windows 10 pro office 2019 pro office 365 pro windows 10 home windows 10 enterprise office 2019 home and business office 2016 pro windows 10 education visio 2019 microsoft project 2019 microsoft project 2016 visio professional 2016 windows server 2012 windows server 2016 windows server 2019 Betriebssysteme office software windows server https://softhier.com/ instagram takipçi instagram beğeni instagram görüntüleme instagram otomatik beğeni facebook beğeni facebook sayfa beğenisi facebook takipçi twitter takipçi twitter beğeni twitter retweet youtube izlenme youtube abone instagram

Śląskie: prawie 250 mln euro na ochronę zdrowia na lata 2014-2020

Autor:
13 lipca 2014

Województwo śląskie zaplanowało ponad 246 mln euro na projekty w zakresie ochrony zdrowia finansowane ze środków unijnych. W ramach Regionalnych Programów Operacyjnych Województwa Śląskiego 2014-2020 zaprogramowano oś priorytetową X Rewitalizacja i infrastruktura zdrowotna, w ramach której przewidziano działanie dotyczące wsparcia ochrony zdrowia w najbliższych latach.

W ramach tych projektów wsparcie uzyskają kompleksowe projekty mające na celu zwiększenie jakości specjalistycznych usług medycznych. Dofinansowane zostaną przedsięwzięcia, które dotyczą pięciu grup chorób o największym wpływie makro-ekonomicznym: choroby układu krążenia, układu kostno-stawowo-mięśniowego, układu oddechowego, nowotwory oraz choroby psychiczne.

Dodatkowo wspierane będą również projekty ukierunkowane na osoby starsze (geriatria). Realizowane inwestycje powinny polegać na zwiększeniu dostępności i jakości świadczenia usług zdrowotnych, wyposażenia i modernizacji placówek ochrony zdrowia, które przyczynią się do rozwiązania istotnych problemów zdrowotnych mieszkańców regionu.

Wybór projektów dotyczących wsparcia infrastruktury zdrowotnej będzie odbywał się w procedurze pozakonkursowej, w ramach tak zwanych projektów kluczowych. Realizacja przedsięwzięć w ramach tej ścieżki pozwoli na koncentrację wsparcia finansowego w ramach zidentyfikowanych obszarów deficytowych systemu ochrony zdrowia regionu. Beneficjentami programowanych interwencji będą mogły być wszystkie podmioty lecznicze działające w publicznym systemie ochrony zdrowia.

Urząd marszałkowski województwa śląskiego wstępnie zaproponował listę 10 projektów, które odpowiadałyby na potrzeby regionu w przedmiotowym zakresie. Przedsięwzięcia te są wskazane w drugiej wersji Mandatu Negocjacyjnego Województwa Śląskiego do Kontraktu Terytorialnego.

Mandat Negocjacyjny zawiera propozycje projektów, które są efektem konsultacji oraz prac analitycznych w oparciu o zapisy dokumentów strategicznych i decyzji kierunkowych MIR dot. wsparcia zdrowia ze środków RPO.  W dalszej kolejności, przedstawione propozycje inwestycji zostaną poddane analizie pod kątem zgodności z opublikowanym w marcu 2014 roku rządowym dokumentem strategicznym dla rozwoju polityki zdrowotnej pod nazwą Policy Paper oraz przejdą konsultacje komisji rządowo-samorządowej  ds. zdrowotności, jak również, tak jak wszystkie pozostałe inwestycje kluczowe, zostaną poddane badaniu wykonalności projektów. Tak więc rekomendacja w Mandacie Negocjacyjnym nie oznacza jeszcze ostatecznej decyzji o pozyskaniu dofinansowania na realizację inwestycji.

Zgodnie z projektem szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WSL 2014-2020, wersja 2.0, który zarząd województwa śląskiego przyjął 20 maja 2014  przewidywana alokacja na wsparcie infrastruktury ochrony zdrowia będzie wynosić 74 660 000 euro.

Dodatkowo sektor prywatny będzie mógł ubiegać się o wsparcie w ramach osi priorytetowej III Konkurencyjność MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Wsparcie bezzwrotne (dotacje) będzie można uzyskać na działania związane z innowacjami w sektorze ochrony zdrowia. Natomiast projekty ukierunkowane na rozwój działalności będą mogły zostać dofinansowanie za pomocą instrumentów zwrotnych.

Na tego typu operacje przewidziano 171 386 000 euro.

Łącznie beneficjenci z sektora ochrony zdrowia będą mogli ubiegać się o 246 046 000 euro, co stanowi około 10 procent całkowitej alokacji EFRR w RPO WSL 2014-2020.

Środki Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 projektowane są na realizację działań z zakresu ochrony zdrowia dotyczących programów rehabilitacji leczniczej, ułatwiających powroty do pracy, programów profilaktycznych w kierunku wczesnego wykrywania nowotworów jelita grubego, piersi i szyjki macicy, projektów profilaktycznych dotyczących chorób będących istotnym problemem zdrowotnym regionu, rozwoju opieki zdrowotnej, zwiększenia jakości i dostępności usług zdrowotnych (w tym m.in. wsparcie kompleksowej opieki nad matką i dzieckiem, diagnostyka wad rozwojowych i leczenie chorób cywilizacyjnych u dzieci, rehabilitacja dzieci zagrożonych niepełnosprawnością i niepełnosprawnych).

Wskazane typy operacji przewidziano do realizacji w ramach Działania 8.4 Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy oraz Działania 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne.

Na realizację dwóch wymienionych działań, gdzie działania z zakresu ochrony zdrowia stanowią istotną część wsparcia, przewidziano łącznie 128 269 888,00 euro.

Ze wskazanego katalogu operacji do wdrażania w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych przewidziano realizację programów rehabilitacji leczniczej. Poza narzędziem ZIT przewiduje się realizację projektów w trybie pozakonkursowym. Wsparcie w tym trybie skoncentrowane ma być na działaniach dotyczących profilaktyki zdrowotnej.
Oprócz dwóch wymienionych trybów utrzymany będzie tryb konkursowy, w którym przewiduje się realizację programów rehabilitacji leczniczej oraz działania na rzecz opieki zdrowotnej, zwiększenia jakości i dostępności usług zdrowotnych.

O środki w ramach wszystkich wykazanych trybów starać będą się mogły wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych, przy spełnieniu kryteriów wskazanych w dokumentach regulujących nabór. Dla przykładu projekt wytycznych w zakresie działań finansowanych ze środków EFSw perspektywie 2014-2020 służących rozwojowi profilaktyki nowotworowej w kierunku wykrywania raka jelita grubego, szyjki macicy i raka piersi przewiduje, że środki EFS, w przypadku finansowania programu profilaktyki raka piersi i programu profilaktyki raka szyjki macicy, adresowane będą do podmiotów, które posiadają kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia w ramach programów populacyjnych, tj. Populacyjnego programu profilaktyki i wczesnego wykrywania raka szyjki macicy oraz Populacyjnego programu wczesnego wykrywania raka piersi. Natomiast w przypadku finansowania programu z zakresu profilaktyki raka jelita grubego, o środki z EFS będą mogły ubiegać się wszystkie podmioty, w tym również te, które posiadają umowę z Ministerstwem Zdrowia, w ramach Programu badań przesiewowych dla wczesnego wykrywania raka jelita grubego.
W ramach RPO WSL 2014-2020 przewiduje się także zastosowanie w szerokim zakresie zintegrowanych instrumentów terytorialnych, w tym instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) i Regionalnych Inwestycji Terytorialnych (RIT) w oparciu o następujący model wdrażania: 1 ZIT dla metropolii górnośląskiej wraz z jej obszarem funkcjonalnym, obejmującym cały Subregion Centralny województwa śląskiego, 3 RIT-y dla obszarów funkcjonalnych pozostałych subregionów, odpowiednio: północnego, południowego i zachodniego.

Wsparcie zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich w województwie śląskim skoncentrowane zostało na realizacji celów rozwojowych określonych w Strategii ZIT/RIT, obejmujących uzgodnione kierunki interwencji z gminami wchodzącymi w skład subregionów.W ramach środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego(EFRR) infrastruktura ochrony zdrowia nie została przewidziana do realizacji w ramach tych instrumentów terytorialnych.
 

 

 

Województwo śląskie zaplanowało ponad 246 mln euro na projekty w zakresie ochrony zdrowia finansowane ze środków unijnych. W ramach Regionalnych Programów Operacyjnych Województwa Śląskiego 2014-2020 zaprogramowano oś priorytetową X Rewitalizacja i infrastruktura zdrowotna, w ramach której przewidziano działanie dotyczące wsparcia ochrony zdrowia w najbliższych latach.

W ramach tych projektów wsparcie uzyskają kompleksowe projekty mające na celu zwiększenie jakości specjalistycznych usług medycznych. Dofinansowane zostaną przedsięwzięcia, które dotyczą pięciu grup chorób o największym wpływie makro-ekonomicznym: choroby układu krążenia, układu kostno-stawowo-mięśniowego, układu oddechowego, nowotwory oraz choroby psychiczne.

Dodatkowo wspierane będą również projekty ukierunkowane na osoby starsze (geriatria). Realizowane inwestycje powinny polegać na zwiększeniu dostępności i jakości świadczenia usług zdrowotnych, wyposażenia i modernizacji placówek ochrony zdrowia, które przyczynią się do rozwiązania istotnych problemów zdrowotnych mieszkańców regionu.

Wybór projektów dotyczących wsparcia infrastruktury zdrowotnej będzie odbywał się w procedurze pozakonkursowej, w ramach tak zwanych projektów kluczowych. Realizacja przedsięwzięć w ramach tej ścieżki pozwoli na koncentrację wsparcia finansowego w ramach zidentyfikowanych obszarów deficytowych systemu ochrony zdrowia regionu. Beneficjentami programowanych interwencji będą mogły być wszystkie podmioty lecznicze działające w publicznym systemie ochrony zdrowia.

Urząd marszałkowski województwa śląskiego wstępnie zaproponował listę 10 projektów, które odpowiadałyby na potrzeby regionu w przedmiotowym zakresie. Przedsięwzięcia te są wskazane w drugiej wersji Mandatu Negocjacyjnego Województwa Śląskiego do Kontraktu Terytorialnego.

Mandat Negocjacyjny zawiera propozycje projektów, które są efektem konsultacji oraz prac analitycznych w oparciu o zapisy dokumentów strategicznych i decyzji kierunkowych MIR dot. wsparcia zdrowia ze środków RPO.  W dalszej kolejności, przedstawione propozycje inwestycji zostaną poddane analizie pod kątem zgodności z opublikowanym w marcu 2014 roku rządowym dokumentem strategicznym dla rozwoju polityki zdrowotnej pod nazwą Policy Paper oraz przejdą konsultacje komisji rządowo-samorządowej  ds. zdrowotności, jak również, tak jak wszystkie pozostałe inwestycje kluczowe, zostaną poddane badaniu wykonalności projektów. Tak więc rekomendacja w Mandacie Negocjacyjnym nie oznacza jeszcze ostatecznej decyzji o pozyskaniu dofinansowania na realizację inwestycji.

Zgodnie z projektem szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WSL 2014-2020, wersja 2.0, który zarząd województwa śląskiego przyjął 20 maja 2014  przewidywana alokacja na wsparcie infrastruktury ochrony zdrowia będzie wynosić 74 660 000 euro.

Dodatkowo sektor prywatny będzie mógł ubiegać się o wsparcie w ramach osi priorytetowej III Konkurencyjność MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Wsparcie bezzwrotne (dotacje) będzie można uzyskać na działania związane z innowacjami w sektorze ochrony zdrowia. Natomiast projekty ukierunkowane na rozwój działalności będą mogły zostać dofinansowanie za pomocą instrumentów zwrotnych.

Na tego typu operacje przewidziano 171 386 000 euro.

Łącznie beneficjenci z sektora ochrony zdrowia będą mogli ubiegać się o 246 046 000 euro, co stanowi około 10 procent całkowitej alokacji EFRR w RPO WSL 2014-2020.

Środki Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 projektowane są na realizację działań z zakresu ochrony zdrowia dotyczących programów rehabilitacji leczniczej, ułatwiających powroty do pracy, programów profilaktycznych w kierunku wczesnego wykrywania nowotworów jelita grubego, piersi i szyjki macicy, projektów profilaktycznych dotyczących chorób będących istotnym problemem zdrowotnym regionu, rozwoju opieki zdrowotnej, zwiększenia jakości i dostępności usług zdrowotnych (w tym m.in. wsparcie kompleksowej opieki nad matką i dzieckiem, diagnostyka wad rozwojowych i leczenie chorób cywilizacyjnych u dzieci, rehabilitacja dzieci zagrożonych niepełnosprawnością i niepełnosprawnych).

Wskazane typy operacji przewidziano do realizacji w ramach Działania 8.4 Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy oraz Działania 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne.

Na realizację dwóch wymienionych działań, gdzie działania z zakresu ochrony zdrowia stanowią istotną część wsparcia, przewidziano łącznie 128 269 888,00 euro.

Ze wskazanego katalogu operacji do wdrażania w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych przewidziano realizację programów rehabilitacji leczniczej. Poza narzędziem ZIT przewiduje się realizację projektów w trybie pozakonkursowym. Wsparcie w tym trybie skoncentrowane ma być na działaniach dotyczących profilaktyki zdrowotnej.
Oprócz dwóch wymienionych trybów utrzymany będzie tryb konkursowy, w którym przewiduje się realizację programów rehabilitacji leczniczej oraz działania na rzecz opieki zdrowotnej, zwiększenia jakości i dostępności usług zdrowotnych.

O środki w ramach wszystkich wykazanych trybów starać będą się mogły wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych, przy spełnieniu kryteriów wskazanych w dokumentach regulujących nabór. Dla przykładu projekt wytycznych w zakresie działań finansowanych ze środków EFSw perspektywie 2014-2020 służących rozwojowi profilaktyki nowotworowej w kierunku wykrywania raka jelita grubego, szyjki macicy i raka piersi przewiduje, że środki EFS, w przypadku finansowania programu profilaktyki raka piersi i programu profilaktyki raka szyjki macicy, adresowane będą do podmiotów, które posiadają kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia w ramach programów populacyjnych, tj. Populacyjnego programu profilaktyki i wczesnego wykrywania raka szyjki macicy oraz Populacyjnego programu wczesnego wykrywania raka piersi. Natomiast w przypadku finansowania programu z zakresu profilaktyki raka jelita grubego, o środki z EFS będą mogły ubiegać się wszystkie podmioty, w tym również te, które posiadają umowę z Ministerstwem Zdrowia, w ramach Programu badań przesiewowych dla wczesnego wykrywania raka jelita grubego.
W ramach RPO WSL 2014-2020 przewiduje się także zastosowanie w szerokim zakresie zintegrowanych instrumentów terytorialnych, w tym instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) i Regionalnych Inwestycji Terytorialnych (RIT) w oparciu o następujący model wdrażania: 1 ZIT dla metropolii górnośląskiej wraz z jej obszarem funkcjonalnym, obejmującym cały Subregion Centralny województwa śląskiego, 3 RIT-y dla obszarów funkcjonalnych pozostałych subregionów, odpowiednio: północnego, południowego i zachodniego.

Wsparcie zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich w województwie śląskim skoncentrowane zostało na realizacji celów rozwojowych określonych w Strategii ZIT/RIT, obejmujących uzgodnione kierunki interwencji z gminami wchodzącymi w skład subregionów.W ramach środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego(EFRR) infrastruktura ochrony zdrowia nie została przewidziana do realizacji w ramach tych instrumentów terytorialnych.
 

 

 

Inne artykuły

Jakość, reforma sieci szpitali i pacjent w centrum uwagi  

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 22.09.2021

Dr n. med. Krzysztof Bury
Dyrektor medyczny, członek zarządu Grupy Scanmed 

Jakość w ochronie zdrowia, reforma sieci szpitali i pacjent w centrum uwagi to niewątpliwie trzy kluczowe aspekty, które poruszane były podczas sesji Forum Ochrony Zdrowia w ramach XXX Forum Ekonomicznego, które odbywało się od 7 do 9 września 2021 w Karpaczu. 

Jakość w ochronie zdrowia jest kwestią najistotniejszą. Czymś, czego oczekują pacjenci, ale też bezwzględnym czynnikiem, który należy w określony sposób monitorować i doceniać podmioty medyczne świadczące swoje usługi na najwyższym poziomie.  

Powinniśmy płacić za jakość udzielanych świadczeń i ich efekt długofalowy, a nie tylko za wykonanie danej procedury. Projekt ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta choć wymaga jeszcze dopracowania, to bardzo dobry kierunek reformy w ochronie zdrowia. Nie wystarczy bowiem wykonać procedurę, ale trzeba wykonać ją zgodnie z najlepszą wiedzą medyczną, najnowszymi standardami i przez wykwalifikowany personel medyczny.  

Zgodnie z wypowiedziami ministra zdrowia Adama Niedzielskiego podczas forum, jakość w ochronie zdrowia będzie opierała się na trzech filarach: klinicznym, konsumenckim i zarządczym. Chciałbym zwrócić szczególną uwagę na aspekt konsumencki. Oznacza to, że nie tylko najlepiej wykonana usługa medyczna (filar kliniczny), ale właśnie ocena satysfakcji pacjenta z pobytu w szpitalu, wykonania procedury i opieki przez personel medyczny będą jednym z trzech podstawowych czynników oceny podmiotu medycznego.  

Jest to prawdziwa rewolucja i szansa, by w polskim systemie ochrony zdrowia funkcjonowały najlepsze podmioty medyczne. Jako Grupa Scanmed już od dawna poświęcamy jakości wiele uwagi. Dzięki publikacji wyników oceny jakościowej danego podmiotu medycznego (zgodnie z projektem ustawy o ochronie zdrowia), pacjent będzie miał możliwość wyboru najlepszego miejsca leczenia.  

Tu warto zwrócić uwagę na jeszcze jeden aspekt. Czy w przypadku bardzo dobrych ośrodków kolejka oczekujących nie wydłuży się z powodu ogromnego zainteresowania pacjentów? Niemniej jednak ten aspekt z pewnością można rozwiązać, poszerzając bazę łóżkową i pozyskując nowy personel. 

Temat kadry medycznej i jej braku także przewijał się podczas całego Forum Ochrony Zdrowia. Być może jednym z sposobów na rozwiązanie tego problemu okaże się zapowiadana reforma sieci szpitali. Wówczas część oddziałów przestanie pełnić dwudziestoczterogodzinne dyżury, a zacznie świadczyć usługi w trybie jednego dnia lub też nastąpi konsolidacja oddziałów lub szpitali.  

W ten sposób u części podmiotów zmniejszy się zapotrzebowanie na personel medyczny. Być może ustawa o jakości w ochronie zdrowia spowoduje, iż pewne podmioty z najniższą jakością usług wypadną z systemu, a kadra medyczna przejdzie do tych podmiotów, które będą wyróżniać się jakością.  

Czytaj także: Aktywnie uczestniczyliśmy w XXX Forum Ekonomicznym>>>

Z pewnością projekt ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta wymaga jeszcze wiele pracy i stworzenia właściwego systemu monitorowania jej poszczególnych elementów dostosowanych do zakresu świadczonych usług (na przykład pacjent planowy czy przyjmowany w trybie ostrodyżurowym) albo do stopnia referencyjności danego podmiotu (na przykład szpital powiatowy czy szpital uniwersytecki). 

Jak pokazuje projekt ustawy o jakości w opiece zdrowotnej, nieważna jest struktura właścicielska, a jakość udzielanych świadczeń medycznych. Pacjenta nie interesuje bowiem, kto jest właścicielem szpitala (sektor publiczny bądź prywatny), a szansa na wyleczenie lub w przypadku braku możliwości wyleczenia – jak najlepszy dalszy komfort życia z chorobą przewlekłą.  

Pandemia Covid-19 jasno pokazała, że struktura właścicielska nie miała znaczenia. Sektor prywatny włączył się bardzo aktywnie w walkę z pandemią, oddając łóżka, oddziały czy całe szpitale dla chorych na Covid-19. Przykładem może być Grupa Scanmed, która od samego początku zaangażowała się w walkę z epidemią na wielu poziomach i oddała ponad 200 łóżek dla chorych z Covid-19. W swojej strukturze nadal posiadamy oddział covidowy i współpracując z lokalnymi władzami, przygotowujemy się do kolejnej fali zachorowań. Ta współpraca sektora publicznego i prywatnego pokazała, jak wiele jesteśmy w stanie zrobić wspólnie i jak wiele jeszcze przed nami. 

Pacjent w centrum uwagi to jeszcze jedna kwestia, która przewijała się podczas Forum Ochrony Zdrowia w Karpaczu. Projekt ustawy o jakości w opiece zdrowotnej jest skoncentrowany na pacjencie i jego ocenie satysfakcji, ale też stworzony fundusz kompensacyjny ułatwi choremu drogę odszkodowawczą w przypadku błędu medycznego.  

Inny aspekt to opieka koordynowana, a więc opieka skupiona na pacjencie. Jak pokazują nasze doświadczenia z opieki koordynowanej, na przykład u chorych po zawale serca, pacjent odnosi ogromne korzyści z takiej opieki i ma szansę na poprawę wyników leczenia.  

Tak naprawdę opieka koordynowana powinna obejmować większość najczęściej spotykanych problemów zdrowotnych w Polsce. Zwróciłbym uwagę na jeden ważny element tej opieki – prowadzenie chorego przez stały zespół. To element, bez którego nie można mówić o opiece koordynowanej. Z punktu widzenia chorego zmieniający się zespół przy każdej wizycie nie ma nic wspólnego z opieką koordynowaną i poczuciem, że jest właściwe prowadzony.

Czytaj także: Powinniśmy płacić za zdrowie, a nie za chorobę>>>

Przeczytaj teraz

Medicover inwestuje w kolejne kluby sportowe

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 22.09.2021

Medicover kontynuuje rozwój biznesu w obszarze sportu i rekreacji i zostaje większościowym właścicielem ogólnopolskiej sieci Just GYM, obejmującej 22 nowoczesne kluby fitness, zlokalizowane w największych miastach Polski, między innymi w Łodzi, Warszawie, Krakowie, Poznaniu i we Wrocławiu.

Do sieci należą także dwa kluby będące w budowie. Just GYM oferuje przez 24 godziny na dobę możliwość przeprowadzenia treningu oraz uczestnictwo w zajęciach grupowych. Klubowicze uzyskują dostęp do nowoczesnego sprzętu, między innymi w ramach stref cardio, treningu funkcjonalnego, wolnych ciężarów czy sportów walki.

Dotychczasowy portfel siłowni Medicover to ponad 30 klubów fitness działających pod markami Holmes Place, Well Fitness (dawniej Fitness World Polska) i Calypso Fitness Club.

Czytaj także: Medicover rozwija ofertę sportową>>>

Włączenie Just GYM do portfolio Medicover to kolejna inwestycja firmy w obszarze sportu i rekreacji od momentu przejęcia operatora pakietów sportowych OK System – dziś znanego pod marką Medicover Sport. W planach jest dalszy rozwój oferty sportowej.

-Konsekwentnie zwiększamy swoje udziały w rynku nowoczesnych klubów sportowych w Polsce, ponieważ wiemy, że konsumenci czy pacjenci są coraz bardziej wymagający. Oczekują holistycznego podejścia do zdrowia. Dziś zdrowie to nie tylko leczenie chorób, lecz także skuteczna profilaktyka – również na drodze aktywności fizycznej i dbałości o ogólny dobrostan – mówi Artur Białkowski, dyrektor zarządzający pionu usług biznesowych Medicover sp. z o.o.

-Inwestowanie w wiodące, świetnie wyposażone, skupiające duże społeczności kluby fitness to dla nas okazja do wymiany know-how i tworzenia nowej jakości na rynku. Tą jakością jest zintegrowana oferta z zakresu opieki zdrowotnej i wellbeingu, w której aktywność sportową widzimy jako kluczowy element podejścia do zdrowia – dodaje.

Dla sieci klubów Just GYM to także szansa na dalszy rozwój i synergię ze znaną marką.
-Intencją działalności Just GYM było od zawsze dążenie do poprawy zdrowia i samopoczucia naszych klubowiczów. Teraz jesteśmy przekonani, że z biznesowym partnerem, takim jak Medicover, będziemy w stanie jeszcze lepiej zadbać o tych, dla których sport i aktywność fizyczna są nieodłączną częścią stylu życia. Widzimy też duży potencjał i dalszy rozwój naszej marki we współpracy z Medicover – komentuje Paweł Ciszek, założyciel i prezes zarządu Just GYM sp. z o.o.

Medicover planuje dalszy rozwój własnej sieci klubów sportowych oraz poszerzanie bazy obiektów, w których można realizować pakiety Medicover Sport.

Obecnie Medicover Sport pozwala na dostęp do około 4,5 tysiąca partnerskich obiektów sportowych i rekreacyjnych, miedzy innymi klubów sportowych, siłowni, basenów, ośrodków przystosowanych do trenowania wielu dyscyplin sportu i organizacji zajęć, na przykład jogi czy zumby, kręgielni, torów gokartowych, sal bilardowych.

Przeczytaj teraz

Medicover organizuje konferencję edukacyjną dla pracowników

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 21.09.2021

9 października 2021 w Warszawie odbędzie się konferencja edukacyjna dla dentystów i dentystek Medicover Stomatologia. Hasło wydarzenia brzmi: „Rytuał uśmiechu. Konferencja stomatologiczna 2021. Współpraca standardem nowoczesnej stomatologii”.

Udział w konferencji weźmie prawie 300 stomatologów i stomatolożek, a także osoby blisko związane z rozwojem branży dentystycznej w Polsce.

Wśród prelegentów znajdą się: dr Jacek Santorski – psycholog, dr n. med. Bartosz Cerkaski, dr Paulo Malo, lek. dent. Łukasz Lassmann, lek. dent. Marta Siewert-Gutowska, lek. dent. Anna Dermanowska, a także Joanna Zienkiewicz – ekspert ds. doświadczeń pacjenta.

Konferencja podzielona została na sześć bloków tematycznych, które mają pokazać nowoczesne podejście Medicover Stomatologia nie tylko do rozwoju sieci, ale także do świadczonych usług, standardu opieki, patient experience czy roli współpracy między dentystami różnych specjalizacji.

-Medicover Stomatologia buduje swoją sieć, opierając się na nowych filarach. W wielu obszarach, związanych chociażby z doświadczeniami pacjenta, holistycznym podejściem do leczenia, jakością opieki czy dostępem do technologii cyfrowych jesteśmy pionierami, realizując odważną wizję stomatologii XXI wieku. Tę wizję, w pełni i w różnych aspektach, zaprezentujemy już 9 października– zapowiada Wioletta Januszczyk, dyrektor zarządzająca Medicover Stomatologia.

Czytaj także: Medicover Stomatologia przejmuje klinikę Impladent>>>

Konferencja została podzielona na kilka bloków tematycznych, które przeprowadzają uczestników przez ścieżkę, jaką przechodzi każdy pacjent w Medicover Stomatologia. Wydarzenie otworzy prelekcja psychologa dra Jacka Santorskiego, która poświęcona będzie anatomii zaangażowania pacjenta i zespołu stomatologicznego w proces leczenia.

Drugą część konferencji poprowadzi duet: lek. dent. Anna Dermanowska oraz Joanna Zienkiewicz – ekspertka z zakresu budowania doświadczeń pacjenta, a dedykowana będzie customer care i patient experience oraz rosnącej roli obu tych zjawisk w nowym standardzie obsługi. W segmencie tym poruszony zostanie na przykład temat przepływu doświadczeń i praktyk z branży między innymi hotelarskiej do stomatologii.

Podczas trzeciej odsłony posłuchać będzie można dra n. med. Bartosza Cerkaskiego, twórcę programu „The Smile Journey”. Ta część poświęcona zostanie Digital Smile Design oraz rosnącemu znaczeniu technologii cyfrowych w osiąganiu najlepszych efektów estetycznych leczenia.

W kolejnym segmencie lek. dent. Łukasz Lassmann z należącego do Medicover Stomatologia centrum Dental Sense przedstawi temat: „Od kompleksowych rekonstrukcji zgryzu po zaburzenia stawu skroniowo-żuchwowego – jak planować, aby uniknąć niepowodzeń”. Natomiast lek. dent. Marta Siewert-Gutowska z Medicover Stomatologia Plac Konstytucji w Warszawie poświęci swoją część problemowi artrocentezy stawu skroniowo-żuchwowego.

Czytaj także: Wspólna inwestycja Medicover Stomatologia i Dental Sense>>>

Dużym wydarzeniem zbliżającej się konferencji będzie zamykające spotkanie wystąpienie dra Paulo Malo. Portugalczyk pojawi się na konferencji ze specjalną prelekcją, poświęconą stworzonej przez niego metodzie All-on-4, czyli odbudowie uzębienia w jeden dzień na implantach i bez przeszczepów.

Jak podkreśla Wioletta Januszczyk, wszystkie poruszane na konferencji tematy są esencją „Rytuału Uśmiechu”, czyli wizji stomatologii, jaką poprzez nowe otwarcia i akwizycje realizuje Medicover Stomatologia.
-„Rytuał uśmiechu” to coś więcej niż świeży koncept, w którym od niedawna powstają nasze centra. To zupełnie nowe podejście do biznesu stomatologicznego, w którym kluczową rolę odgrywa budowanie pozytywnych doświadczeń pacjenta, transparentność i kompleksowość leczenia, wysoki standard opieki, a także dostęp do nowych technologii i specjalistów różnych dziedzin. Zbliżającą się konferencją chcemy pokazać, jak duży drzemie w tym potencjał i jak bardzo przełomowe jest to podejście do leczenia i samej stomatologii – mówi.

-W Medicover Stomatologia dbamy nie tylko o rozwój sieci, ale przede wszystkim lekarzy pracujących w naszych centrach. Takimi wydarzeniami, jak to planowane w Warszawie, dajemy naszym dentystom i dentystkom dostęp do wiedzy z pierwszej ręki od najlepszych ekspertów w swoich dziedzinach. Co więcej, nagradzamy tych, którzy wspólnie z nami się rozwijają. Tegoroczną konferencje zakończy bowiem gala, na której wręczymy naszym pracownikom nagrody w ponad dwudziestu kategoriach, doceniając tym samym ich wkład w rozwój marki i nowego standardu opieki– podsumowuje Wioletta Januszczyk.

Przeczytaj teraz

Scanmed wspiera Ogólnopolski Dzień Marzeń

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 21.09.2021

W ramach wspierania akcji Ogólnopolski Dzień Marzeń, Centrum Medyczne Scanmed, działające przy ulicy Armii Krajowej 5 w Krakowie, oferuje bezpłatne konsultacje pediatryczne i badania przesiewowe dla dzieci.

Ogólnopolski Dzień Marzeń to inicjatywa Fundacji Mam Marzenie, zapoczątkował ją podopieczny organizacji, który poprosił, aby przebadać jego kolegów i koleżanki pod kątem wykrywania nowotworów.

Akcja odbędzie się w sobotę 25 września 2021 w Krakowie przy ul. Św. Krzyża 7. Podczas wydarzenia będzie można miedzy innymi porozmawiać z wolontariuszami, wziąć udział w grach, konkursach, zabawach i animacjach.

Czytaj także: Scanmed oferuje bezpłatne szczepienia przeciwko pneumokokom >>>

Najważniejszym elementem akcji będą działania edukacyjne i profilaktyczne. W ramach tych działań Scanmed przekazał zaproszenia na bezpłatne konsultacje pediatryczne i badania przesiewowe, które będą wykonywane w placówce przy Armii Krajowej.

Centra medyczne Scanmed działają w 23 miastach w Polsce, między innymi w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, Gdańsku i Pabianicach.

W skład Grupy Scanmed wchodzą dwa pełnoprofilowe szpitale – Szpital św. Rafała w Krakowie oraz Szpital im. Rudolfa Weigla w Blachowni – należące do Systemu Podstawowego Zabezpieczenia Świadczeń Szpitalnych (sieci szpitali), a także kilkanaście centrów kardiologicznych.

Czytaj także komentarz dyrektora medycznego Scanmed, Krzysztofa Burego: Jakość, reforma sieci szpitali i pacjent w centrum uwagi >>>

Przeczytaj teraz

Scanmed oferuje bezpłatne szczepienia przeciwko pneumokokom  

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 21.09.2021

Centrum Medyczne Scanmed w Warszawie od września 2021 oferuje bezpłatne szczepienia przeciwko pneumokokom dla osób powyżej 50. roku życia. Program jest finansowany przez samorząd województwa mazowieckiego. 

Program przeznaczony jest dla mieszkańców województwa mazowieckiego, warunkiem skorzystanie ze szczepienia jest przejście pozytywnie badania kwalifikacyjnego. 

Samorząd województwa mazowieckiego przeznaczył na ten cel 6 milionów złotych. Szczepienia są wykonywane w kilkudziesięciu punktach na terenie Mazowsza.  Z programu może skorzystać ponad 5 tysięcy osób.  

Centrum Medyczne Scanmed w Warszawie działa przy alei Niepodległości 107/109. Oferuje podstawową opiekę zdrowotną, konsultacje specjalistyczne, badania diagnostyczne, także w ramach programów profilaktycznych, medycynę pracy oraz rehabilitację.  

Przychodnia prowadzi pełną diagnostykę w kierunku wirusa Sars- Cov 2 – wykonuje testy genetyczne PRC, antygenowe i testy z surowicy w kierunku przeciwciał IgG po uzyskaniu odporności po chorobie i szczepieniu. 

Czytaj także: Jakość, reforma sieci szpitali i pacjent w centrum uwagi>>>

Przeczytaj teraz

Polmed otworzył nowe centrum medyczne

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 21.09.2021

Spółka Polmed S.A. uruchomiła w Tczewie kolejne, 18-ste centrum medyczne. Placówka, zlokalizowana w Galerii Kociewskiej, wyposażone została w 11 gabinetów. Oferuje konsultacje specjalistyczne oraz badania diagnostyczne.

W przychodni można skorzystać z konsultacji lekarzy wielu specjalności, dostępny jest szeroki wybór badań laboratoryjnych oraz badań diagnostycznych, takich jak USG, RTG, echo serca, holter ciśnieniowy i EKG, audiometria czy EKG. 

Centrum świadczy także usługi z zakresu diagnostyki wirusa SARS–CoV-2, w tym testy antygenowe i PCR wraz z wynikami w języku angielskim. 

Nowa placówka oferuje świadczenia komercyjne, jednak wkrótce będzie możliwa realizacja wybranych świadczeń finansowanych w ramach środków NFZ. Już teraz w placówce można bezpłatnie zrealizować badania profilaktyczne w ramach rządowego programu Profilaktyka 40 Plus. Wkrótce dostępne będą bezpłatne szczepienia przeciw Covid-19.

Czytaj także: Jakość, reforma sieci szpitali i pacjent w centrum uwagi >>>

Polmed S.A. działa na rynku od 22 lat, zapewniając kompleksowe usługi medyczne w oparciu o sieć własnych 18 centrów medycznych i ponad 3000 partnerów medycznych w całej Polsce.

W pierwszym kwartale 2021 roku Polmed rozszerzył swoją ofertę poprzez akwizycje, przejmując Szpital Rehabilitacyjny Jantar oraz sieć przychodni diagnostyki obrazowej Starmedica.

Spółki grupy Polmed obsługują ponad 800 tysięcy pacjentów oraz ponad 3500 firm i instytucji, współpracując z większością firm ubezpieczeniowych, działających w Polsce oraz realizując również kontrakty z Narodowym Funduszem Zdrowia. Pacjentom indywidualnym zapewniają opiekę lekarzy wszystkich specjalności oraz kompleksową diagnostykę, a firmom abonamenty dla pracowników i ich rodzin oraz badania w zakresie medycyny pracy.

Przeczytaj teraz
Porno Gratuit Porno Français Adulte XXX Brazzers Porn College Girls Film érotique Hard Porn Inceste Famille Porno Japonais Asiatique Jeunes Filles Porno Latin Brown Femmes Porn Mobile Porn Russe Porn Stars Porno Arabe Turc Porno caché Porno de qualité HD Porno Gratuit Porno Mature de Milf Porno Noir Regarder Porn Relations Lesbiennes Secrétaire de Bureau Porn Sexe en Groupe Sexe Gay Sexe Oral Vidéo Amateur Vidéo Anal