Weszły w życie przepisy dotyczące zawodu diagnosty laboratoryjnego

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 14.04.2023

13 kwietnia 2023 roku weszło w życie rozporządzenie ministra zdrowia dotyczące znajomości języka polskiego w mowie i piśmie koniecznej do wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Przepisy tego dokumentu określają sposób przeprowadzania i potwierdzania pozytywnego złożenia egzaminu ze znajomości języka polskiego, organizowanego i przeprowadzanego przez Krajową Radę Diagnostów Laboratoryjnych. Zawierają także wzór zaświadczenia potwierdzającego pozytywne złożenie egzaminu oraz wysokość opłaty za egzamin.

Diagnosta laboratoryjny zamierzający wykonywać zawód na terenie Rzeczypospolitej Polskiej jest zobowiązany do wykazania się znajomością języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania tego zawodu.

Nowa siedziba Diagnostyki w Lublinie

Obowiązek ten uznaje się za spełniony, jeżeli osoba taka ukończyła studia w języku polskim lub uzyskała świadectwo dojrzałości po zdaniu egzaminu dojrzałości w języku polskim albo uzyskała inny dokument potwierdzający znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie niezbędnym do wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności gdy znajomość języka polskiego jest potwierdzona złożeniem z wynikiem pozytywnym egzaminu zorganizowanego i przeprowadzonego przez KRDL.

Rozporządzenie wdraża przepisy unijne – art. 53 dyrektywy 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych (Dz. Urz. UE L 255 z 30.09.2005, str. 22, z późn. zm.).

Rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie potwierdzania znajomości języka polskiego w zakresie koniecznym do wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw RP 12 kwietnia 2023 roku (poz. 690).

Przeczytaj teraz