Scanmed Multimedis: pierwszy Zintegrowany Raport na New Connect

0
1085


Grupa Scanmed Multimedis jako pierwsza firma medyczna w Polsce opublikowała Zintegrowany Raport Roczny, przygotowany zgodnie z wytycznymi Global Reporting Initiative (GRI). Tym samym Grupa dołączyła do elitarnego grona firm, które kierując się uznanym międzynarodowym standardem, w rocznym sprawozdaniu z działalności podsumowują wyniki osiągnięte nie tylko w wymiarze finansowym, ale również zarządczym, społecznym i środowiskowym.

Publikacja Zintegrowanego Raportu Rocznego jest wyrazem realizowania przemyślanej, długofalowej i zintegrowanej z kluczowymi obszarami działania organizacji, strategii społecznej odpowiedzialności biznesu. Dlatego do tej pory na takie działanie zdecydowało się zaledwie kilka firm w Polsce. Do tego elitarnego grona dołączyła Grupa Scanmed Multimedis, która od początku swojej działalności funkcjonuje w oparciu o zasady zrównoważonego rozwoju.

– Kluczowe obszary zaangażowania społecznego Grupy Scanmed Multimedis zostały zdefiniowane w przyjętej strategii zrównoważonego rozwoju, która przejawia się we wszystkich aspektach jej działalności. Zdecydowaliśmy się na przygotowanie i publikację Zintegrowanego Raportu Rocznego ponieważ mamy świadomość, że jest to najlepszy sposób podsumowania naszej działalności zarówno w zakresie zarządzania organizacją, jak i zaangażowania społecznego i środowiskowego. Raport jest jednocześnie ważnym narzędziem pozwalającym wszystkim interesariuszom Grupy na kompleksową ocenę jej wartości nie tylko przez pryzmat osiąganych przychodów, ale również roli jaką odgrywa w polskim systemie opieki zdrowotnej oraz społeczności lokalnej – mówi Joanna Szyman, prezes Scanmed Multimedis.

Istotnym elementem zaangażowania Grupy Scanmed Multimedis w realizowanie i propagowanie idei zrównoważonego rozwoju jest członkostwo w międzynarodowych organizacjach, takich jak inicjatywa United Nations Global Compact oraz, co Scanmed zadeklarował jako jedyna firma medyczna w Polsce, przestrzeganie Karty Różnorodności – międzynarodowej inicjatywy wspieranej przez Komisję Europejską, której celem jest wdrażanie i upowszechnianie w firmach polityki równego traktowania i zarządzania różnorodnością. Grupa działa na rzecz rozwoju społecznej odpowiedzialności biznesu w Polsce m.in. poprzez członkostwo, jako jedyna firma medyczna, w „Koalicji na rzecz odpowiedzialnego biznesu”.

Ze względu na kluczowe dla procesu raportowania zintegrowanego zasady istotności i kompletności prezentowanych danych, raporty mają zasadniczą wartość dla uczestników rynku kapitałowego. Scanmed Multimedis jest jedyną spółką notowaną na rynku New Connect, która zdecydowała się na tak kompleksowe upublicznienie informacji cennych również dla inwestorów.

Wytyczne GRI, zgodnie z którymi przygotowany został Zintegrowany Raport Roczny Grupy Scanmed Multimedis, są obecnie jedynym międzynarodowym standardem, który pozwala na przeprowadzenie kompleksowej analizy wyników firmy we wszystkich aspektach jej działalności. Global Reporting Initiative – organizacja odpowiedzialna za ich przygotowanie i cykliczną aktualizację jest niezależną instytucją działającą na rzecz rozwijania i propagowania raportowania przez firmy wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju.

Raport jest dostępny na stronie internetowej Grupy Scanmed Multimedis

Grupa Scanmed Multimedis jest od ponad 10 lat liderem w tworzeniu pełnoprofilowej prywatnej opieki medycznej w Polsce. W ramach Grupy, pacjentom świadczone są kompleksowe usługi medyczne – od konsultacji lekarskich, poprzez diagnostykę, badania analityczne, transporty medyczne i wizyty domowe, aż po leczenie szpitalne. Grupa świadczy usługi medyczne w największych miastach w Polsce – Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Katowicach i Wrocławiu, oferując usługi w ramach 22 wielospecjalistycznych centrów medycznych, sieci ponad 300 placówek partnerskich i pełnoprofilowego szpitala św. Rafała w Krakowie.