Wrzutka do ustawy o prawach pacjenta – nie będzie konkursów na AOS

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 28.04.2019

Podczas posiedzenia sejmowej Komisji Zdrowia 24 kwietnia 2019 odbyło się przyjęcie sprawozdania podkomisji nadzwyczajnej dotyczącej rządowego  projektu ustawy o prawach pacjenta. Zgłoszono wówczas poprawkę poselską dotyczącą wydłużenia okresu obowiązywania umówi o udzielenie świadczeń z zakresu AOS.

Umowy na świadczenia ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, zgodnie z tym zapisem, miałyby być przedłużone do 30 czerwca 2021.

W uzasadnieniu do poprawki przypomniano, że 30 czerwca 2021 roku upłynie okres funkcjonowania systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (sieci szpitali), który obejmuje oprócz świadczeń szpitalnych także świadczenia w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.

Powinno to pozwolić na ukształtowanie struktury ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w sposób kompatybilny do nowej struktury PSZ, w kształcie nadanym po zweryfikowaniu funkcjonowania obecnego systemu. Przedłużenie obecnie realizowanych umów powinno także zapewnić odpowiedni czas na przeprowadzenia analiz i prac dotyczących uregulowania docelowego modelu organizacji i finansowania ambulatoryjnej opieki specjalistyczne, zarówno w strukturze PSZ jak i poza nim. Jednocześnie z uwagi na znaczny wysiłek organizacyjny niecelowe jest przeprowadzenie postępowań w celu zawarcia umów tylko na okres 2 lat – czytamy w uzasadnieniu do projektu.

Jeżeli projekt ten zostanie w takim kształcie przyjęty, ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta będzie regulowała także kwestie realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, co dotychczas było w gestii ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Podczas posiedzenia komisji przyjęto także poprawkę do ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, która wykreśla punkt mówiący o ustalaniu wysokości opłat, które miał ponosić opiekun dziecka lub osoby niepełnosprawnej przebywający z nim w szpitalu.

 

 

Przeczytaj teraz

Będą zmiany w kontraktowaniu rehabilitacji i stomatologii

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 5.05.2018

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu dotyczącym zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Proponowane w projekcie zmiany dotyczą rehabilitacji leczniczej oraz stomatologii.

W zakresie rehabilitacji zmiany dotyczą preferowania podmiotów leczniczych, które dysponują kadrą medyczną posiadającą doświadczenie w zakresie usprawniania poszczególnych grup pacjentów. Premiują dotychczas nieuwzględniane umiejętności takie jak na przykład znajomość języka migowego, umożliwiającego lepszą komunikację z osobami z dysfunkcją narządu słuchu.

Premiowane mają być także podmioty lecznicze realizujące świadczenia na rzecz pacjentów z określonymi wskazaniami ICD-10. Na wniosek Konsultanta Krajowego w dziedzinie fizjoterapii oraz Krajowej Rady Fizjoterapeutów usunięto z listy premiowanego sprzętu medycznego wannę do masażu wirowego oraz urządzenie wytwarzające impulsowe pole elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości z uwagi na liczne przeciwwskazania oraz brak badań potwierdzających skuteczność ich zastosowania.

Zaproponowano też zmianę polegającą na wsparciu podmiotów kompleksowo realizujących świadczenia zdrowotne zarówno w zakresie rehabilitacji leczniczej, jak również zapewniających ciągłość leczenia w ramach różnych rodzajów świadczeń w tym ambulatoryjnej opieki specjalistycznej i leczenia szpitalnego.

W zakresie fizjoterapii ambulatoryjnej zmiany polegają na usunięciu kryterium premiującego dodatkową salę gimnastyczną z uwagi na brak definiujących ją parametrów oraz na wprowadzeniu w zamian warunku premiującego pracownię pomiarową, która pozwala na ocenę efektywności jako wskaźnika prowadzonej terapii. Dookreślono kryteria w kategorii kompleksowość, przez zawężenie premiowanych zakresów świadczeń do lokalizacji, ujednolicono wykaz premiowanego personelu realizującego masaż oraz wprowadzono kryterium premiujące podmioty realizujące świadczenia również w warunkach domowych.

Zmiany dotyczące rehabilitacji ogólnoustrojowej w ośrodku lub oddziale dziennym polegają na rozszerzeniu listy premiowanych specjalistów o ortopedę i neurologa z uwagi na ograniczenie zasobów kadrowych dotychczas premiowanych specjalistów oraz zmniejszeniu ich wymiaru czasu pracy, zmniejszeniu wymiaru czasu pracy specjalisty fizjoterapii, z uwagi na ograniczone zasoby kadrowe, oraz zaburzenia, jakie wystąpiły na rynku pracy w wyniku ponadstandardowego popytu na usługi tej grupy zawodowej, na usunięciu warunku, premiującego basen rehabilitacyjny, z uwagi na potrzebę wsparcia podmiotów realizujących świadczenia na terenach zlokalizowanych blisko pacjenta, oraz na wsparciu podmiotów leczniczych, realizujących świadczenia na rzecz pacjentów z obrzękiem limfatycznym oraz zapewniających kompleksową opiekę przez realizację świadczeń współtowarzyszących w ramach wskazanych zakresów ambulatoryjnej opieki specjalistycznej i leczenia szpitalnego.

W zakresie świadczeń – rehabilitacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego zmiany polegają na rozszerzeniu listy specjalistów o neurologa lub neurologa dziecięcego oraz zmniejszeniu wymiaru premiowanego czasu pracy – z uwagi na ograniczenie zasobów kadrowych – specjalistów oraz specyfikę ośrodków i pacjentów objętych leczeniem, na zmniejszeniu wymiaru czasu pracy etatu fizjoterapeuty i na usunięciu premiowania psychologa klinicznego. Dodano także do wykazu premiowanego personelu terapeutę posiadającego kwalifikację do diagnozy i prowadzenia terapii SI, dodano także warunek premiujący salę do integracji sensorycznej. Zmiany polegają także na wsparciu podmiotów leczniczych, realizujących świadczenia na rzecz pacjentów uprawnionych z tytułu ustawy „Za życiem”.

W przypadku rehabilitacji osób z dysfunkcją narządu słuchu i mowy oraz wzroku rozszerzono grupę terapeutów posiadających określone umiejętności, między innymi umiejętność posługiwania się językiem migowym czy też kwalifikacje do prowadzenia zajęć w zakresie ortoptyki. Zniesiono zawężenie premiujące doświadczenie personelu medycznego do pracy wyłącznie z dziećmi, na rzecz doświadczenia z całą populacją dotknięta dysfunkcją.

Zmiany dotyczące leczenia stomatologicznego związane są z procedowanym projektem ustawy o opiece zdrowotnej nad uczniami, którego celem jest poprawa dostępności do profilaktycznej opieki zdrowotnej oraz opieki stomatologicznej dla uczniów. Opieka stomatologiczna będzie realizowana, miedzy innymi, w gabinetach stomatologicznych zlokalizowanych w szkołach.

W związku z tym zmiany polegają na podwyższeniu punktacji za lokalizację gabinetu stomatologicznego w szkole lub szkole specjalnej lub innej placówce specjalnej, na obniżeniu punktacji za kryterium realizacji umowy w zakresie świadczenia ortodoncji dla dzieci i młodzieży (świadczenia w zakresie ortodoncji nie będą wykonywane w gabinetach szkolnych) oraz na zmianie punktacji kryteriów, co umożliwi zakontraktowanie świadczeń zdrowotnych przez gabinety szkolne. Szczególnie zdecydowano się premiować świadczeniodawców zapewniających wykonanie świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży w gabinetach szkolnych, przez przyznanie dodatkowych punktów za lokalizację.

Konsultacje dotyczące projektu trwają do 10 maja 2018 roku.

 

Przeczytaj teraz