Szacunek wobec rodzącej w standardach okołoporodowych

0
191

1 stycznia 2019 roku wejdą w życie przepisy dotyczące standardu organizacyjnego w opiece okołoporodowej. Rozporządzenie ministra zdrowia z tej sprawie z 16 sierpnia 2018 roku zostało opublikowane 11 września 2018 w Dzienniku Ustaw RP. Podmioty lecznicze będą ustalać wskaźniki tej opieki i monitorować je, nie rzadziej niż raz w roku.

Sposób realizacji standardu oraz metody monitoringu określi regulamin organizacyjny podmiotu leczniczego.

Rozporządzenie zawiera między innymi zakres świadczeń profilaktycznych i działań w zakresie promocji zdrowia oraz badan diagnostycznych i konsultacji medycznych, wykonywanych u kobiet w okresie ciąży, wraz z okresami ich przeprowadzania, oraz wymienia czynnik ryzyka powikłań okołoporodowych.

Za edukację przedporodową odpowiada położna, ale edukacja taka należy także do zadań lekarza położnika. W jej ramach opracowywany  jest plan porodu.

Rozporządzenie podkreśla konieczność traktowania kobiety rodzącej z szacunkiem i umożliwia jej udział w podejmowaniu decyzji związanych z porodem.

„Osoby sprawujące opiekę potrafią nawiązać dobry kontakt z rodzącą i mieć świadomość, jak ważne są postawa, słowa kierowane do rodzącej oraz ton głosu podczas rozmowy. Należy zapytać rodzącą o jej potrzeby i oczekiwania, a pozyskane informacje wykorzystać do wspierania i kierowania rodzącą podczas porodu. W celu nawiązania dobrego kontaktu z rodzącą osoby sprawujące opiekę oraz inne osoby uczestniczące bezpośrednio w udzielaniu świadczeń zdrowotnych w szczególności witają rodzącą osobiście, przedstawiają się i wyjaśniają swoją rolę w opiece nad nią, prezentują spokojną i wzbudzającą zaufanie postawę, szanują prywatność rodzącej i jej poczucie intymności, zapoznają się z planem porodu, omawiają go z rodzącą i w miarę możliwości stosują jego postanowienia, omawiają z rodzącą dostępne sposoby łagodzenia bólu, każdorazowo uzyskują zgodę rodzącej lub jej przedstawiciela ustawowego na wykonanie zabiegów i badań,  udzielają informacji na temat sposobów wzywania pomocy, a w sytuacji konieczności przekazania opieki nad rodzącą informują ją o tym fakcie” – czytamy w części VI rozporządzenia.

Rozporządzenie mówi także o prawie rodzącej do łagodzenia bólu porodowego,  określa postępowanie w czasie poszczególnych faz porodu oraz w zakresie opieki nad noworodkiem.

W okresie połogu opieka nad kobietą ma objąć także ocenę jej stanu psychicznego, w tym ryzyka wystąpienia depresji porodowej. Pomoc psychologiczna ma także dotyczyć sytuacji, gdy podczas ciąży rozpoznano ciężka chorobę lub wadę u dziecka,  gdy nastąpiło poronienie, urodzenia dziecka martwego, niezdolnego do życia, chorego lub z wadami wrodzonymi.

Standardem ma być także zapewnienie każdej potrzebującej matce sprzętu do skutecznego pozyskiwania mleka kobiecego, jednak ten punkt rozporządzenia będzie obowiązywał dopiero od 2022 roku.