Szpitalne finanse pozornie lepsze

0
1110

W roku 2012 nastąpiło przełamanie trendu, w wyniku którego coraz więcej szpitali odnotowywało stratę. Wpływ na to miała zmiana rachunkowa oraz zwiększenie budżetu NFZ. Jednak średnia rentowność netto szpitali w roku 2012 była nadal ujemna, a niska dynamika budżetu Funduszu w latach 2013 i 2014 nie napawa optymizmem.

Pozytywne mogą być natomiast dla szpitali zmiany w ustawie o świadczeniach medycznych finansowanych ze środków publicznych.

W roku 2008 odsetek szpitali odnotowujących zysk nett wynosił 68 procent, w roku  2012 –  59 procent. Jednocześnie od roku 2008 do 2011 zwiększała się liczba szpitali, które zanotowały stratę (z 32 procent do 61 procent). Z badań przeprowadzonych przez spółkę Magellan wynika, że odsetek szpitali przynoszących straty na działalności podstawowej w roku 2012 zmniejszył się tylko o 3 procent w stosunku do roku poprzedniego i wyniósł 73 procent.

Różnice między wynikami z działalności podstawowej a wyników netto to efekt nowelizacji ustawy o działalności leczniczej z roku 2012, która spowodowała obowiązek przeksięgowania części funduszu założycielskiego na RMP (rozliczenia międzyokresowe przychodów). Według szacunków zmiany dotyczące amortyzacji podniosły średnią rentowność w 2012 roku o około 2,3-2,5 procenta. W rezultacie około 70-80 szpitali nie wykazało ujemnego wyniku finansowego po amortyzacji, a ich podmioty tworzące nie musiały się zastanawiać nad kwestią przekształceń placówek w spółki prawa handlowego.

Drugą przyczyną poprawy sytuacji finansowej szpitali w roku 2012 był wzrost budżetu Narodowego Funduszu Zdrowia. Istnieje wyraźna zależność pomiędzy dynamiką budżetu NFZ na leczenie szpitalne, a dynamiką przychodów ze sprzedaży szpitali. Efektem jest poprawa średniej rentowności placówek.

Najmniejszą dynamikę wzrostu wartości kontraktów NFZ na lecznictwo szpitale w ostatnich latach odnotowało województwo mazowieckie (średnio o 2 procent rocznie). W roku 2012 dynamika w tym województwie była najniższa, w roku 2013 jest ujemna. W lepszej sytuacji znajduje się województwo śląskie, które odnotowywało wzrost wartości kontraktu na leczenie szpital średnio od 2,7 procent rocznie. Wysoki wzrost dotyczy natomiast województw podkarpackiego i warmińsko-mazurskiego (średni o 6 procent rocznie). Z danych wynika, że nie zawsze jednak duża dynamika przyrostu wartości kontraktu przekłada się na wyniki szpitali, czego przykładem może być województwo podkarpackie.

Biorąc pod uwagę rodzaje organów założycielskich szpitali można stwierdzić, że najwyższym średnim wskaźnikiem rentowności netto w roku 2012 charakteryzowały się jednostki podlegające Ministerstwu Spraw Wewnętrznych (1,7 procent). Było to o wiele więcej niż w roku 2008, kiedy wskaźnik wyniósł minus 2,0 procent. Wśród szpitali należących do samorządów najwyższych średnim wskaźnikiem rentowności charakteryzują się szpitale wojewódzkie, a następnie powiatowe. Natomiast najniższy wskaźnik został zanotowany w jednostkach utworzonych przez gminy.

Firma finansowa Magellan S.A. prowadzi badania sytuacji ekonomicznej szpitali już od  ośmiu lat, od pięciu lat wyniki tych badań są przez spółkę publikowane. Tegoroczny raport powstał na podstawie danych uzyskanych od 80 procent publicznych jednostek szpitalnych działających na rynku.