Są nowe wymagania dotyczące centrów urazowych dla dzieci

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 27.10.2018

9 listopada 2018 roku wejdzie w życie rozporządzenie ministra zdrowia dotyczące centrów urazowych dla dzieci. Zawiera ono zmienione wymogi dotyczące specjalistów zatrudnionych w takiej jednostce.

Z przepisów wynika, że w skład zespołu urazowego dziecięcego wejdzie co najmniej trzech lekarzy, w tym lekarz posiadający tytuł specjalisty lub specjalizację II stopnia w dziedzinie chirurgii dziecięcej,  lekarz posiadający tytuł specjalisty w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii lub lekarz posiadający specjalizację II stopnia w dziedzinie anestezjologii lub anestezjologii i reanimacji, lub anestezjologii i intensywnej terapii, lekarz posiadający tytuł specjalisty w dziedzinie medycyny ratunkowej lub lekarz posiadający tytuł specjalisty lub specjalizację II stopnia w dziedzinie chirurgii dziecięcej, lub lekarz posiadający tytuł specjalisty lub specjalizację II stopnia w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu, lub lekarz posiadający tytuł specjalisty lub specjalizację II stopnia w dziedzinie neurochirurgii.

Niezwłoczna całodobowa gotowość dotyczy lekarza posiadającego tytuł specjalisty lub specjalizację II stopnia w dziedzinie chirurgii dziecięcej. Pozostali specjaliści wejdą w skład zespołu urazowego dziecięcego, w zależności od potrzeb, zgodnie z decyzją kierownika zespołu.

Czytaj także: Będą obniżone wymagania dotyczące centrów urazowych dla dzieci>>>

Rozporządzenie to  jest nowelizacją rozporządzenia ministra zdrowia z 25 stycznia 2016 roku w sprawie centrów urazowych, które określa szczegółowe wymagania organizacyjne w odniesieniu do centrum urazowego dla dzieci, w zakresie minimalnego wyposażenia diagnostycznego oraz technicznego, minimalnych zasobów kadrowych zespołu urazowego, kryteriów kwalifikacji osoby poniżej 18 roku życia w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego do leczenia w centrum urazowym dla dzieci oraz sposobu postępowania z pacjentem urazowym dziecięcym.

Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw RP 25 października 2018 roku (poz. 2042).

 

Przeczytaj teraz

Będą obniżone wymagania dotyczące centrów urazowych dla dzieci

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 15.05.2018

Opublikowany został projekt nowelizacji rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie centrów urazowych dla dzieci. Rozporządzenie określa szczegółowe wymagania organizacyjne w odniesieniu do takiej jednostki,  w zakresie minimalnego wyposażenia diagnostycznego oraz technicznego oraz minimalnych zasobów kadrowych. Rozporządzenie obniża wymagania dotyczące obsady kadrowej centrum urazowego.

Jednym z wymagań określonych w rozporządzeniu jest obowiązek utworzenia zespołu urazowego dziecięcego, składającego się co najmniej z lekarza szpitalnego oddziału ratunkowego będącego lekarzem systemu, lekarza posiadającego tytuł specjalisty lub specjalizację II stopnia w dziedzinie medycyny mającej zastosowanie w leczeniu pacjenta urazowego dziecięcego, w szczególności chirurgii dziecięcej, ortopedii i traumatologii narządu ruchu oraz neurochirurgii oraz lekarza posiadającego tytuł specjalisty w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii lub lekarza posiadającego specjalizację II stopnia
w dziedzinie anestezjologii lub anestezjologii i reanimacji, lub anestezjologii i intensywnej terapii.

Poza tym w składzie zespołu urazowego musi być zapewniona obecność lekarza posiadającego tytuł specjalisty w dziedzinie chirurgii naczyniowej lub lekarza posiadającego specjalizację II stopnia w dziedzinie chirurgii naczyniowej w czasie nie dłuższym niż 1 godzina od chwili stwierdzenia okoliczności uzasadniających taką obecność.

W razie potrzeby, w zależności od rodzaju obrażeń występujących u pacjenta urazowego dziecięcego, w skład zespołu urazowego dziecięcego wchodzą także lekarz lub lekarze posiadający tytuł specjalisty lub specjalizację II stopnia w innych dziedzinach medycyny niż wymienione powyżej, a decyzję w tym zakresie podejmuje kierownik zespołu.

Poza tym ustawa z 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym nakłada obowiązek zapewnienia na rzecz pacjenta urazowego dziecięcego dostępności do świadczeń zdrowotnych udzielanych przez lekarza posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie kardiochirurgii lub chirurgii klatki piersiowej w czasie nie dłuższym niż 30 minut od chwili stwierdzenia okoliczności uzasadniających udzielanie takich świadczeń, oraz dostępności do świadczeń zdrowotnych udzielanych przez lekarza posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie chirurgii szczękowo-twarzowej w czasie nie dłuższym niż 12 godzin od chwili stwierdzenia okoliczności uzasadniających udzielanie takich świadczeń.

Autorzy rozporządzenia, biorąc pod uwagę pogłębiający się brak lekarzy, a zwłaszcza lekarzy specjalistów na rynku pracy oraz aktualny poziom finansowania świadczeń udzielanych w szpitalnych oddziałach ratunkowych w podmiotach leczniczych pretendujących do roli centrów urazowych dla dzieci, stwierdzili, iż nie ma możliwości zapewnienia takiego składu zespołu urazowego dziecięcego oraz osób z nim współpracujących, jaki jest obecnie ujęty w rozporządzeniu.

Stąd propozycja nowelizacji rozporządzenia dotycząca obniżenia wymogów w zakresie składu zespołu urazowego dziecięcego przez stworzenie możliwości dostosowania tego zespołu do aktualnego stopnia dostępności do lekarzy specjalistów w poszczególnych województwach oraz możliwości finansowych podmiotów leczniczych, bez uszczerbku dla standardu udzielanych świadczeń.

W rezultacie w skład zespołu urazowego dziecięcego wejdzie jeden z spośród lekarzy posiadających tytuł specjalisty w dziedzinie medycyny ratunkowej lub tytuł specjalisty lub specjalizację II stopnia w dziedzinie chirurgii dziecięcej oraz jeden lekarz spośród lekarzy posiadających tytuł specjalisty w dziedzinie medycyny ratunkowej lub lekarzy posiadających tytuł specjalisty lub specjalizację II stopnia w dziedzinie chirurgii dziecięcej lub lekarzy posiadających tytuł specjalisty lub specjalizację II stopnia w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu lub lekarza posiadającego tytuł specjalisty lub specjalizację II stopnia w dziedzinie neurochirurgii lub lekarzy posiadających tytuł specjalisty w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii lub lekarzy posiadających specjalizację II stopnia w dziedzinie anestezjologii lub anestezjologii i reanimacji, lub anestezjologii i intensywnej terapii.

Jednocześnie przewiduje się, że w charakterze osób współpracujących z zespołem  urazowym dziecięcym wskazani zostaną pielęgniarka i ratownik medyczny, rotujący się całodobowo.

Zakłada się, że w sytuacji, gdy w centrum urazowym dziecięcym nie będzie
w danym momencie zabezpieczany żaden pacjent, personel wchodzący w skład zespołu urazowego dziecięcego oraz osoby z nim współpracujące, będą mogły wykonywać inne obowiązki służbowe na rzecz szpitala.

Przeczytaj teraz