Rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących

0
1022

Opublikowany przez Ministerstwo Finansów w dniu 11 maja 2010 r. projekt rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących usuwa z listy zwolnień świadczenia medyczne. Od 1 kwietnia 2011 wszyscy świadczeniodawcy spełniający wymagania ustawy o podatku od towarów i usług będą zobowiązani do rejestrowania zapłaty za usługi medyczne z pomocą urządzeń rejestrujących. Od zasady tej obowiązywać będzie jeden bardzo ważny dla sektora opieki zdrowotnej wyjątek. Jest on opisany w załączniku do omawianego rozporządzenia wymieniającym czynności zwolnione z obowiązku ewidencjonowania z pomocą kas rejestrujących. W punkcie 37 tego załącznika wyłącza się z ewidencji świadczenie usług, za które zapłata w całości następuje za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), pod warunkiem, że z ewidencji i dowodów dokumentujących transakcję jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie transakcji zapłata dotyczyła. Innymi słowy, gdy płatność następujące z pomocą przelewu lub wpłaty na konto, nie ma konieczności prowadzenia ewidencji z pomocą kasy rejestrującej.

Jednak w pierwotnej wersji rozporządzenia do punktu 37 załącznika dołączony jest przypis o numerze 2, który w rozumieniu ekspertów Związku wykluczał tak naprawdę wszystkich podatników z tego dodatkowego zwolnienia. Przypis ten mówił, że zwolnienie nie dotyczy podatników, którzy rozpoczęli ewidencjonowanie tych czynności przed dniem 1 stycznia 2011 r. lub zobowiązani zostali do rozpoczęcia ewidencjonowania tych czynności po tym dniu. Wadliwość tego sformułowania została wskazana w piśmie Związku złożonym 26 maja 2010 r. za pośrednictwem Konfederacji Pracodawców Polskich na ręce podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów Macieja Grabowskiego. Na pismo to KPP otrzymała w dniu 18 czerwca 2010 r. pozytywną odpowiedź, w której Minister Finansów stwierdza, że uwaga dotycząca komentarza nr 2 do pozycji 37 załącznika do omawianego rozporządzenia jest zasadna. Oznacza to, że już bezspornie płatności przelewem bankowym i za pośrednictwem poczty nie będą musiały być ewidencjonowane z pomocą kas rejestrujących. Takie stanowisko, choć nie wyłącza z ewidencji w kasach rejestrujących płatności gotówkowych za usługi medyczne potwierdzone fakturą, co postulował Związek, stanowi istotne uwzględnienie rekomendacji Związku zmierzających do zminimalizowania uciążliwości wdrożenia i stosowania kas rejestrujących w ochronie zdrowia.

 

Dokumenty źródłowe

Projekt Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 11 maja 2010 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas
rejestrujących

Odpowiedź Ministra Finansów z dnia 18 czerwca 2010 r.