Przepisy dotyczące wykonywania szczepień przeciwko Covid-19

0
325

Zgodnie z ustawą o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19 szczepienia przeciwko Covid-19 mogą przeprowadzać  lekarze, lekarze dentyści, pielęgniarki, położne, felczerzy i ratownicy medyczni.

Takie uprawnienia mają także  fizjoterapeuci, farmaceuci, higienistki szkolne i diagności laboratoryjni, posiadający kwalifikacje zawarte w odpowiednich przepisach, które zostaną określone w rozporządzeniu ministra zdrowia.

Ustawa mówi także, że lekarz może udzielić upoważnienia do wystawienia recept osobie wykonującej zawód medyczny lub osobie wykonującej czynności pomocnicze przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych.

Upoważnienie takie może być udzielone na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy, a potem przedłużone, również na taki okres.

Osoby takie mogą zostać dopuszczone do przetwarzania danych osobowych zawartych w dokumentacji medycznej pacjentów a także mogą być obecne przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych.

Przepisy ustawy mówią także o uprawnieniach osób, które oddają osocze po przebyciu choroby Covid-19, a także o wypełnianiu Karty Sczepień dotyczącej szczepienia przeciwko Covid-19.

Ustawa zawiera także przepisy dotyczące pracowników jednostek pomocy społecznej, świadczących usługi całodobowo, noclegowni oraz innych placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub w podeszłym wieku, zgodnie z którymi osoby te mogą świadczyć pracę, przebywając w tych jednostkach na kwarantannie.

Dotyczy to także placówek opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych oraz interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych.

Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw została opublikowana w Dzienniku Ustaw RP 25 stycznia 2021 roku (poz. 159).

Weszła w życie 26 stycznia 2021, z wyjątkiem kilku przepisów, które weszły w życie z mocą od 27 grudnia 2020 (dotyczące szczepień przeciwko Covid-19) oraz tych, które wejdą w życie w terminach późniejszych.