Reforma bez precedensu

0
1725

Robert MołdachRobert Mołdach
Pracodawcy Medycyny Prywatnej

31 lipca 2012 roku odbyło się spotkanie Zespołu ds. Ochrony Zdrowia Komisji Trójstronnej. Po raz pierwszy Minister Zdrowia złożył deklarację przeprowadzenia istotnych zmian w systemie ochrony zdrowia.

Deklaracje  te dotyczyły szeregu tematów, między innymi takich jak decentralizacja Narodowego Funduszu Zdrowia, wprowadzenie konkurencyjnych płatników, w tym także prywatnych, ochrona przed wykluczeniem, opieka koordynowana, wzmocnienie powiązań pomiędzy podstawową opieką zdrowotną, ambulatoryjną opieką specjalistyczną i leczeniem szpitalnym,  wyłączenie wyceny procedur z zadań Funduszu, premiowanie ośrodków osiągających oczekiwaną poprawę zdrowotności, pomiar jakości usług, kreowanie polityki zdrowotnej na poziomie regionalnym, ścisłe powiązanie konsultantów krajowych z resortem czy powiększenie dzięki temu dostępności świadczeń. Minister Zdrowia wystąpił też z inicjatywą w kwestii spójnej, zwiększającej konkurencyjność, polityki lekowej na poziomie europejskim oraz przejrzystość badań klinicznych.

Są to właściwe kierunki zmian. Jednak przełożenie tych tez na rozwiązania szczegółowe i uzyskanie poparcia partnerów społecznych i szeroko rozumianego społeczeństwa nie będzie możliwe bez otwartej debaty publicznej. Powinna być ona zakończona przygotowaniem kalendarza zmian oraz uzyskaniem społecznej i politycznej akceptacji ich kluczowych założeń.