Rozporządzenie MZ w sprawie identyfikacji pacjentów

0
940Rozporządzenie MZ w sprawie identyfikacji pacjentów

W Dzienniku Ustaw opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 września 2012 roku w sprawie warunków, sposobu i trybu zaopatrywania pacjentów szpitala w znaki identyfikacyjne oraz sposobu postępowania w razie stwierdzenia ich braku.

Art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 1 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U.2011, Ne 112, poz. 654 ze zm.) dalej ustawa, nakłada na każdy szpital obowiązek zaopatrywania swoich pacjentów w znaki identyfikacyjne zawierające dane pozwalające na ustalenie m.in. ich imion i nazwisk zapisane w sposób uniemożliwiający identyfikację pacjentów przez osoby nieuprawnione.

Na podstawie delegacji zawartej w art. 36 ust. 6 ustawy Minister Zdrowia wydał rozporządzenie, które w sposób kompleksowy reguluje zasady i tryb zaopatrywania w znaki identyfikacyjne poszczególnych kategorii pacjentów szpitala, m.in. noworodków, osób wymagających natychmiastowego udzielenia świadczenia zdrowotnego czy osób, których tożsamości nie można ustalić w chwili przyjęcia do szpitala oraz sposób postępowania w razie stwierdzenia braku znaków identyfikacyjnych pacjentów szpitala.

Nowe zasady przewidziane w rozporządzeniu będą obowiązywały szpitale od dnia wejścia w życie rozporządzenia, czyli od 1 stycznia 2013 roku. Do tego czasu szpitale muszą całkowicie przystosować się do nowych zasad i wprowadzić system oraz procedury identyfikacji pacjentów.

Warto również zauważyć, że wejście w życie omawianego rozporządzenia spowoduje utratę mocy prawnej dotychczas obowiązującego rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2001 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu zaopatrywania dzieci narodzonych w szpitalu oraz dzieci w wieku do 7 lat przyjmowanych do szpitala w znaki tożsamości oraz zasad postępowania w razie stwierdzenia braku tych znaków (Dz. U. Nr 152, poz. 1743) co spowoduje konieczność zmiany dotychczasowego funkcjonowania szpitali również w tym zakresie.

Jeśli są Państwo zainteresowani rozwinięciem kwestii zawartych w niniejszym Alercie, prosimy o kontakt z Kancelarią.

Kancelaria Fortak & Karasiński Radcowie Prawni
www.fandk.com.plAlert legislacyjny