Swissmed: 19 mln zł przychodu w I kwartale 2015

0
906

W I półroczu 2015 roku, obejmującym okres od 1 kwietnia 2015 do 30 września 2015, przychody ogółem Grupy Kapitałowej Swissmed wyniosły 19.188 tys. zł i prezentowały się na nieco niższym poziomie jak w I półroczu 2014 roku (spadek o 2,6 procent). Spadek ten nastąpił w zakresie usług świadczonych poza działalnością medyczną, z uwagi na sprzedaży w kwietniu 2015 sprzętu radiologicznego do spółki NZOZ Magodent Sp. z o.o.

Przychody ze sprzedaży w I półroczu 2015 miały wartość 17 659 tys. zł. Zysk netto wyniósł 1 583 tys. zł.

Zdecydowany wzrost nastąpił w sektorze przychodów z usług medycznych (o 5,5 procent), w tym wzrost o 22,2 procent odnotowano w usługach świadczonych na rzecz Narodowego Funduszu Zdrowia. Wzrost ten wynikał głównie z realizacji nadlimitowych świadczeń w zakresie pakietu onkologicznego.

Poziom usług na rzecz pacjentów prywatnych prezentował się na zbliżonym poziomie jak w I półroczu roku poprzedniego (+0,8 procent). Główny wpływ na osiągnięte przychody prywatne miał wzrost procedur szpitalnych oraz przychody zrealizowane przez spółkę Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A., który mimo braku dwóch placówek (rezygnacja z placówki w Warszawie oraz z placówki przy ulicy Skłodowskiej Curie w Gdańsku) zdołał osiągnąć zbliżony poziom przychodów jak w I półroczu roku 2014.

W zakresie lecznictwa otwartego, w porównaniu do analogicznego okresu w roku poprzednim zanotowano nieznaczny spadek świadczonych usług (o 1,0 procent), zarówno w zakresie liczby procedur jak i osiągniętych wpływów. Zdecydowany wzrost nastąpił natomiast w lecznictwie zamkniętym, gdzie dynamika wyniosła +17,7 procent. Wpływ na ten wzrost miała możliwość realizacji nielimitowanych procedur onkologicznych, ale także nastąpił wzrost procedur szpitalnych prywatnych.

W kolejnych miesiącach spółki z Grupy Swissmed kontynuować będą proces restrukturyzacji prowadzonej działalności operacyjnej. Działania te obejmować będą rozwój usług w placówkach ambulatoryjnych, w szczególności związane z Centrum Opieki i Aktywizacji Seniora polegające na zapewnieniu całodobowej opieki i rehabilitacji osobom starszym, pacjentom po hospitalizacji lub leczeniu operacyjnym, które ze względu na stan zdrowia lub stopień niepełnosprawności nie mogą samodzielnie funkcjonować w środowisku domowym. Działania te dotyczyć będą także rozwoju usług szpitalnych, związanych zarówno z realizacją kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia w świadczeniach pakietu onkologicznego jak i z procedurami prywatnymi.

Ponadto Grupa Swissmed przygotowuje się do realizacji zadania inwestycyjnego, utworzenia Centrum Opiekuńczo-Rehabilitacyjnego przeznaczonego dla mieszkańców Gdańska, ukierunkowanego głównie na opiekę nad osobami starszymi, przewlekle chorymi i niepełnosprawnymi. Centrum Opiekuńczo – Rehabilitacyjne będzie miało charakter kompleksowy, zintegrowany i wielofunkcyjny oraz składać się będzie z Domu Pomocy Społecznej przeznaczonego dla osób przewlekle somatycznie chorych, Centrum Rehabilitacyjno-Pobytowego o charakterze dziennym i stacjonarnym, promującego usługi aktywności fizycznej seniorów, Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego przystosowanego do kontraktowania z Narodowym Funduszem Zdrowia, oddziału szpitalnego zabezpieczającego kompleks usług rehabilitacyjno-pobytowych, poradni podstawowej opieki zdrowotnej ukierunkowanej na opiekę geriatryczną i rehabilitację, przedszkola niepublicznego z dwoma oddziałami, w tym z oddziałem sprofilowanym na rehabilitację dzieci, oraz wydzielonego w ramach inwestycji pomieszczenia z przeznaczeniem na cele społeczne.

Grupa Kapitałowa Swissmed jest konsorcjum prowadzącym działalność operacyjną w zakresie usług medycznych. Grupa obejmuje spółki: Swissmed Centrum Zdrowia S.A., Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A., Swissmed Development Sp. z.o.o., Swissmed Nieruchomości Sp. z o.o., Swissmed Opieka Sp. z o.o., Fundacja Promedicine.

Grupa Swissmed prowadzi działalność w oparciu o własny szpital wielospecjalistyczny znajdujący się przy ulicy Wileńskiej 44 w Gdańsku oraz przychodnie przyszpitalne, a także w 3 przychodniach zewnętrznych zlokalizowanych w Gdańsku, Gdyni i w Pruszczu Gdańskim. W szpitalu wykonywane są procedury medyczne z zakresu chirurgii ogólnej, ginekologii, ortopedii, chirurgii onkologicznej, chirurgii plastycznej, laryngologii, urologii, neurochirurgii i okulistyki. W przychodniach Swissmed wykonywane są badania diagnostyczne z zakresu radiologii, kardiologii, okulistyki i konsultacje lekarskie w zakresie kilkunastu dziedzin medycyny, w tym między innym interny, chirurgii, laryngologii, medycyny pracy, ginekologii, ortopedii i urologii. Znaczna większość usług medycznych oferowanych przez Swissmed jest świadczona w ramach kontraktów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia