Stanowisko w sprawie przeprowadzenia badań lekarskich pracowników

0
1197

Stanowisko w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie przeprowadzenia badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy.

Konfederacja Pracodawców Polskich traktuje zdrowie pracowników jako jeden z podstawowych warunków zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstwa i gospodarki. Przedstawiony do opinii projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie przeprowadzenia badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (dalej „Rozporządzenie”) chociaż traktuje zdrowie pracownika w sposób pierwszoplanowy, nie bierze pod uwagę skutków ekonomicznych i organizacyjnych formułowanych w nim regulacji. Zgadzając się co do zasady z potrzebą doskonalenia ochrony zdrowia pracownika na stanowisku pracy, negatywnie oceniamy rozwiązania proponowane w Rozporządzeniu. Ich wdrożenie prowadziłoby do podniesienia kosztu badań profilaktycznych ponad możliwości ekonomiczne przedsiębiorstw, wydłużenia czasu ich wykonania dezorganizującego proces zatrudniania oraz paraliżu na płaszczyźnie wizytacji stanowisk pracy.

Uwagi szczegółowe
§ 3 ust. 2
Rozporządzenie stanowi, że obowiązkowe rozpoznanie środowiska pracy poprzez wizytację stanowisk pracy, wykonuje lekarz medycyny pracy odpowiednio do uprawnień opisanych w § 7. Do tej pory mógł to wykonywać lekarz lub pielęgniarka posiadająca ukończony kurs specjalistyczny i nie było obowiązku, aby to lekarz medycyny pracy odwiedził każdy zakład pracy. Z powodu ograniczonej liczby lekarzy medycyny pracy z jednej strony a z drugiej z powodu ogromu przedsiębiorstw i funkcjonujących w nich stanowisk pracy, poza nielicznymi wyjątkami, zapis ten nie będzie możliwy do realizacji.

§ 6 pkt 2 lit. b

Niepokoi nas możliwość skierowania na badania z inicjatywy pracodawcy, po uzyskaniu wiarygodnych informacji o zmianie stanu zdrowia. Jedynym wiarygodnym źródłem informacji o stanie zdrowia pacjenta jest wyłącznie pacjent i jego lekarz. O pacjencie jako źródle informacji mówi § 6 pkt 2 lit. a. Lekarza obejmuje obowiązek tajemnicy lekarskiej. Zapis ten więc bezpośrednio zakłada domniemanie o stanie zdrowia jako podstawę podjęcia działania wobec pracownika, co jest niedopuszczalne. Zwracamy także uwagę na możliwe zagrożenie jego nadużywania przez nieuczciwych pracodawców np. w celu pozbycia się niewygodnego pracownika. Uważamy, że zapis ten może być również narzędziem mobingu.

Załącznik nr 1
Wskazówki metodyczne określające rozbudowany zakres badań wymaganych do poszczególnych narażeń spowodują:
a) znaczący wzrost kosztu diagnostyki, dla którego nie wskazano źródeł finansowania (np. wykonanie biopsji szpiku kostnego oznacza, że pracownik musi zostać skierowany do szpitala i podlegać procedurze hospitalizacji),
b) wzrost czasu badania i wydania orzeczenia wydłużający proces przyjmowania do pracy kosztem pracownika i pracodawcy oraz rozciągnięcie w czasie okresowych kontroli stanu zdrowia kosztem obowiązków pracowniczych (we wskazówkach są wymienione jako obowiązkowe badania, gdzie na wynik oczekuje się do kilku tygodni).
Wraz z Rozporządzeniem nie przedstawiono analizy skutków ekonomicznych dla przedsiębiorstw będących efektem wprowadzenia nowych regulacji. Uważamy przedstawienie takiej analizy za warunek konieczny dla pełnego zrozumienia skutków regulacji i zaprogramowania spodziewanych działań zapobiegających. W tym obszarze pochopny jest wniosek nr 5 załączonej do Rozporządzenia Oceny skutków regulacji konstatujący brak takich skutków.

Załącznik nr 2

Wzór skierowania na specjalistyczne badania konsultacyjne, w przypadku kierowania pacjenta do kilku konsultantów, oznacza czasochłonne kilkukrotne wypisanie tych samych danych. Sugerujemy przyjąć takie rozwiązanie, które pozwoli na jednym druku kierować pracownika do kilku konsultantów.

Załącznik nr 5
Wzór skierowania na badania profilaktyczne będzie stanowił dla pracodawców rewolucję (druk 7-mio stronicowy). Konieczna jest bardzo dokładna instrukcja wpisywania danych, gdyż w przeciwnym razie pracodawca będzie miał duże trudności w jego wypełnianiu. Lekarz, który jest zobowiązany do podpisania druku nie wykona tej czynności nie mając kompletu danych. Skutkować to będzie odesłaniem pracownika do pracodawcy celem prawidłowego wypełnienia druku i co za tym idzie będzie to generowało niezadowolenie pracodawcy z tytułu wydłużania terminu wykonania badania profilaktycznego. W celu kształtowania właściwych relacji pomiędzy lekarzem, pracownikiem a pracodawcą sugerujemy umieszczenie w Rozporządzeniu zapisu o skutkach niepoprawnego lub niepełnego wypełnienia skierowania, potwierdzający w takim wypadku uprawnienia lekarza do jego odrzucenia.

Podsumowanie

Poprzez zwiększone obowiązki lekarzy medycyny pracy i zwiększony zakres obowiązkowych badań, Rozporządzenie zakłada podniesienie poziomu ochrony pracownika przed zagrożeniami na stanowisku pracy. Autorzy nie uwzględnili jednak skutków regulacji dla personelu medycznego i pracodawców przyjmując, że Rozporządzenie nie będzie miało wpływu na funkcjonowanie przedsiębiorstw. W naszej ocenie wpływ ten nie może być pominięty, wymaga oszacowania i przyjęcia rozwiązań kompensujących lub modyfikacji wymagań.

 

PODZIEL SIĘ
Poprzedni artykułAdministracja
Następny artykułZarządzanie operacyjne