Robert Mołdach członkiem Rady ds. Taryfikacji

0
686

Robert Mołdach, doradca Prezydenta Pracodawców RP, został 10 czerwca 2015 roku członkiem Rady do spraw Taryfikacji działającej przy prezesie Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Robert Mołdach został powołany spośród osób zgłoszonych przez reprezentatywne organizacje świadczeniodawców.

Zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych (art. 31 sa) Rada do spraw Taryfikacji pełni funkcję opiniodawczo-doradczą. Do zadań Rady należy opiniowanie planu taryfikacji Agencji, metodologii taryfikacji świadczeń, przygotowywanej taryfy świadczeń oraz jej zmian, a także realizacja innych zadań zleconych przez prezesa Agencji.

– Pierwszoplanowym zadaniem dla mnie jako członka Rady ds. Taryfikacji będzie ustalenie takiej metodologii taryfikacji, która odzwierciedla rzeczywiste koszty, szczególnie związane z jakością wykonywanych świadczeń – mówi Robert Mołdach.

Według przepisów w skład Rady do spraw Taryfikacji wchodzi dziesięciu członków powoływanych przez ministra zdrowia, w tym trzech członków spośród osób zgłoszonych przez reprezentatywne organizacje świadczeniodawców oraz dwóch członków zgłoszonych przez prezesa NFZ.

Wyboru trzech członków Rady do spraw Taryfikacji spośród osób zgłoszonych przez reprezentatywne organizacje świadczeniodawców dokonuje minister zdrowia, biorąc pod uwagę kryterium liczby osób zatrudnionych i osób udzielających świadczeń opieki zdrowotnej łącznie u świadczeniodawców zrzeszonych w reprezentatywnej organizacji świadczeniodawców, która dokonała zgłoszenia.

Kadencja Rady do spraw Taryfikacji trwa 6 lat.

Taryfikacja świadczeń to nowe zadania Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, które wynikają z nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z 22 lipca 2014 roku. Nowelizacja weszła w życie 1 stycznia 2015, wówczas też Agencja Oceny Technologii Medycznych zmieniła nazwę na Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.

Taryfikacja służy stworzeniu właściwych proporcji cen między różnymi świadczeniami. Agencja nie decyduje o wartości punktu, ale właśnie o proporcji, stosując skalę punktową zwaną taryfą.