Środki unijne na lata 2014-2020 dla publicznych podmiotów leczniczych

0
995


Środki unijne w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 będą przeznaczone między innymi na ochronę zdrowia. Z przyjętej przez rząd strategii wykorzystania tych środków wynika, że będzie ona preferowała podmioty publiczne.

Z prezentacji zamieszczonej na stronie Ministerstwa Zdrowia wynika, że w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko środki  będą przeznaczone na system ratownictwa medycznego: szpitalne oddziały ratunkowe, lotnicze pogotowie ratunkowe, centra urazowe oraz jednostki organizacyjne szpitali wyspecjalizowane w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego.  Beneficjentami tych środków będą podmioty lecznicze udzielające świadczeń zdrowotnych w zakresie ratownictwa medycznego.

W zakresie infrastruktury ponadregionalnej środki będą przeznaczone na oddziały szpitalne i inne jednostki organizacyjne szpitali dedykowane do leczenia chorób o największym wpływie na aktywność zawodową, takich jak choroby układu krążenia, nowotworowe, układu kostno-stawowo-mięśniowego, oddechowego, psychiczne. Środki te będą przeznaczone dla oddziałów szpitalnych prowadzących usługi lecznicze w zakresie ginekologii, położnictwa, neonatologii, pediatrii oraz innych oddziałów dedykowanych dzieciom. Dofinansowanie będą mogły uzyskać projekty obejmujące roboty budowalne i zakup wyposażenia, także dla pracowni diagnostycznych współpracujących z tymi jednostkami.

Beneficjantami środków przydzielanych w ramach infrastruktury ponadregionalnej mają być będą podmioty lecznicze, a także przedsiębiorcy prywatni powstali z ich przekształcenia, otworzone przez ministra lub centralny organ administracji rządowej, publiczną uczelnię medyczną lub publiczną uczelnię prowadzącą działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych, instytuty badawcze prowadzące badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie usług medycznych, uczestniczące w systemie ochrony zdrowia.

Środki przeznaczone na ten cel wynoszą ogółem 603 882 353 zł, z tego wkład unijny to 508 300 tysięcy złotych (80 lub 85 procent kosztów kwalifikowanych).

W ramach RPO środki unijne będą przeznaczone na zwalczanie chorób układu krążenia, nowotworowych,  układu kostno-stawowo-mięśniowego, oddechowego, psychicznych. Środki będą przeznaczone na zwalczanie specyficznej dla danego regionu grupy chorób, które są istotną przyczyną dezaktywacji zawodowej. Będą także przeznaczone na dla oddziałów szpitalnych prowadzących usługi lecznicze w zakresie ginekologii, położnictwa, neonatologii, pediatrii oraz innych oddziałów dedykowanych dzieciom oraz na opiekę nad osobami starszymi.

Beneficjentami tych środków będą podmioty lecznicze, a także przedsiębiorcy powstali z ich przekształcenia, utworzone przez jednostkę samorządu terytorialnego. Jedynie w przypadku wsparcia projektów związanych z usługami dla osób starszych – będą to pomioty niezależnie od organu założycielskiego.