Stem Cell Spin zadebiutuje na GPW

0
951

Spółka biotechnologiczna Stem Cell Spin S.A. z Wrocławia zawarła z Domem Maklerskim WDM S.A. umowę, której przedmiotem jest sporządzenie prospektu umożliwiającego dopuszczenie papierów wartościowych spółki do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Umowa ta obejmuje również współpracę w zakresie przeprowadzenia procedury umożliwiającej przeniesienie notowań akcji spółki z rynku NewConnect na rynek regulowany GPW.

Stem Cells Spin S.A. jest spółką biotechnologiczną zawiązaną w 2009 roku przez naukowców Akademii Medycznej we Wrocławiu. Celem spółki jest komercjalizacja odkryć związanych z posiadanym wynalazkiem dotyczącym wyprowadzania, hodowli i zastosowania komórek macierzystych o symbolu MIC-1 oraz substancji pochodnych.

Stem Cells Spin S.A. opracowała i wdrożyła unikalne w skali światowej metody hodowli komórek macierzystych MIC-1 oraz produkcji na ich bazie naturalnych (nie modyfikowanych chemicznie ani genetycznie) substancji biologicznych o niezwykłym potencjale regeneracyjnym tkanek organizmów ludzkich i zwierzęcych. Przeprowadzone badania wykazały możliwość zastosowania w medycynie ludzkiej i weterynaryjnej oraz dermokosmetyce. Wśród najważniejszych prac realizowanych przez spółkę są programy badawcze nad innowacyjnymi lekami biologicznymi.

Do głównych udziałowców spółki należą: BIO-MED Investors S.A., Marek Cegielski, Janisław Muszyński, Marek Bochnia, Wojciech Dziewuszek oraz BCD-M sp. z o.o. W IV kwartale roku 2011 spółka osiągnęła przychody netto ze sprzedaży w wysokości 36 296,82 zł oraz stratę netto w wysokości 261 494,30 zł. Strata na działalności operacyjnej wyniosła około 390 tysięcy złotych. Jak wyjaśnia spółka w komunikacie, strata jest wynikiem ponoszenia kosztów z przygotowaniem do wprowadzenia produktów dermokosmetycznych na rynek w I kwartale 2012 roku przy jeszcze nie uruchomionej sprzedaży.