Śląskie: prawie 250 mln euro na ochronę zdrowia na lata 2014-2020

0
970

Województwo śląskie zaplanowało ponad 246 mln euro na projekty w zakresie ochrony zdrowia finansowane ze środków unijnych. W ramach Regionalnych Programów Operacyjnych Województwa Śląskiego 2014-2020 zaprogramowano oś priorytetową X Rewitalizacja i infrastruktura zdrowotna, w ramach której przewidziano działanie dotyczące wsparcia ochrony zdrowia w najbliższych latach.

W ramach tych projektów wsparcie uzyskają kompleksowe projekty mające na celu zwiększenie jakości specjalistycznych usług medycznych. Dofinansowane zostaną przedsięwzięcia, które dotyczą pięciu grup chorób o największym wpływie makro-ekonomicznym: choroby układu krążenia, układu kostno-stawowo-mięśniowego, układu oddechowego, nowotwory oraz choroby psychiczne.

Dodatkowo wspierane będą również projekty ukierunkowane na osoby starsze (geriatria). Realizowane inwestycje powinny polegać na zwiększeniu dostępności i jakości świadczenia usług zdrowotnych, wyposażenia i modernizacji placówek ochrony zdrowia, które przyczynią się do rozwiązania istotnych problemów zdrowotnych mieszkańców regionu.

Wybór projektów dotyczących wsparcia infrastruktury zdrowotnej będzie odbywał się w procedurze pozakonkursowej, w ramach tak zwanych projektów kluczowych. Realizacja przedsięwzięć w ramach tej ścieżki pozwoli na koncentrację wsparcia finansowego w ramach zidentyfikowanych obszarów deficytowych systemu ochrony zdrowia regionu. Beneficjentami programowanych interwencji będą mogły być wszystkie podmioty lecznicze działające w publicznym systemie ochrony zdrowia.

Urząd marszałkowski województwa śląskiego wstępnie zaproponował listę 10 projektów, które odpowiadałyby na potrzeby regionu w przedmiotowym zakresie. Przedsięwzięcia te są wskazane w drugiej wersji Mandatu Negocjacyjnego Województwa Śląskiego do Kontraktu Terytorialnego.

Mandat Negocjacyjny zawiera propozycje projektów, które są efektem konsultacji oraz prac analitycznych w oparciu o zapisy dokumentów strategicznych i decyzji kierunkowych MIR dot. wsparcia zdrowia ze środków RPO.  W dalszej kolejności, przedstawione propozycje inwestycji zostaną poddane analizie pod kątem zgodności z opublikowanym w marcu 2014 roku rządowym dokumentem strategicznym dla rozwoju polityki zdrowotnej pod nazwą Policy Paper oraz przejdą konsultacje komisji rządowo-samorządowej  ds. zdrowotności, jak również, tak jak wszystkie pozostałe inwestycje kluczowe, zostaną poddane badaniu wykonalności projektów. Tak więc rekomendacja w Mandacie Negocjacyjnym nie oznacza jeszcze ostatecznej decyzji o pozyskaniu dofinansowania na realizację inwestycji.

Zgodnie z projektem szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WSL 2014-2020, wersja 2.0, który zarząd województwa śląskiego przyjął 20 maja 2014  przewidywana alokacja na wsparcie infrastruktury ochrony zdrowia będzie wynosić 74 660 000 euro.

Dodatkowo sektor prywatny będzie mógł ubiegać się o wsparcie w ramach osi priorytetowej III Konkurencyjność MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Wsparcie bezzwrotne (dotacje) będzie można uzyskać na działania związane z innowacjami w sektorze ochrony zdrowia. Natomiast projekty ukierunkowane na rozwój działalności będą mogły zostać dofinansowanie za pomocą instrumentów zwrotnych.

Na tego typu operacje przewidziano 171 386 000 euro.

Łącznie beneficjenci z sektora ochrony zdrowia będą mogli ubiegać się o 246 046 000 euro, co stanowi około 10 procent całkowitej alokacji EFRR w RPO WSL 2014-2020.

Środki Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 projektowane są na realizację działań z zakresu ochrony zdrowia dotyczących programów rehabilitacji leczniczej, ułatwiających powroty do pracy, programów profilaktycznych w kierunku wczesnego wykrywania nowotworów jelita grubego, piersi i szyjki macicy, projektów profilaktycznych dotyczących chorób będących istotnym problemem zdrowotnym regionu, rozwoju opieki zdrowotnej, zwiększenia jakości i dostępności usług zdrowotnych (w tym m.in. wsparcie kompleksowej opieki nad matką i dzieckiem, diagnostyka wad rozwojowych i leczenie chorób cywilizacyjnych u dzieci, rehabilitacja dzieci zagrożonych niepełnosprawnością i niepełnosprawnych).

Wskazane typy operacji przewidziano do realizacji w ramach Działania 8.4 Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy oraz Działania 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne.

Na realizację dwóch wymienionych działań, gdzie działania z zakresu ochrony zdrowia stanowią istotną część wsparcia, przewidziano łącznie 128 269 888,00 euro.

Ze wskazanego katalogu operacji do wdrażania w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych przewidziano realizację programów rehabilitacji leczniczej. Poza narzędziem ZIT przewiduje się realizację projektów w trybie pozakonkursowym. Wsparcie w tym trybie skoncentrowane ma być na działaniach dotyczących profilaktyki zdrowotnej.
Oprócz dwóch wymienionych trybów utrzymany będzie tryb konkursowy, w którym przewiduje się realizację programów rehabilitacji leczniczej oraz działania na rzecz opieki zdrowotnej, zwiększenia jakości i dostępności usług zdrowotnych.

O środki w ramach wszystkich wykazanych trybów starać będą się mogły wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych, przy spełnieniu kryteriów wskazanych w dokumentach regulujących nabór. Dla przykładu projekt wytycznych w zakresie działań finansowanych ze środków EFSw perspektywie 2014-2020 służących rozwojowi profilaktyki nowotworowej w kierunku wykrywania raka jelita grubego, szyjki macicy i raka piersi przewiduje, że środki EFS, w przypadku finansowania programu profilaktyki raka piersi i programu profilaktyki raka szyjki macicy, adresowane będą do podmiotów, które posiadają kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia w ramach programów populacyjnych, tj. Populacyjnego programu profilaktyki i wczesnego wykrywania raka szyjki macicy oraz Populacyjnego programu wczesnego wykrywania raka piersi. Natomiast w przypadku finansowania programu z zakresu profilaktyki raka jelita grubego, o środki z EFS będą mogły ubiegać się wszystkie podmioty, w tym również te, które posiadają umowę z Ministerstwem Zdrowia, w ramach Programu badań przesiewowych dla wczesnego wykrywania raka jelita grubego.
W ramach RPO WSL 2014-2020 przewiduje się także zastosowanie w szerokim zakresie zintegrowanych instrumentów terytorialnych, w tym instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) i Regionalnych Inwestycji Terytorialnych (RIT) w oparciu o następujący model wdrażania: 1 ZIT dla metropolii górnośląskiej wraz z jej obszarem funkcjonalnym, obejmującym cały Subregion Centralny województwa śląskiego, 3 RIT-y dla obszarów funkcjonalnych pozostałych subregionów, odpowiednio: północnego, południowego i zachodniego.

Wsparcie zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich w województwie śląskim skoncentrowane zostało na realizacji celów rozwojowych określonych w Strategii ZIT/RIT, obejmujących uzgodnione kierunki interwencji z gminami wchodzącymi w skład subregionów.W ramach środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego(EFRR) infrastruktura ochrony zdrowia nie została przewidziana do realizacji w ramach tych instrumentów terytorialnych.