Raport Zdrowia Medicover: niższy koszt choroby pracownika objętego opieką

0
813


Według Raportu Zdrowia, przygotowanego przez Medicover, średni roczny koszt absencji i prezenteizmu na jednego statystycznego, a nie tylko chorego pracownika, będącego pod opieką tej firmy jest o 641 zł niższy niż ten sam koszt u pracownika korzystającego z opieki medycznej poza Medicover.

Eksperci Medicover policzyli koszty (absencji i prezenteizmu) dla siedmiu najczęstszych chorób, występujących wśród polskich pracowników, w przeliczeniu na jedną osobę zatrudnioną w firmie. Analizie poddano pracowników objętych opieką w Medicover oraz korzystających z usług pozostałych placówek prywatnych i publicznych.

W przypadku nadciśnienia tętniczego koszt na jednego pracownika pod opieką Medicover jest 5 razy niższy niż w przypadku przeciętnego pracownika w Polsce (odpowiednio 16 złotych w Medicover i 80 złotych poza nim). W przypadku bólów kręgosłupa ten koszt jest 3,2 razy niższy (korzystający z Medicover zapłacą 171 złotych na pracownika, pozostali aż 551 złotych). Eksperci policzyli też długość zwolnień. I tak dla chorób górnych dróg oddechowych zwolnienia lekarskie pracowników będących pod opieką Medicover są o 1/3 krótsze od zwolnień wystawianych w całej Polsce.

Najważniejszy wniosek to taki, że średni roczny koszt absencji i nieefektywnej obecności w pracy z powodu siedmiu najczęściej występujących chorób na statystycznego pracownika będącego pod opieką Medicover jest aż o 641 złotych niższy niż w przypadku pracownika korzystającego z innej formy opieki medycznej.

– W ubiegłym roku koszt zasiłków chorobowych wypłaconych w Polsce przekroczył 13,3 mld złotych. Pracownik jest nieobecny z powodu choroby średnio 12 dni w roku. Do tego kilka razy w roku chodzi do lekarza w godzinach pracy, a w czasie złego samopoczucia mniej wydajnie pracuje. Należy także doliczyć koszt wynikający z niepełnego wykorzystania maszyn, budynków i kapitału przedsiębiorstwa oraz wynagrodzenie za nadgodziny zlecone pozostałym pracownikom lub koszty rekrutacji pracowników na zastępstwo. Zatem średni całkowity koszt absencji chorobowej na jednego pracownika wynosi od 3000 złotych do nawet 4500 złotych rocznie. Pracodawcy mają coraz większą świadomość, że koszty chorób pracowników można ograniczyć dzięki kompleksowej opiece zdrowotnej i ułatwieniu dostępu do lekarza. Wykupujący taką opiekę dla swoich pracowników oceniają, że jej korzyści są większe od kosztów: mniej nieobecności w czasie choroby, mniej czasu spędzonego w poczekalniach, wcześniejsze leczenie schorzeń i w rezultacie wyższa wydajność pracy. A do  tego większa lojalność pracowników, szczególnie kobiet, doceniających opiekę zdrowotną finansowaną przez pracodawcę – mówi Jeremi Mordasewicz, przedsiębiorca, Doradca Zarządu Konfederacji Lewiatan i jej reprezentant w Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych.

Warto podkreślić również czynniki, które wpływają na koszt choroby, poza niezależnymi aspektami takimi jak jej ciężkość, częstość występowania czy wiek chorego. Okazuje się, że wiele zależy od współpracy lekarza z pacjentem, tego jak szybko zostanie udzielona porada medyczna oraz jaka będzie jej jakość. Ważne są także różnorodne możliwości komunikacji (w tym dostęp do konsultacji i wyników on-line) oraz przestrzeganie zaleceń.

– Wyniki badania potwierdziły, że łatwy dostęp do porady medycznej pozwala szybciej wrócić do zdrowia i uniknąć samoleczenia. Obserwuję to również w mojej codziennej praktyce lekarskiej – podsumowuje dr Agnieszka Motyl, współautorka Raportu. Koszty choroby, w tym liczba dni na zwolnieniu, mogą być ograniczone poprzez korzystanie z kompleksowej opieki zdrowotnej realizowanej na czas, w której monitorowane są efekty leczenia. W Medicover służą nam do tego Wskaźniki Jakości Klinicznej – dodaje.

Medicover jest pierwszą firmą medyczną w Polsce, która postanowiła wprowadzić Wskaźniki Jakości Klinicznej. Stanowią one bardzo ważny element Raportu Zdrowia i czynią go rzetelnym i wiarygodnym źródłem wiedzy

Raport „Praca. Zdrowie. Ekonomia. Perspektywa 2009-2013” obrazuje profil zdrowotny przeciętnego pracownika w Polsce, w odniesieniu do ekonomicznych aspektów choroby. Został on opracowany na podstawie danych medycznych z elektronicznej historii choroby osób objętych opieką w Medicover. Liczebność grupy wzrastała z czasem trwania badania, począwszy od ponad 125 tysięcy w 2009 rok do blisko 180 tysięcy osób w 2013 roku. Analizowaną grupę stanowiły osoby w wieku produkcyjnym: 18-64 lata. W celu dokonania porównania populacja poddana analizie została podzielona na pięć grup zawodowych. Najliczniejsza grupa osób pochodziła z branż: przetwórstwo przemysłowe i działalność finansowa oraz ubezpieczeniowa. Najmniej liczną branżę reprezentowali przedstawiciele edukacji. Dane medyczne zostały również podzielone pod względem wieku i płci pracowników.

Raport Zdrowia składa się z dwóch części: epidemiologicznej, opisującej najczęstsze schorzenia (portret zdrowotny polskiego pracownika) oraz ekonomicznej, pokazującej finansowy wymiar choroby.

W analizie ekonomicznej odpowiedziano na jedno z najważniejszych pytań: ile kosztuje choroba? Wybrane zostały najczęstsze problemy zdrowotne, występujące wśród pracowników. Następnie przeprowadzono standaryzację według wieku, która pozwoliła na porównanie populacji Medicover do populacji ZUS. W dalszej kolejności obliczono koszty absencji i nieefektywnej obecności w pracy (prezenteizmu) dla każdego problemu zdrowotnego i uzyskano wyniki obrazujące koszty danej choroby, ponoszone przez pracodawcę na statystycznego pracownika.

Pięcioletnia analiza danych medycznych, która posłużyła do stworzenia unikatowego Raportu Zdrowia została potwierdzona przez metodologów z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.