wraz z faktem powiązania kwestii wysokości kontraktów szpitalnych z wydawanymi przez ośrodki dokumentami rodzi wątpliwości co do zgodności takiego systemu z przepisami konstytucyjnymi, regulującymi katalog źródeł prawa powszechnie obowiązującego. Jednoznaczne umocowanie czy to w ustawie czy w rozporządzeniu ośrodków pozwoli te wątpliwości przeciąć. Jednocześnie wyraźne uregulowanie zasad prowadzenie sprawdzianów i wydawania zaświadczeń o uczestnictwie i świadectw pozwoli na pełną transparentność dla uczestników sprawdzianów.

Pracodawcy Medycyny Prywatnej postulują uzupełnienie regulacji o przepis jednoznacznie wskazujący na obowiązek prowadzenia działalności (przynajmniej w odniesieniu do laboratoriów medycznych) w oparciu o laboratoryjny system informatyczny.

Pracodawcy Medycyny Prywatnej przekazali swoje uwagi do Ministerstwa Zdrowia, podkreślając, że opracowali je, korzystając z ogromnego praktycznego doświadczenia członków związku, prowadzących laboratoria, a jest to obecnie ponad 250 niepublicznych laboratoriów medycznych na terenie całego kraju.

–  Mamy nadzieję, że uwagi te przyczynią się do ulepszenia projektowanych regulacji – podkreślają Pracodawcy Medycyny Prywatnej.

Całe stanowisko Pracodawców Medycyny Prywatnej dotyczące projektu ustawy o medycynie laboratoryjnej dostępne jest tutaj>>>

Inne artykuły

Uwagi Pracodawców Medycyny Prywatnej dotyczące pilotażu opieki kardiologicznej

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 10.08.2022

Pracodawcy Medycyny Prywatnej przekazali swoje uwagi dotyczące projektu rozporządzenia ministra zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego opieki nad świadczeniodawcą w ramach sieci kardiologicznej.

Jest to projekt z 3 sierpnia 2008 roku.

Pilotaż opieki kardiologicznej w kolejnych województwach

Uwagi dotyczą między innymi kryterium różnicującego  ośrodek współpracujący I poziomu i II poziomu. Według Pracodawców Medycyny Prywatnej nie powinno nim być udzielanie świadczeń w ramach sieci szpitali, ponieważ jest to kryterium niezasadne. Udzielanie świadczeń w ramach sieci szpitali nie zależy bowiem od danej placówki, a od spełniania przez nią określonych kryteriów. Poza tym, zarówno szpitale działające w sieci jak i te nienależące do niej udzielają takich samych świadczeń.

Takim kryterium powinno być udzielanie świadczeń z zakresu kardiologii zabiegowej w pracowni hemodynamiki.

Według Pracodawców Medycyny Prywatnej kryterium kwalifikacji do ośrodka wspłlpracującego II poziomu powinno być obiektywne i niezależne od uznaniowości innych osób. Tymczasem projekt rozporządzenia mówi o wskazaniu ośrodka przez konsultanta wojewódzkiego.

Pismo Pracodawców Medycyny Prywatnej z uwagami dotyczącymi projektu rozporządzenia dostępne jest tutaj

Przeczytaj teraz

Medicover z dekadą rozwoju telemedycyny

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 10.08.2022

W tym roku minęło dziesięć lat od uruchomienia przez Medicover przełomowego narzędzia z zakresu telemedycyny, jakim jest czat online z lekarzem. Dziś  świadczeń z zakresu telemedycyny udziela kilka tysięcy lekarzy Medicover, diagnozowanie i leczenie „na odległość” to kluczowy element modelu opieki nad pacjentem, a firma nie ustaje w testowaniu coraz to nowych zdobyczy „medycyny przyszłości”.

Dokładnie dziesięć lat temu przełomowym narzędziem telemedycznym, zastosowanym przez Medicover na większą skalę, był czat online z lekarzem POZ (w 2012 roku). Jednak firma rozpoczęła eksplorację potencjału zdalnej opieki medycznej jeszcze wcześniej, począwszy od 2006 roku, wdrażając Elektroniczną Historię Choroby (EMR), a następnie rozwiązania pozwalające na kontakt na odległość: przesyłanie zapytań bezpośrednio do lekarza, czy umożliwiające udzielanie komentarzy do badań online. Innym rozwiązaniem z zakresu e-Zdrowia było wprowadzenie zdalnego opisu badań radiologicznych.

Inauguracja przełomowego, jak na owe czasy i uwarunkowania rynkowe, narzędzia, jakim był czat z lekarzem pierwszego kontaktu online, doprowadziło Medicover do opracowania i wdrożenia między innymi czatów z lekarzami innych specjalizacji (w 2013 roku) oraz wideokonsultacji i  teleporad (2014-2015 rok). Popularność e-rozwiązań była katalizatorem rozwoju profesjonalnych platform obsługi pacjenta – portalu i aplikacji mobilnej Medicover OnLine (2016-2017). Rok 2018 zapoczątkował dla Medicover integrację własnych systemów z infrastrukturą usług cyfrowych e-Zdrowia systemu publicznego, tak przełomowych jak e-Zwolnienie Lekarskie czy e-Recepta.

Medicover rozszerza funkcje aplikacji mobilnej

Pandemia koronawirusa (2020 rok) była impulsem do dynamicznego rozwoju oferty usług telemedycznych w Medicover i całym sektorze ochrony zdrowia w związku z obowiązującymi w tym czasie obostrzeniami sanitarnymi.

W tym czasie Medicover wyposażył w urządzenia telemedyczne  ponad trzy tysiące lekarzy, co pozwoliło na uruchomienie bezpiecznych porad telefonicznych z lekarzami internistami, rodzinnymi czy  specjalistami.

Dzięki konsultacjom zdalnym pacjent mógł nie tylko otrzymać od lekarza poradę i zalecenia medyczne, ale również e-Receptę, e-Zwolnienie, czy e-Skierowanie jeśli wskazane były dodatkowe badania lub bezpośrednia wizyta w centrum medycznym.

Pacjenci szybko docenili możliwości, jakie niesie ze sobą telemedycyna, co odzwierciedlały wyniki badań satysfakcji. W okresie pandemii Medicover odnotował 20-krotny wzrost liczby porad telefonicznych, a zainteresowanie i wysoka satysfakcja z opieki zdalnej nadal utrzymuje na wysokim poziomie.

10 lat telemedycyny w Medicover

-W tym roku mija symboliczne dziesięć lat od naszych pierwszych poważnych kroków w obszarze rozwiązań telemedycznych i e-zdrowia. W sektorze ochrony zdrowia, jak i w technologii, taki czas to niemal cała epoka. Dlatego patrząc na naszą historię, odczuwam dużą satysfakcję wynikającą z faktu, że wdrażane przez Medicover rozwiązania były nie tylko po częstokroć pionierskie, ale i definiowały  kształt modelu opieki nad pacjentem z uwzględnieniem e-rozwiązań, które dziś są kluczowym elementem całego systemu – komentuje dr n. med. Piotr Soszyński, dyrektor Departamentu Strategicznego Doradztwa Medycznego w Medicover w Polsce.
– Mamy świadomość, że cyfrowa transformacja w ochronie zdrowia to długi, wieloetapowy proces. Dlatego w Medicover od lat niezmiennie stawiamy na samorozwój, innowacyjne rozwiązania i  rozwijamy naszą ofertę w zakresie telemedycyny. Mając ponad dekadę doświadczeń w tym obszarze, jesteśmy rzetelnie przygotowani do reagowania na nowe uwarunkowania i chcemy nadal aktywnie kształtować przyszłość telemedycyny. Obecnie pracujemy nad obszarem zdalnego monitorowania pacjentów z chorobami przewlekłymi, czy rozwiązaniami dla poszczególnych specjalności, jak na przykład teledermatologia – dodaje.

Równolegle do testów i wdrożeń nowych narzędzi, firma dąży do doskonalenia przyjętego modelu opieki nad pacjentem, który łączy telediagnostykę z wizytami stacjonarnymi. Jak twierdzi dr n. med. Piotr Soszyński, taki „hybrydowy” model to przyszłość opieki zdrowotnej w obszarze usług ambulatoryjnych.

Przeczytaj teraz

Nowa przychodnia Centrum Medycznego Klara

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 8.08.2022

Centrum Medyczne Klara z Częstochowy otworzyło nową przychodnię. Centrum Medyczne Klara Północ zlokalizowane jest przy ulicy Sosabowskiego 21. Placówka rozpoczęła działalność 8 sierpnia 2022.

W nowej przychodni funkcjonują specjalistyczne poradnie dziecięce, oferowane są świadczenia w zakresie rehabilitacji oraz w zakresie medycyny pracy. Uruchomiono tutaj także Centrum Rozwoju Dziecka, czyli autorski projekt polegający na oferowaniu w sposób kompleksowy i profesjonalny usług mających na celu dbanie o zdrowie, rozwój i leczenie najmłodszych pacjentów.

Rodzice mają dostęp w jednym miejscu do bardzo szerokiego zakresu usług i świadczeń medycznych, takich jak integracja sensoryczna, konsultacje neurologa, psychologa, pedagoga i logopedy dziecięcego a także dziecięce poradnie specjalistyczne.

Medicover Stomatologia wkracza do województwa opolskiego

Centrum Medyczne Klara prowadzi także w Częstochowie placówkę przy ulicy Wały Generała Józefa Dwernickiego 43/45.

Oferuje kompleksowe usługi medyczne – konsultacje specjalistyczne, diagnostykę, chirurgię jednego dnia oraz rehabilitację. Prowadzi Ośrodek Profilaktyki i Leczenia Chorób Dietozależnych. W placówce funkcjonuje gabinet medycyny pracy oraz medycyny estetycznej a także pracownia diagnostyki obrazowej z rezonansem magnetycznym.

Placówka posiada oddziały szpitalne świadczące usługi w zakresie chirurgii ogólnej, urologii, medycyny sportowej, ortopedii i traumatologii narządu ruchu. Centrum posiada także własne urządzenie systemu NanoKnife IRE do nietermicznej ablacji leczenia guzów.

W roku 2021 Centrum wprowadziło do swojej oferty zabiegi wykonywane za pomocą echolasera. Są to mało inwazyjne zabiegi usuwanie guzów (łagodnych i złośliwych) przy pomocy lasera pod kontrolą USG.

Centrum Medyczne Klara działa od 2012 roku. Jest prowadzone przez JST sp. z o.o.

Przeczytaj teraz

Stacja Pogotowia Ratunkowego „Mazovia” członkiem Pracodawców Medycyny Prywatnej

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 8.08.2022

Stacja Pogotowia Ratunkowego „Mazovia” S.A. z Warszawy została przyjęta w poczet członków Pracodawców Medycyny Prywatnej. Spółka jest niepublicznym zakładem opieki zdrowotnej realizującym świadczenia zdrowotne w ramach Pozasystemowego Ratownictwa Medycznego oraz nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, w tym podstawowej opieki zdrowotnej.

Świadczenia są realizowane zarówno dla pacjentów komercyjnych jak i w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Stacja Pogotowia Ratunkowego „Mazovia” S.A. jest jednostką współpracującą z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz posiada nadany Natowski Kod Podmiotu Gospodarki Narodowej (NATO Commercial and Government Entity Code) NCAGE 9A0RH.

Pracodawcy Medycyny Prywatnej z nowym zarządem

Świadczeń zdrowotnych z zakresu ratownictwa medycznego i wyjazdowej pomocy lekarskiej w ramach Pozasystemowego Ratownictwa Medycznego udzielają Reanimacyjne Zespoły Podstawowe. Ich personel stanowią ratownicy medyczni oraz pielęgniarki i pielęgniarze systemu, zgodnie z przepisami ustawy z 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. 2019 poz. 993). W skład Reanimacyjnych Zespołów Podstawowych mogą wchodzić również lekarze specjaliści medycyny ratunkowej, chorób wewnętrznych oraz pediatrii.

Stacja Pogotowia Ratunkowego „Mazovia” S.A. oferuje także transport medyczny na terenie stolicy. Jest on realizowany przy pomocy nowoczesnych i w pełni wyposażonych ambulansów, umożliwiających transport pacjentów w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.

Przeczytaj teraz

Nowy Raport ESG spółki Diagnostyka

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 5.08.2022

Diagnostyka opublikowała najnowszy Raport ESG, w którym podsumowano działalność nie tylko spółki Diagnostyka S.A., ale również wszystkich jej spółek zależnych. W Raporcie opisano działania w obszarze ładu korporacyjnego, społeczeństwa oraz środowiska, podejmowane w 2021 roku.

-Działamy nieprzerwanie od 1998 roku, jesteśmy liderem w Polsce pod względem liczby wykonywanych badań, laboratoriów i punktów pobrań, dlatego też czujemy się zobligowani do uwzględniania czynników ESG w prowadzeniu naszej działalności. Chcemy być przykładem w tym zakresie dla innych podmiotów z branży medycznej i brać czynny udział w budowaniu zrównoważonej gospodarki naszego kraju – powiedział prof. dr hab. n. med. Jakub Swadźba, prezes zarządu i współzałożyciel Diagnostyki.

Rok 2021 to kontynuacja walki z pandemia koronawirusa oraz wszystkimi jej skutkami, dlatego Raport szczegółowo opisuje nieustające zaangażowanie pracowników, będących na pierwszym froncie i wykonujących dziennie tysiące testów w kierunku Covid-19, jak również udział Diagnostyki w Narodowym Programie Szczepień.

Dbanie o zdrowie pacjentów to zapewnienie im bezpieczeństwa i najwyższej jakości usług. Zapotrzebowanie na badania i testy profilaktyczne stale rośnie – w porównaniu do 2020, w 2021 roku Diagnostyka zanotowała wzrost wykonywanych badań aż o 46 procent.

Diagnostyka wzięła również udział w Rządowym Programie Profilaktyka 40 Plus – z danych Ministerstwa Zdrowia na dzień 31 grudnia 2021 roku wynika, że w laboratoriach Diagnostyki wykonano aż 90 procent wszystkich badań zleconych w Polsce w ramach Programu.

Pracodawcy Medycyny Prywatnej wspierają rządowy program Profilaktyka 40 PLUS

Wzrost zapotrzebowania na badania laboratoryjne pociągnął za sobą konieczność zwiększenia zatrudniania, jak również ilości punktów pobrań oraz laboratoriów. W 2021 roku Diagnostyka przeprowadziła szereg inwestycji, między innymi otworzyła największe i najnowocześniejsze laboratorium w Warszawie oraz mniejsze rozmiarem, ale równie zaawansowane technologicznie laboratorium w Bielsku-Białej.

Diagnostyka otworzyła laboratorium w Bielsku-Białej

Od początku działalności dewizą spółki jest hasło “Diagnostyka to więcej niż wynik”, które stara się realizować poprzez szereg działań edukacyjnych i prospołecznych.

W 2021 roku przeprowadzona została szczegółowa analiza interesariuszy spółki, ich potrzeb, oczekiwań oraz sposobu, w jaki zaangażowani są w działalność Diagnostyki.

Przeprowadzona została również analiza wpływu, jaki Diagnostyka wywiera na otoczenie, w tym na środowisko, ludzi i społeczeństwo. Na tej podstawie określone zostały tematy istotne z punktu widzenia działalności i przygotowany został plan działań w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Spółka planuje również przyjęcie Strategii zrównoważonego rozwoju, która będzie określała kierunek przyszłych działań w tym obszarze.

-Zdajemy sobie sprawę z wyzwań stojących przed nami w zakresie zrównoważonego rozwoju, jednak zaufanie, jakim obdarzają nas nasi pracownicy oraz pacjenci, jest powodem do dumy i silną motywacją do dalszego doskonalenia naszych usług. Z optymizmem myślimy o dalszym rozwoju i jesteśmy w pełni gotowi na wyzwania przyszłości – czytamy w komunikacie Diagnostyki.

Raport ESG Diagnostyki za 2021 rok dostępny jest tutaj

Przeczytaj teraz

Medicover Optyk otworzył nowy salon w Warszawie

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 5.08.2022

1 sierpnia 2022 Medicover Optyk otworzył w Warszawie nowy, 3-gabinetowy salon optyczny, zlokalizowany przy ulicy Wołoskiej 22, gdzie mieści się centrum medyczne i stomatologiczne Medicover.

To już 36 salon Medicover, a 16 działający pod marka Medicover Optyk. Równo miesiąc temu firma inaugurowała flagowy salon Medicover Optyk w warszawskiej Fabryce Norblina.

Nowo otwarty salon przy Wołoskiej kontynuuje najlepsze tradycje Medicover Optyk, łącząc bogate wyposażenie, zróżnicowaną ofertę, profesjonalną obsługę z niestandardową, komfortową stylistyką wnętrz.

Tak, jak ma to miejsce w innych salonach pod tym szyldem, pacjenci mogą tu liczyć na profesjonalne badania optometryczne, wykonane przez akredytowanych optometrystów, jak i na poradę w zakresie doboru szkieł korekcyjnych, opraw okularowych i soczewek kontaktowych. Portfolio produktów obejmuje szeroki wybór okularów korekcyjnych, przeciwsłonecznych i soczewek kontaktowych uznanych marek, takich jak między innymi Tom Ford, Tous, Tommy Hifiger, Hugo Boss, Caroline Abram, Ana Hickmann, Max Mara, Bulget, Fila, Armani Exchange, Burberry, Ray-Ban, Emporio Armani, Dolce&Gabbana, Prada, Vogue, Michael Kors, Etnia Barcelona, Ralph Lauren.

         

Profesjonalna kadra świadczy usługi przy użyciu nowoczesnego sprzętu, takiego jak urządzenia Visioffice®, dzięki którym możliwe jest wykonanie spersonalizowanego pomiaru optycznego, pozwalającego zaoferować soczewki okularowe dostosowane do indywidualnych potrzeb.

-Nasza wysokiej klasy infrastruktura okulistyczna i współpraca z dyplomowanymi optometrystami, weryfikowanymi przez Polskie Towarzystwo Optometrii i Optyki, to gwarancja świadczeń na najwyższym poziomie. Taki standard to „wizytówka” Medicover Optyk, co przekłada się na zainteresowanie naszymi usługami – na tyle duże, że w ciągu miesiąca w samej Warszawie otwieramy dwa salony – oba 3-gabinetowe, by sprostać zapotrzebowaniu – mówi Magdalena Lipczyńska, dyrektor Działu Medicover Optyk.

Nowy salon Medicover Optyk, otwarty w towarzystwie centrum medycznego Medicover – Wołoska, jak i centrum stomatologicznego Medicover Stomatologia, podobnie jak otwarty 1 czerwca 2022 salon Medicover Optyk w Szczecinie (przy ulicy Malczewskiego 26), ma przyciągać klientów nie tylko wysoką jakością usług i bogatą ofertą produktów, ale i nieszablonowym wystrojem tworzącym przytulną atmosferę.

Medicover Optyk otworzył salon w Szczecinie

Jasne, przestronne wnętrza, „ocieplone” drewnianymi meblami i tkaninami dekoracyjnymi, mają dawać poczucie kameralności, wyciszenia. Pośród tego komfortowego zakątka jest też miejsce na nowe technologie. Gustownie wkomponowane ekrany multimedialne dynamizują przestrzeń i mają służyć prezentacji nie tylko treści promocyjnych, ale i edukacyjnych. Dzięki nim optometryści będą mogli obrazowo tłumaczyć pacjentom zagadnienia związane ze zdrowiem oczu. Jednak prawdziwym technologicznym novum jest innowacyjne, wirtualne lustro, które pacjentom pobliskiego centrum medycznego Medicover – Wołoska umożliwia wirtualne przymierzenie okularów.

-Dążąc do tego samego wysokiego standardu dla wszystkich klientów, w każdej lokalizacji Medicover Optyk w Polsce, chcemy jednocześnie pamiętać o konkretnych potrzebach każdego z nich i odpowiadać na potrzeby w indywidualny sposób. To nastawienie odzwierciedlają personalizowane pomiary oczu, nasze doradztwo w zakresie doboru szkieł, oprawek i soczewek, a teraz – innowacyjne wirtualne lustro. Wierzymy, że każdy gość Medicover Optyk poczuje się tutaj dostrzeżony, a przy okazji zregenerowany w naszych komfortowych wnętrzach – komentuje Magdalena Lipczyńska. 

Inaugurowany 1 sierpnia 2022 salon przy ulicy Wołoskiej 22 to szósty salon działający pod marką Medicover Optyk w Warszawie, a ogólnie 15. stołeczny salon, wchodzący do portfolio Medicover (6 salonów Medicover Optyk, 9 salonów Lynx Optique).

Medicover przejmuje sieć salonów Lynx Optique

Przeczytaj teraz
marmaris escort