Serenity: umowa z PZU

0
1127

Spółka Serenity S.A. zawarła umowę z Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie, na podstawie której świadczyć będzie usługi w zakresie orzecznictwa lekarskiego i rehabilitacji na rzecz osób poszkodowanych, w ramach likwidacji szkód osobowych z umów ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawartych z PZU.

Umowa została zawarta na czas określony do 31 grudnia 2014 r. W ramach umowy spółka Serenity będzie świadczyła usługi na rzecz osób poszkodowanych w wypadkach, w których sprawca posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w PZU, skierowanych na rehabilitację przez PZU. Umowa i załączniki do niej precyzują rodzaje świadczeń zdrowotnych udzielanych poszkodowanym w zakresie orzecznictwa lekarskiego i rehabilitacji (badań i zabiegów), opis procedur oraz rodzaje dokumentacji przekazywanej pomiędzy stronami i sposób jej sporządzania oraz poszczególne Modele Rehabilitacji prowadzone w trybie ambulatoryjnym lub domowym, ilość dni zabiegowych w ramach turnusu rehabilitacyjnego danego Modelu Rehabilitacji i ceny jednostkowe. W umowie określono także szczegółowe zasady ustalania przez lekarzy placówki prowadzonej przez Serenity w Gdańsku przy ul Schuberta 1 A następstw zdarzeń objętych odpowiedzialnością PZU (uszczerbku na zdrowiu poszkodowanego). Badania lekarskie i orzeczenia oraz opinie lekarskie wydawać będą wyłącznie lekarze, których wykaz zostanie przekazany PZU przez spółkę i którzy zostaną zaakceptowani oraz przeszkoleni przez PZU. Wynagrodzenie z tytułu realizacji umowy stanowić będzie koszt usług wykonanych przez Serenity na rzecz danego poszkodowanego, który zakończył rehabilitację, wykonywanych podczas turnusu rehabilitacyjnego przeprowadzanego w ramach danego Modelu Rehabilitacji, w danym trybie rehabilitacji.

Serenity S.A. prowadzi placówkę w Gdańsku przy ulicy Schuberta 1A. Placówka oferuje rehabilitację neurologiczną, ortopedyczną, kardiologiczną, reumatologiczną i onkologiczną. W planach spółki jest otwieranie kolejnych placówek rehabilitacyjnych, a w dalszej kolejności sieci placówek oferujących usługi opiekuńcze. Prowadzone obecnie prace koncentrują się w województwach pomorskim i mazowieckim, gdzie w Jankowie Gdańskim i Straszynie powstają trzy domy seniora. Spółka przejęła także teren pod budowę kolejnego obiektu – w Rawie Mazowieckiej. Pierwsi pensjonariusze zamieszkają w Straszynie już w trzecim kwartale 2012 roku.

Spółka Serenity S.A. od 30 października 2009 roku jest notowana na giełdowym rynku NewConnect .