Środku unijne dla organizacji pracodawców

0
840

Ministerstwo Zdrowia ogłosiło nabór wniosków o dofinansowanie projektów dotyczących rozwijania dialogu społecznego oraz społecznej odpowiedzialności instytucji systemu ochrony zdrowia. W konkursie mogą brać także udział organizacje pracodawców.  Na dofinansowanie projektów przeznaczono 5 mln zł.

Nabór wniosków o dofinansowanie trwa od 4 kwietnia 2016 i zakończy się 29 kwietnia 2016.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu to 97 procent.

Przedmiotem konkursu mogą być projekty, które przewidują realizację działań mających na celu rozwijanie dialogu społecznego oraz idei społecznej odpowiedzialności instytucji systemu ochrony zdrowia, między innymi poprzez wsparcie współpracy administracji systemu ochrony zdrowia z organizacjami pacjenckimi.

W ramach konkursu o dofinansowanie realizacji projektu mogą ubiegać się podmioty wykazane w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118, ze zm.) czyli organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, które od co najmniej 12 miesięcy są zarejestrowane i prowadzą działalność w zakresie ochrony zdrowia i promocji i reprezentują środowisko pacjentów (wymagany okres 12 miesięcy od zarejestrowania liczony jest do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie projektu).

Konkurs przeznaczony jest także dla partnerów społecznych, czyli reprezentatywnych organizacji pracodawców i pracowników w rozumieniu ustawy z 24 lipca 2015 roku o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. poz. 1240) oraz branżowe i regionalne organizacje pracodawców i pracowników w rozumieniu ustawy z 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców (Dz. U. z 2015 r., poz. 2029 tj.), ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (Dz. U. z 2002 r. Nr 112, poz. 979, z późn. zm.) i ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 167).

W ramach konkursu dofinansowanie mogą otrzymać projekty, które zaplanują łącznie co najmniej realizację następujących zadań:
– zachęcanie do udziału w konsultacjach oraz upowszechnianie informacji o konsultacjach publicznych aktów prawnych lub innych dokumentów rządowych dotyczących ochrony zdrowia przekazywanych przez Ministerstwo Zdrowia lub inny organ administracji państwowej zaangażowany w realizacje polityki zdrowotnej, np. NFZ,
– zachęcanie do udziału w konsultacjach oraz upowszechnianie informacji o konsultacjach odnoszących się do obszaru ochrony zdrowia prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego,
– przygotowanie ekspertyz i opinii, zawierających propozycje zmian organizacyjnych, prawnych i finansowych, które umożliwiałyby poprawę funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, w tym w szczególności poprawę opieki na pacjentem onkologicznym,
– organizacja warsztatów, grup roboczych, konferencji służących wymianie dobrych praktyk i kończących się wypracowaniem rekomendacji w zakresie rozwiązań poprawiających dialog społeczny w obszarze ochrony zdrowia, funkcjonowania programów profilaktycznych oraz poprawy rozwiązań służących lepszemu dostosowaniu systemu ochrony zdrowia do zmieniających się warunków demograficznych i epidemiologicznych.

Szczegółowe informacje znajdują się w serwisie Programu Wiedza Edukacja Rozwój www.power.gov.pl