Swissmed PSM: 21 mln zł przychodów

0
942

Skonsolidowane przychody netto ze sprzedaży spółki Swissmed Prywatny Serwis Medyczny narastająca od 1 stycznia 2011 do 31 marca 2012 wyniosły 21 607 tys. zł.  Przychody za V kwartał roku obrotowego 2011 wyniosły 4 637 tys. zł.

Spółka zanotowała w okresie od stycznia 2011 do 31 marca 2012 stratę netto w wysokości 299 tysięcy złotych, a w V kwartale roku obrotowego 2011 (od 1 stycznia 2012 do 31 marca 2012) strata ta wyniosła 632 tysiące złotych. Zobowiązania długoterminowe spółki na dzień 31 marca 2012 wyniosły 4 610 tys. zł, a zobowiązania krótkoterminowe – 3 674 tys. zł.

Przy zachowaniu porównywalnych okresów obrachunkowych (5 kwartałów) przychody wzrosły o 30,3 procent. Złożył się na to 41.4-procentowy wzrost przychodów z lecznictwa otwartego oraz 15,6-procentowy wzrost przychodów z lecznictwa zamkniętego. W ramach lecznictwa otwartego najwyższą dynamikę wzrostu zanotowano w ramach przychodów osiąganych z tytułu obsługi klientów innych centrów medycznych (wzrost o 53 procent). Do wzrostu przychodów przyczyniło się również przejęcie spółki Euromed, która osiągnęła przychody w wysokości około 1,8 mln zł.

Niezależnie od faktu, że nastąpiło opóźnienie w oddaniu do użytkowania nowych przychodni na Gdańskiej Morenie oraz Pruszczu Gdańskim, zanotowano wysoką dynamikę przychodów. Pierwotnie zakładano, że obie placówki zostaną oddane do końca 2011 roku. Ze względu na opóźnienia budowlane, przychodnia na Gdańskiej Morenie została oddana do użytkowania w grudniu 2011, natomiast przychodnia w Pruszczu Gdańskim dopiero w marcu 2012. Opóźnienie miało wpływ na osiągnięcie przez PSM niższych przychodów niż pierwotnie planowano. Przychodnia na Gdańskiej Morenie osiągnęła pełne zdolności operacyjne natomiast przychodnia w Pruszczu znajduje się jeszcze w fazie rozruchu.

Koszty działalności operacyjnej wzrosły o 40,9 procent i ich dynamika była wyższa od dynamiki przychodów. Wynikało to z przeprowadzonych w 2011 roku akwizycji (zakup przychodni Euromed w Warszawie) oraz inwestycji w nowe obiekty (Pruszcz i Morena). Wysoki wzrost kosztów materiałowych (wzrost o 262 procent) jest powiązany z przeprowadzonym remontem przychodni w Warszawie oraz wyposażeniem nowo otwartych przychodni na terenie aglomeracji Gdańskiej. Wzrost kosztów usług obcych (o 33 procent) i wynagrodzeń (o 59 procent) jest związany ze wzrostem kosztów najmu, kosztów obcych usług medycznych oraz kosztów wynagrodzeń personelu medycznego (rejestratorki, pielęgniarki). W następnych okresach, ze względu na ukończenie procesów inwestycyjnych, przewidywany jest spadek dynamiki kosztów działalności operacyjnej

Przyczyną dla której rok obrotowy 2011/2012 został przedłużony o jeden kwartał jest konieczność dostosowania się do okresów sprawozdawczych zawartych w sprawozdaniach finansowych całej grupy kapitałowej Swissmed, w której to w każdej ze spółek nastąpiło przesunięcie roku obrachunkowego. Zmiana roku obrotowego i roku podatkowego w całej grupie kapitałowej Swissmed związana jest ze specyfiką prowadzonej działalności i rozliczeniami z Narodowym Funduszem Zdrowia, prowadzonym w jednostce dominującej grupy kapitałowej Swissmed Centrum Zdrowia S.A. Ostateczne rozliczenia kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia za dany rok obrachunkowy odbywają się do końca lutego, dlatego z uwagi na dbałość o rzetelne przedstawienie sytuacji za dany rok obrotowy konieczne było przesunięcie roku obrachunkowego o jeden kwartał.

Swissmed Prywatny Serwis Medyczny jest częścią Grupy Kapitałowej Swissmed, która obejmuje także spółki: Swissmed Centrum Zdrowia S.A.,  Swissmed Nieruchomości sp. z o.o. (zajmuje się wynajęciem gabinetów lekarskich, sal operacyjnych i powierzchni biurowej) oraz Swissmed Development sp. z o.o. (zajmuje się nabywaniem gruntów pod nowe inwestycje i budową obiektów szpitalnych).